ColumView
A Clip of History...
AmirFeyz
امير فيض - حقوقدان
   
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect
تحريم شوک آوريا تحريم بانک مرکزی اثر آن در زندگی .- 1 -ژانـويه 2012
پژوهش در مصاحبه اعليحضرت با صبح امرروز -  3 -ژانـويه 2012
نخستين گفتگوی اعليحضرت-معصومه علينژاد،سوگندوافتخار-1- 6 -ژانـويه 2012
گفتگوی اعليحضرت-معصومه علينژاد،ديکتاتور بزرگ!-2- 6 -ژانـويه 2012
نقشه و طرح خروج شاهنشاه از ايران توطيه انگلستان 12 -ژانـويه 2012
طرح محاکمه خامنه ای کنگره همبستگی ايرانيان 15-ژانـويه 2012
گفتگوی اعليحضرت با حشمت رييسی و پی آمد های آن 17-ژانـويه 2012
انتظار آزادی زندانيان سياسی از شهريار ايران و تاخير 20-ژانـويه 2012
سهام شرکت محمد ظاهر شاهی - شهريار ايران !!! 21- ژانـويه 2012
چرا واژه مبارک را در باره سخن شاه بکار ميگيريم !!! 21- ژانـويه 2012
دررابطه با محاکمه خامنه ای، نکته قابل توجه !!! 21- ژانـويه 2012
دررابطه با گزارش اعليحضرت به شواری امنيت وخامنه ای! 23- ژانـويه 2012
هنگامه 20  وپيش از آنرا در برگ پيشين دررديف هنگامه ها بخوانيد
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- پادشاهی راه نجات (21) -25 - ژانويه-2012
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- ايــــران از ديد من (22) -27 - ژانويه-2012
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- بخشنامه های دفتر (23) -28 - ژانويه-2012
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- پيام 22 بهمن 62 (24) -04 - فوريه-2012
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- گفتگو با پاری ماچ2 (25) -20 - فوريه-2012  
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- آلترناتيو،-خانه وموکت (26) -28 - فوريه-2012  
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- قانون اساسی، نظريه (27) -02 - آوريل-2012 
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- جنگ عراق (28) -02 - آوريل-2012
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- حريت ترکيه (29) -07 - آوريل-2012
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- بختيار (30) -16 - آوريل-2012 
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- قانون اساسی (31) -23 - آوريل-2012 
هنگامه ها دررفع نقیصه ها- کيهان لندن سلطنت (32) -23 - مه-2012 new
نهاد مردمی- ايمان فروتن، منم. منم. و تفرعن -30 - ژانويه-2012
قياس مع الفارق الگوی مبارزه گاندی و «ما» -02 فوريه 2012
حاکميت اسلامی و ربای 21 درصـــــدی - اسلام دو خدایی -06 فوريه 2012
راه هــــست، همـــــت نيـــــــــــت!! -06 فوريه 2012
وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه !! -10 فوريه 2012
نشست سويد، الاف پالمه و الگوی ليبی - 12 فوريه 2012
انگيزه شورش 57 "تحقيق" يا "تحميق" !! -13 فوريه 2012
کيهان لندن، اتم و ايران و اظهارات جناب آقای زاهدی ! 15 فوريه 2012
پژوهشی در گفتگوی اعليحضرت با راديو فردا بخش 1-- 15 فوريه 2012
پژوهشی در گفتگوی اعليحضرت با راديو فردا بخش 2-- 17 فوريه 2012
امامزاده "اکبر گنجی" ورسانه ها -- 19 فوريه 2012
ناکامی تظاهرات 25 بهمن دلايل وارتباط با بيگانه- 27 فوريه 2012
 "من" و نام عاريه ای مبارزه چرا؟؟ حتما بخوانيد -3 مارچ 2012
 آينده همکاری با دشمن جنگ و.. حتما بخوانيد -5 مارچ 2012
قرآن سوزان بگرام، تسلط بيگانه، غارت بيگانه- 06 مارچ 2012
گزارش فعاليت سنگر - بسيار خواندنی است- 19 مارچ 2012
شهادت مقلوب اعليحضرت، ساواک وزيرکشاورزی، انتقاد- 19 مارچ 2012
توضيحی بر شکواييه آقای فراستی ساواک و کارمندان- 19 مارچ 2012
گفتگوی اعليحضرت با ديلی تلگراف،معامله صلح و کنگره- 24 مارچ 2012
گفتگوی اعليحضرت شکنجه،ساواک خودنويس- 26 مارچ 2012
گفتگوی اعليحضرت آلترناتيو سازی - خودنويس (2) - 29 مارچ 2012
گفتگوی اعليحضرت اطلاعات ومشاورين - خودنويس (3) - 31 مارچ 2012
بحث درباره بزرگترين شخصيت ايران و بی بی سی - 01 آوريل 2012
توضيحی در باره بی نيازی به مسئول اطلاعات اعليحضرت - 02 آوريل 2012
برجسته ترين روزنامه نگار 1979 -اميرطاهری را بشناسيد - 04 آوريل 2012
شهادتی به مبارزه- يادی از بانو گيتی بحرينی مبارز نستوه - 04 آوريل 2012
درخواست خانم کلينتون، شورای مصلحت- امنيت آمريکا - 06 آوريل 2012
دادخواست رژيم عليه شاهنشاه وثروت ايشان- تحقيق 13 آوريل 2012
در پاسخ گيرنده سنگر دررابطه با ثروت شاهنشاه - 13 آوريل 2012
معلول گفتگوی اعليحضرت با کانال 10 اسراييل - 17 آوريل 2012
تکلمه ای در باره گفتگوی اعليحضرت با کانال 10 اسراييل - 23 آوريل 2012
گم شده ای در بيانيه اعليحضرت در باره جزاير - 01 می 2012
مهار استراتژی مبارزه- طرح جورج بال و هنری برشت 04 - می - 2012
خود سری بی نهايت آمريکا - هواپيمای بدون سرنشين 09 مه 2012 -
پرويز ثابتی، کيهان لندن،جاسوسی مخاطب رفيعی، بختيار 14 مه 2012 -
نفرين شاه- مسئله ما و من و اعليحضرت - 14 مه 2012-
فتوای قتل شاهين نجفی و تداوم حکومت اسلامی- حکم و فتوا - 17 مه 2012-
تحولات کلام اعليحضرت انتخاب درخواست، "غلط کردند" ، - 30 مه 2012-
بحث طرفداران در کلام اعليحضرت، محکوم کردن طرفدارن قانون اساسی 3 ژوين 2012
تضمين از اعليحضرت، چه تضمينی برای ديکتاتور نشدن... 4 ژوين 2012
سوگند به قانون، رعايت قانون -قانون در ديگاه اعليحضرت... 4 ژوين 2012
ضميمه طرفداران در کلام اعليحضرت 6 ژوين 2012
تازه ها در گفتار اعليحضرت گفتگو با راديو صدای ايران 6 ژوين 2012
اعلام غبن اعليحضرت، تفسير قانون- مثال نادرست 28 امرداد.. 7 ژوين 2012
انعطاف پذيری اعليحضرت، دوردانه تازه- حشمت رييسی- 08 ژوين 2012
مداخله شاهنشاه- ساواک- اکبرگنجی، پرويز ثابتی 12ژوئن 2012
مداخله شاهنشاه- ساواک- اکبرگنجی، پرويز ثابتی (2) 12ژوئن 2012
مداخله شاهنشاه- ساواک- اکبرگنجی، پرويز ثابتی ((مهم)) (3) 20ژوئن 2012
عرايض حضور اعليحضرت- گزيده گوی - 15 ژوین 2012
گفتگوی اعليحضرت با فوکس آنلاين اعتراض دبيرخانه 18 ژوئن 2012
دربدر بدنبال اصالت گفتگوهای اعليحضرت،دبيرخانه-فوکس-24 ژوئن 2012
گفتگوی با «افق» سکولاريسم، ح-شريعمداری اشتباه ها 25 ژوين 2012
ليچار گویی بهرام مشيری، انتقاد مسخره از گاندی ... 04 جولای 2012
ليچار گویی بهرام مشيری، انتقاد ازرضاشاه ... 05 جولای 2012
تابعيت دوگانه - تابعيت شاه.. مسئله حقوقی آن 05 جولای 2012
معادله فاکس آنلاين- عقب گرد اعليحضرت 09 جولای 2012
نقد گفتگوی اعليحضرت بافاکس آنلاين-پادشاهی و قانون 12 جولای 2012
اعلام وليعهدی والاحضرت شاهدخت نور پهلوی 13 جولای 2012
ملاحظات در گفتگوی اعليحضرت سلطنت و طرفداران 14 جولای 2012
بار مسئوليت سقوط ناوگان هوایی ج ا 17 جولای 2012
اعتراض به نقد گفتگوی اعليحضرت با ش.همايون 18 جولای 2012
از جام زهر تا شورای فقها- ارتباط با رضا پهلوی وموانع 18 جولای 2012
Time line:
History of Iran starts 2500 years before Christ .
1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.
33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!

Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years


کتابی که هر ايرانی بايد آنرا بخواند


  برگ های پيشين و پسين را با کليد روی شماره های زير بخوانيد      
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.
بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |