فرقه های جدا شده از اسلام

اسلام در ايران زاده نشده بلکه به زور شمشيربه ايرانيان تحميل شده است. اسلام برای مردم عربستان آورده شده و ارتباطی با ساير مردمان در جهان ندارد. سوره های پياپی در قرآن تائيد بر اين است که در جای جای قرآن ديده می شود.

سوره ابراهيم 14، آيه 4: هر پيامبری را فقط برای قومی فرستاديم که به زبانِ آن قوم سخن گويد.
سوره شوری 42، آيه 7: چنين قرآنی را به زبانِ عربی بتو وحی کرديم تا ام القری(مکه) و ساکنينش را بيم دهی.

زنده بودن يک گروه از مردم (ملت) با برابری وکنکاش و نو شدن (مدرن شدن) آنها با داده های نو بستگی مستقيم دارد، "ملت" هنگامی زنده است که تحت تاثير ديگر عوامل خارجی قرار نگيرد و فرهنگ و پويش اجتماعی را همراهی کند. انقلاب وقتی رخ میدهد که مردم تحت تاثير عوامل خارجی به چالش و جنگ با فرهنگ پوينده خود بروند.

نکته ای که در اينجا قابل يادآوری ميدانم اينکه قرآن در سوره انعام که در انگليسی به سوره "گله حيوانات" ترجمه شده و ششمين سوره قرآن می باشد صراحتا می گويد:

[6.159] Surely they who divided their religion into parts and became sects, you have no concern with them; their affair is only with Allah, then He will inform them of what they did.

سـوره الانعـام- آيه 159- اِنَّ الّـذينَ فَـرَّقـُوا دينَهُـم وَکانوا شِـَيعاً لَستَ مِنـهُم فی شَـیًٌ اِنمّـا اَمـرُهُـم اِلَی اللهِ ثّـمَ يُنَبِّئُهُـم بِمـا کانوا يَفعَـلونَ
سوره انعام . 159 - مسلما، کسانی که دين خود را به پاره ها و جزء های مختلف تقسيم می کنند و از آن فرقه و مسلک و دسته بدست می آيد، شما با آنها بستگی نداريد، امر آنها با خدا است، سپس، او آنها را از همه اعمالشان آگاه خواهد ساخت.

مفهوم روشن اين آيه اين است که دين اسلام قابل تفکيک نيست و کسانی که دين را به اجزائ کوچکتری تقسيم کنند و فرقه هائی از آن بوجود آورند مسلمان نيستند خدا با آنها مقابله خواهد کرد.

ولی در مطالعه اين نگارش در خواهيم يافت تا چه اندازه اسلام به بيراهه رفته و چقدر از نا آگاهی مردم در مورد آيه های قرآن سوء استفاده شده است.

همچنين در سوره المومنون آيه های 52، 53 و 54 آمده است:
سوره المؤمنون (23) - آيه 52 وَ اِنَّ هذِهِ اُمّتُکُم اُمةً واحِدَةً و اَناَ رَبُّکُم فَاتَّقون

(52) اين مردم همه يکدين و متفق الکلمه امت شما پيامبران خدايند ومن يگانه خدای شما هستم پس از من بترسيد.

فَتَقَطَّعوا اَمرَهُم بَينَهُم زُبُراًکُلُّ حِزبٍ بما لَدَيهِم فَرِحون (53)

آنگاه مردم امر دين خود را پاره پاره کرده و در آيين فرقه فرقه شدندو هرگروهی به آنچه خود پسنديدند دل خوش کردند.

فَذَرهُم فی غَمرَ تِهِم حتّی حين (54)
پس بگذار که اين بی خبران در جهل و غفلت خود بسر برند تا زمانی معين.

حاج ميرزا حسن صفيعليشاه که خود شيعی و از اجلّهٌ دراويش است در تفسير منظوم خود وقتی به اينجا میرسد، در چکامه ای دست میکشد و در اينکار که خودش هم شريک بوده درنگ میکند و کنار میکشد.

جدول زير با رنگ و سال پيدايش و از بين رفتن بادقت کنار هم چيده شده. با نگاه زيرکانه به اين باور خواهيد رسيد که دين اسلام مستمسکی بيش نبوده و شوربختانه کسانی مانند، بابک خرمدين، ابومسلم خراسانی، محمد غزالی و ديگران که در اين جدول به نامشان برخواهيد خورد ايرانی بوده اند و برای کشور ما «دکان درست کرده اند» وهنوز هم مشغول هستند. به بابيت و بهاييت و يزيدی و ديگر موارد دقت کنيد.

بسيار جالب توجه و تمرکز است که درخواهيد يافت برخی از اين فرقه ها که از اسلام جدا شده اند، نه *الله* را و نه *محمد* و نه *علی* را میپذيريند و نه برخی از امام های ديگر، رهبرانشان خودرا در جای *الله* يا در جای *محمد* يا *مهدی* میدانند.

برخی از اين گروه ها ديگر سران اصلی اسلام را لعنت میکنند و آنرا ثواب میدانند برای نمونه: ....*لعنت* لعن *عمر بن خطاب*، *ابوبکر*، *عثمان بن عفان*، *طلحه*، *زبیر بن عوام* *معاویة بن ابی‌سفیان* *عایشه* *ابوموسی اشعری*

خودهمانگونه که ديده میشود اين *دکان* بسيار خوب کار میکند و بسياری در ايران، بحرين، تونس، مراکش، کوفه و مراغه و آمل و غيره اين دکان را باز کرده اند. شوربختانه برخی از ايرانيان که به عنوان نجات دهنده ها و مبارزان با مسلمانان قلمداد شده اند مانند *بابک* و *ابومسلم* خودشان در پی ساخت دکانی برای بزرگنمایی خودشان و بهره کشی از شقه، شقه کردن اسلام بپا خاسته اند.

بازگشت به تارنما Go to Website

سنی شصت و نه شيعی سد و پنج فرقه منقرض نشده منقرض شده مستقل بيست و هفت مورد مشترک يک مورد شقه شده  
Islamic Sects, not all, فرقه های جدا و شقه شده از اسلام، کامل نيست
نام (های) فرقه   موسس یا رهبر فرقه سال و محل تأسیس فرقه سال انقراض یا پراکندگی جمعیت علت نامگذاری باورها توضیحات / فرقه‌های منشعب‌شده
*اِمامِیّه *

(*شیعه*، قطعیّه، شیعه دوازده‌امامی، شیعه إثنی‌عشری، عدلیّه، تشیّع)

شيعه (خاصه رافضيه) مذهب رسمی در *ایران* و مذهب غالب *عراق*  و *بحرین* 
امامیه: اتخاذ از واژه امام *امام* امامت از اساس باورهای فرقه

رافضی (ـه): به جهت رهاکردن ( *زبان عربی* به عربی: رَفَضَ) سه  *فهرست خلفا* خلیفه اول اهل سنت

عدلیه: به جهت باور به *عدالت خدا* عدل الهی

قطعیه: به جهت قطع و یقین به مرگ  *موسی کاظم*  (برخلاف *واقفیه*)

 • امامت و وصایت *علی بن ابی‌طالب* و دوازده فرزند از فرزندان وی پس از  *محمد* 
 •  *عصمت*  امامان
 •  *رجعت*
 •  *شفاعت*
 •  *توسل*
 •  *خمس* و  *ازدواج موقت* متعه
 •  *مهدویت*
 •  *عدالت خد*
شاخه‌های منشعب:

عقیراویه، کرجیه، یعفوریه، کاغذیه،  *انصار المهدی* ا و مزرعیه

 *ناووسیه*

(صارمیه)

عجلان بن ناووس ۱۴۸ ه‍.ق

*ناووس *  از حوالی   *بصره*

منقرض شده ناووسیه: اقتباس شده از نام مؤسس فرقه، *عجلان بن ناووس* عجلان بن ناووس یا شهری که فرقه در آنجا ظهور کرده‌است.
 • برتری *علی بن ابی‌طالب* علی برامت اسلام و کفر منکر این فضیلت
 • انکار مرگ  *جعفر صادق* جعفر صادق و  *مهدویت*  وی
 *شمیطیه*

(شمیطیه)

*یحیی بن ابی‌شمیط * ۱۴۸ ه‍.ق

در  *مدینه*

- سمیطیه، شمیطیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه، یحیی بن ابی‌سمیط (شمیط)
 • امامت امامزاده
 •  *امامزاده محمد دیباج* محمد بن جعفر* جعفر صادق
 • مهدویت و قائمیت یکی از اولاد محمد بن جعفر
این طایفه پس از مرگ  *جعفر صادق*  با ادعای امامت فرزندش  *امامزاده محمد دیباج*  از امامیه منشعب شدند.
*فطحیه* فطحیّه

(افطحیه)

*عبدالله بن جعفر افطح*

(زاده ۱۴۸ ه‍.ق)

۱۴۸ ه‍.ق

در *مدینه*

۱۴۸ ه‍.ق فطحیه، افطحیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • امامت *عبدالله افطح*  پس از  *جعفر صادق* جعفر صادق
اکثریت فطحیه پس از مرگ عبدالله بن جعفر، مجدداً به مذهب *شیعه دوازده‌امامی* امامیه بازگشتند.

شاخه‌های منشعب:

فطحیه خلّص و عماریه

*واقفیه* واقفیّه

(مَمطورِه، مولّفه، موسویّه)

*علی بن ابی‌حمزه بطائنی*

(زاده ۲۰۰ ه‍.ق)

 *زیاد بن مروان قندی*  و

 *عثمان بن عیسی رواسی*

( ۲۰۳ ه‍.ق)

۱۸۳ ه‍.ق

 *عراق*  و  *مدینه*

قرن ششم ه‍.ق
واقفیه: به جهت وقف در امامت م *موسی کاظم*

ممطوره: اقتباس از عبارت «کلب ممطوره» به معنای سگ خیس

 • ختم امامت به  *موسی کاظم*
 •  *مهدویت*  و  *غیبت کبرا* غیبت موسی کاظم
اکثریت این فرقه تا پیش از قرن سوم، به  *شیعه دوازده‌امامی* امامیه پیوستند اما اندکی از آنان پس از  مرگ *علی بن موسی الرضا* مجدداً به واقفیه بازگشتند و مولفه شناخته شدند.
*مِتوالیّه*

(میتوالیه)

قرن ششم ه‍.ق

در  *لبنان*

(میان *بعلبک* و صفه)

 *لبنان* لبنان و *سوریه * متوالیه: اقتباس از کلمه «متولی» به معنای یار خالص *علی بن ابی‌طالب*
 • نجاست غیر  *مسلمان* مسلمانان
 • اعتقاداتی هم* امامیه
این طایفه ایرانی الاصل بودند و احتمالاً از کردهای مهاجر در دوره  *صلاح‌الدین ایوبی* باشند.
*سَیّابیه*

(مقلده)

عبدالرحمن بن سیابه کوفی بجلی قرن دوم ه‍.ق

 *مدینه* مرکز اينها بود

- سیابیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • لزوم سکوت در صفات *خد* خداوند
 • صحت سخنان  *جعفر صادق* در  *نام‌های خدا در اسلام* صفات خدا
*امامزاده سید محمد (بغداد)* محمد بن علی الهادی ۲۵۴ ه‍.ق

 *عراق* 

منقرض شده محمدیه: به جهت باور به امامت محمد (برادر حسن عسکری) پس از وی
 • انکار امامت حسن عسکری
 • امامت و مهدویت *امامزاده سید محمد (بغداد)* محمد برادر  *حسن عسکری*
عسکریه
 *حسن عسکری* 

(۲۶۰ ه‍.ق)

۲۶۰ ه‍.ق - عسکریه: به جهت باور به مهدویت  *حسن عسکری*
 • مهدیت و غیبت  *حسن عسکری*
*شیخ صدوق* این گروه را شاخه‌ای از *واقفیه* ذکر کرده‌است. این فرقه خود شاخه‌ای از *شیعه دوازده‌امامی* امامیه است.
*نعمانیه (فرقه)*

(شیطانیه)

 *مؤمن الطاق* ابوجعفر محمد بن نعمان احول

(۱۶۰ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق

در  *کوفه*

-
شیطانیه: مخالفان *مؤمن الطاق* ابوجعفر (مؤمن الطاق)، وی را شیطان الطاق و مذهبش را شیطانیه خواندند

نعمانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

 • حرکت دانستن افعال آفریدگان به جهت امر به فعل خدا به بندگان
 • اضطراری بودن معارف
 • امامت *شیعه* امامان دوازده‌گانه
 *انصار المهدی* احمدالحسنی

(یمانی، انصار المهدی)

ااحمد الحسن* احمد الحسن بصری ملقب به یمانی

(۱۳۹۳ ه‍.ق)

۱۴۲۱ ه‍.ق

در *بصره*،  *نجف* نجف و *کربلا* کربل

 *عراق* و  *ایران* انصار المهدی: نامی که رهبر فرقه برای پیروان خود برگزیده است، به جهت ادعای همراهی با حجت بن الحسن
 • از فرزندان  *حجت بن الحسن* بودن احمد الحسن
 • جانشینی احمد الحسن برای حجت بن الحسن
 • امامت احمد الحسن
نام اصلی رهبر فرقه، احمد اسماعیل گاطع است و در سال ۱۳۹۳ ه‍.ق به دنیا آمده‌است. فرقه در سال ۱۴۲۱ و پس از فارغ‌التحصیلی وی از دانشکده مهندسی نجف شکل گرفته‌است.
نفیسیه نفیس (غلام  *علی النقی*) قرن سوم ه‍.ق

در  *کاظمین*

- نفیسیه: اقتباس از نام نفیس، که اعتقادات این فرقه از قول او منتشر شده‌است.
 • انکار امامت *حسن عسکری*
 • امامت *محمد بن علی هادی* محمد بن علی پس از *علی النقی*
 • امامت  *جعفر بن علی* پس از محمد بن علی
 • قائمیت جعفر بن علی
محمد بن علی قبل از  *علی النقی*از دنیا رفت. نفیس، غلام  *علی النقی* بود که سرانجام در حوضی غرق شد.
*سکاکیه* محمد بن خلیل سکّاک قرن سوم ه‍.ق - سکاکیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • ذاتی دانستن وصف علمیت برای  *خدا*
رهبر فرقه از شاگردان  *هشام بن حکم* است.
 *معتزله* 

(عدلیه، قُدَریه، واصلیه، قبریه)

اهل سنت

(عامه، اهل سنت و جماعت، تنزیلیه، عامه)

 *واصل بن عط*

( ۱۳۱ ه‍.ق)

قرن اول ه‍.ق

در  *بصره*

بدون هیچگونه فعالیت و نقشی از قرن ششم تا قرن چهاردهم ه‍.ق

در قرن چهاردهم برخی از دانشمندان مصری به این دیدگاه گرایش پیدا کردند.

معتزله: کنارگیری (عزلت) مؤسس فرقه از درس استادش  *حسن بصری* پس از بیان دیدگاه‌هایش

عدلیه: به جهت باور به  *عدالت خدا* عدل الهی

قدریه: به جهت انتساب اعمال بندگان به قدرت‌های انسان

قبریه: به جهت انکار عذاب قبر

 • خلقت *قرآن*
 • دخالت  *عقل* در استنباط  *احکام دینی* احکام شرعی و *علم کلام* عقائد کلامی (برخلاف سایر فِرَقِ  *سنی* اهل‌سنت)
 • انکار " *عذاب قبر*
شاخه‌های منشعب:

اسکافیه، اصلحیه، بشریه، بهشمیه، ثمامیه، جاحظیه، جبائیه، حماریه، خیاطیه، کعبیه، ضراریه، قصبیه، مرداریه، خابطیه، معمریه، هشامیه (قرطیه)، کسبیه، عبادیه، نظامیه و هذلیه

قرطیه

(فوطیه، هشامیه)

هشام بن عمرو فوطی (یا قرطی)

(۲۲۶ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق

در  *عراق*

- فوطیه، قرطیه، هشامیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • عدم قدرت خلق مجدد یا شبیه آن مخلوق پس از خلق یکباره توسط خدا
 • خلقت  *بهشت* و  *جهنم* در *رستاخیز* قیامت
وی در ابتدا از  *معتزله* بود اما پس از جلب پیروانی، فرقه جدیدی را تأسیس کرد. این فرقه انشعابی از معتزله محسوب می‌شود.
 *عثمانیه (فرقه)* عده‌ای از *فهرست صحابه محمد* صحابه محمد قرن اول ه‍.ق

در  *مدینه*

قرن چهارم ه‍.ق عثمانیه: به جهت تأسیس فرقه پس از قتل  *عثمان بن عفان* و به خونخواهی وی
 • افضلیت ا *ابوبکر*،  *عمر بن خطاب* و  *عثمان بن عفان* بر سایر  *صحابه* اصحاب محمد
 • غلو در فضیلت سه *فهرست خلفا* خلیفه اول بر دیگر صحابه پیامبر
این گروه که شاخه‌ای از اصحاب  *عمر بن خطاب*  (عمریه) بودند، در مقابل نقدهایی که بر *عثمان بن عفان* وارد می‌شد، از او دفاع می‌کردند.
 *طحاویه*
ابوجعفر طحاوی

(۳۲۱ ه‍.ق)

قرن چهارم ه‍.ق

در  *مصر*

- طحاویه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه
 • اکثر عقائد عموم  *سنی* اهل سنت و جماعت
 • ممنوعیت  *قیام* بر *ولایت جائر* حاکم ولو ظالم باشد.
 • انکار تجسیم خدا
 • ترجیح  *روایت* نقل بر *عقل* (برخلاف  *ماتریدی* ماتریدیه)
 *ماتریدی* ماتریدیه
ابومنصور ماتریدی سمرقندی

(۳۳۳ ه‍.ق)

قرن چهارم ه‍.ق - ماتریدیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • اعتبار بخشیدن به عقل
 • ترجیح  *عقل* بر *نقل (علوم دینی)*
فرقه *ماتریدی* ماتریدیه و  *اشاعره* اشعریه، هر دو با هم در یک عصر ظهور کردند و هر دو به نوعی یک گرایش و حرکت اعتقادی را آغاز کرده در حالی که از هم بی‌خبر بودند.
 *مرجئه*

(وعیدیه، شاکه)

حسن بن محمد بن حنفیه ۴۰ ه‍.ق

در *مدینه*

قرن دوم ه‍.ق مرجئه: به جهت اعتقاد فرقه به تأخیر در بهشتی یا جهنمی دانستن افراد و ارجاع آن به قیامت
 • اصالت عقیده در مقابل اعمال
 • عدم تأثیر اعمال بر عقیده و بلعکس
 • عاصی ندانستن عاصی به جهت احتمال  *توبه*
شاخه‌های منشعب:

یونسیه، عبیدیه، غسانیه، بوثوبانیه، تومنیه، صالحیه

دیگر شاخه‌های فرعی:

*جهمیه*، غیلانیه، بشبیه، شمریه، مرحبة الفقها،  *کرامیه*، جحدریه، جعدیه، خالدیه، راجیه، معاذیه، رقاشیه، شانیه، علائیه، مریسیه، ماصریه، قبریه

 *کرامیه* کرامّیه
 *محمد بن کرام* بن عراف بن خزامه بن براء

(۲۵۵ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق قرن ششم تا هشتم ه‍.ق کرامیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • تجسیم خدا
 • *غالیان* غلو در صفات ظاهری خدا
 •  *عصمت* پیامبران
 • حرمت کسب و کار
 *سلطان محمود غزنوی* از مریدان *محمد بن کرام* ابن کرام بوده‌است. این فرقه شاخه‌ای از مرجئه است.
فارقیه - - - فارقیه: به جهت اعتقاد به فرق بین ایمان و علم
 • تفاوت بین ایمان و علم و غیریت این دو
 • نداشتن ایمان برای صاحب علم و نداشتن علم برای صاحب ایمان
این فرقه از شاخه‌های منشعب شده از اهل سنت و جماعت هستند و جزء هفتاد و سه فرقه به‌شمار آمده‌است.
*فرائضیه*
حاجی شریعت‌الله

(۱۲۵۶ ه‍.ق)

قرن سیزدهم ه‍.ق

در بنگال *بنگال شرقی*

- فرائضیه: به جهت اعتقاد به عامل دانستن خود به فرائض دینی
 • عقائدی شبیه به سلفی‌های  *وهابیت* وهابی
این جنبش سیاسی، به جهت استقلال پاکستان شکل گرفت.
*خوارج*

(حروریه، شراء، شراة)

خوارج

(خارجیه، مارقین)

عبدالله بن کواء
و  *شبث بن ربعی* 

(۷۰ ه‍.ق)

۳۷ ه‍.ق

در *حرور* حرور از منطقه  *کوفه*

منقرض شده
حروریه: به جهت عزیمت به منطقه  *حرور* و سکونت در آنجا

شراء: به جهت ادعای فدای

خوارج: مخالفان این فرقه به جهت خروج آنان از سپاه  *علی بن ابی‌طالب* یا خروج از دین به آنها داده‌اند.

 • خروج از اسلام به سبب ارتکاب به  *گناهان کبیره (اسلام)*
 • کفر *علی بن ابی‌طالب*، *عثمان بن عفان*، *معاویة بن ابی‌سفیان* و حکمین
 • عدم انحصار امامت در اعراب و  *قریش*
 • اعتبار سنت
شاخه‌های منشعب:
نسویه، *شمیطیه*، مبهوتیه، یحیاییه، زیادیه، عزریه، شمراخیه، سابئیه، فضیلیه، فضلیه، کوزیه، عبدلیه، کنزیه، محکمیه
*محکمه الاولی* مُحکمة الاولی

(محکمه)

عروة بن حدیر
یا یزید بن عاصم محاربی
  منقرض شده محکمه الاولی: به جهت اعتقادشان به شعار لا حکم الا لله   اولین فرقه از *خوارج* بودند که از پیروی از *علی بن ابی‌طالب* سر باز زدند و شمشیر کشیدند.
 *اباضیه* اِباضیه
 *عبدالله بن اباض* تمیمی

(۸۰–۱۰۰ه‍.ق)

و

 *جابر بن زید*

( ۱۰۴ ه‍.ق)

۶۵ ه‍.ق

در  *بصره*

 *عمان*،  *سیوه*، *استان حضرموت*، *جربه*،  *زنگبار*،  *طرابلس* غرب و *الجزایر* اباضیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • موحد دانستن عاصی به  *گناهان کبیره (اسلام)* و مؤمن ندانستن وی
 • اعتقاداتی همچون عمومی  *سنی* اهل سنت
شاخه‌های منشعب:

وهبیه، حارثیه، طریفیه، نکار، نفاثیه، خلفیه، عمریه، حسنیه،  *سکاکیه (فرقه خوارج)* سکاکیه، حفصیه، رستمیه و یزیدیه

 *ازارقه* أزارَقه
ن*نافع بن ازرق* ابو راشد نافع بن ارزق

(۶۵ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق منقرض شده ازارقه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 •  *تکفیر* مخالفان خود
 • حلیت جان، مال و ناموس مخالفان خود
 • انکار حکم  *سنگسار*
 • قطع دست سارق بدون هیچ قید و شرطی
 • کفر  *علی بن ابی‌طالب*
این فرقه، از افراطی‌های  *خوارج* به‌شمار می‌آید.
 *بیهسیه* ابی‌بیهس هیصم بن جابر منقرض شده بیهسیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه
 • اثبات کفر و ایمان عاصی، به حکم  *حاکم شرع* حاکم
کتب ملل و نحل این فرقه را جزء چهار فرقه اصلی خوارج آورده‌اند.

شاخه‌های منشعب: عوفیه

 *ثعالبه* ثعلبة بن مشکان قرن دوم ه‍.ق

در شرق ایران

منقرض شده ثعالبه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • مخالفت با حکم برائت از کودکان نابالغ در مذهب  *عجارده* عجارده
شاخه‌های منشعب: اخنسیه، رشیدیه، جرودیه، *شیبانیه*، معبیه، خلفیه، مکرمیه و زیادیه
*شحامیه* ابویعقوب شحام منقرض شده شحامیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه
 • صدور مقدور واحد از دو قادر
در ذکر نام مؤسس این فرقه، بین ابویعقوب شحام و علی بن محمد شحام اختلاف شده‌است.
*عجارده*

(عجردیه)

عبدالکریم بن عجرد قرن دوم ه‍.ق منقرض شده عجردیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • بیزاری از کودکان تا قبل از پذیرش *اسلام*
 • حرمت تعدی به مال، جان و ناموس مخالفان
 • انکار  *یوسف (سوره)* از قرآن
موسس این فرقه ابتدا از پیروان عطیه بن اسود بود که فرقه جدید عجارده را تأسیس کرد.

شاخه‌های منشعب: خلفیه، صلتیه، حمزیه، شعیبیه، میمونیه، اطرافیه، جازمیه، ثعالبه" *ثعالبه">ثعالبه، شیبانیه" *شیبانیه">شیبانیه، بطیحیه، مجهولیه.

 *صفریه* عبدالله بن صفار قرن اول ه‍.ق

در  *عراق*

منقرض شد صفریه: اقتباس از نام پدر مؤسس فرقه
 • حکم  *سنگسار*
 • تکفیر مرتکبان به گناه بدون حد
 • جواز ازدواج با کافر در دار تقیه
این فرقه بعدها به فرقه‌های مختلفی منشعب شد و منقرض گردید.
ضاحکیه

(ضحاکیه)

ضحاک بن قیس خارجی شیبانی  *بین‌النهرین* منقرض شده ضحاکیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • جواز لعن بر  *معاویة بن ابی‌سفیان*،  *عمرو عاص* عمروبن عاص و ع *عثمان بن عفان*
 • جواز نکاح مسلمان با کافر
ضحاک آخرین نفر از خوارج بود که از *بین‌النهرین* خروج کرد و پس از تصرف *کوفه* به دست  *مروان دوم* مروان بن محمد کشته شد.
 *شبیبیه* شبیب بن یزید شیبانی ۷۶ ه‍.ق

در  *موصل*

منقرض شده شبیبیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • جواز امامت زنان
این فرقه از دشمنان  *امویان* بنی امیه به‌شمار می‌آمدند که بر  *حجاج بن یوسف* خروج کردند.
راسبیه
*عبدالله بن وهب راسبی* ازدی

(۳۸ ه‍.ق)

قرن اول ه‍.ق ۳۸ ه‍.ق راسبیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه -
*نجدات*
نجده بن عامر

( ۶۹ ه‍.ق)

قرن اول ه‍.ق

در  *یمامه*،  *بحرین* و  *عمان*

منقرض شده نجدات: به جهت داشتن پیروانی از  *نجد*
 • حذف حد شرابخواری از *حدود شرعی*
 • برابری  *دروغ* دروغگو و کافر
پس از آنکه  *نافع بن ازرق* حکم به جواز قتل کودکان مخالفان خود را داد، گروه‌هایی از جمله نجده از وی جدا شدند. با بدعت‌های نجده، گروهی از پیروانش او را از امامت خلع و به توصیه خود او ابوفدیک را به جانشینی‌اش برگزیدند.

شاخه‌های منشعب:

عطویه، فدیکیه" *فدیکیه">فدیکیه

عوضیه - - منقرض شده عوضیه: به جهت اعتقاد این فرقه به در عوض بودن  *بهشت* و  *جهنم*از طاعت و معصیت
 • ورود افراد به بهشت به شرط طاعت
 • بهشتی بودن کودکان
 • انکار شفاعت و میزان
*شیبانیه*

(سیانیه)

شیبان بن سلمه خارجی ۱۳۵ ه‍.ق منقرض شده شیبانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • آفریده شدن علم در خداوند
 •  *جبرگرایی* جبر آدمیان
این گروه به کمک  *ابومسلم خراسانی* قیام کردند.
 *فدیکیه* ابوفدیک  *بحرین*،  *احساء* و *یمامه* منقرض شده فدیکیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • مخالفت با ن *نجدات* نجده و ن *نافع بن ازرق*
ابوفدیک قاتل نجده بن عامر بوده‌است. این فرقه بر خلاف سایر فرق خوارج در شمال عراق هیج حضوری نداشتند.
 *زیدیه* زیدیه
*زید بن علی*

(۱۲۲ ه‍.ق)

۱۲۰ ه‍.ق

در *کوفه*

صنعا *صنع* در کشور  *یمن* زیدیه: اقتباس از نام یکی از رهبران آنان
 •  *عمر بن خطاب* و  *ابوبکر* از فهرست امامان خویش با وجود اعتقاد *زید بن علی* به امامت آنان.
 • گرایش در  *فقه* و  *علم کلام* به  *سنی* اهل سنت
 • امامت هر فاطمی نسبی که عالم، زاهد و شجاع باشد و قیام کند.
 • انکار  *عصمت* و  *رجعت*
در سال ۱۲۱ ه‍.ق و با قیام  *زید بن علی* فرزند *سجاد*، و همین‌طور قیام  *یحیی بن زید* فرزند او در سال ۱۲۶ ه‍.ق که شکست آن دو را به همراه داشت، فرقه زیدیه شکل گرفت. آورده‌اند زید یکسال قبل از قیام دعوت مخفیانه خود را شروع کرده بود.

شاخه‌های منشعب: حسینیان" *حسینیان">حسینیان، حسنیه، خلفیه، دکینیه، ذکیریه، مرثیه، طالقانیه، طرفیه، صباحیه، مطرفیه، نعیمیه، یعقوبیه و عقبیه

 *خشبیه* (سرخابیه) سرخاب قرن اول ه‍.ق منقرض شده
سرخابیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

خشبیه: به جهت تنها سلاحشان که چوب بوده‌است.

- این فرقه پس از خروج *مختار ثقفی*، قیام کردند.
کوکبیّه حسین کوکبی قرن سوم ه‍.ق

در  *قزوین*

- کوکبیه: اقتباس از نام رئیس فرقه
 • امامت حسین کوکبی
 *بتریه* صالحیُه

(اَبتریه، بُتریه، مبتوریه)

حسن بن صالح بن حی همدانی ثوری کوفی

(۱۸۶ ه‍.ق)

و کثیر النواء ملقب به ابتر

قرن دوم ه‍.ق منقرض شده ابتریه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه
 • تفویض امامت توسط  *علی بن ابی‌طالب* به *فهرست خلفا* سایر خلفاء
 • صحت امامت فاضل بر افضل با رضایت هر دو
 • انتخابی بودن امام
 • سکوت دربارهٔ  *عثمان بن عفان*
*محمد بن عبدالکریم شهرستانی* با وجود اینکه دو مذهب صالحیه و *بتریه* را جدای از هم ذکر کرده، آن دو را یک فرقه دانسته‌است.

 *شیخ طوسی* این فرقه را به جهت اعتقاد به انتخابی بودن امام، جزء فرقه‌های شیعه محسوب نمی‌کند.

 *عجلیه*
هارون بن سعید عجلی

(زاده ۱۴۵ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق - عجلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه   این طایفه نیز شاخه‌ای از *بتریه* محسوب می‌شوند. هارون از اصحاب *جعفر صادق* و از اهالی  *کوفه* بود.
 *جریریه* سُلیمانیّه

(جریریه)

سلیمان (سلیم) بن جریر قرن دوم ه‍.ق - سلیمانیه، جریریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • انتصابی بودن امام
 • جواز امامت مفضول بر افضل
 • پذیرش امامت ا *ابوبکر* و  *عمر بن خطاب*
 • کفر  *عثمان بن عفان*
 • شورایی بودن امامت
 *شیخ طوسی* این فرقه را به جهت اعتقاد به انتخابی بودن امام، جزء فرقه‌های  *شیعه* شیعه محسوب نمی‌کند.
 *قاسمیه*

(هادیه)

 *قاسم بن ابراهیم الرسی* قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل الحسنی

(زاده ۲۴۶ ه‍.ق)

۱۹۹ ه‍.ق

در جبال قدس اطراف  *مدینه*

- قاسمیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت  *قاسم بن ابراهیم الرسی* قاسم بن ابراهیم پس از محمد بن ابراهیم (برادرش)
رهبر این فرقه پس از مرگ برادرش محمد بن ابراهیم ادعای امامت کرد.
 *ناصریه (مذهب)* ناصریّه ن *ناصر للحق اطروش* ابومحمد الحسن بن علی اطروش
(زاده ۳۰۱ ه‍.ق)
قرن دوم ه‍.ق

 *دیلمان* دیلم و *استان گیلان* گیلان

- ناصریه: اقتباس از لقب مؤسس فرق
 • امامت  *ناصر للحق اطروش*
 *زیدیه جارودیه*

(سَرحوبیه)

*ابوالجارود همدانی* ابی جارود زیاد بن منذر همدانی

(زاده۱۵۰ ه‍.ق)

۱۲۲ ه‍.ق

در *خراسان*

-
جارودیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه

سرحوبیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه

 • وضع  *امامت* به وصف نه به  *نص*
 • اشتباه مسلمانان در تشخیص وصف در  *بیعت* با  *ابوبکر*
 • انکار ب *بدا* و  *تقیه*
 • افضلیت  *علی بن ابی‌طالب* و امامت وی
 • مهدویت زید_بن_علی" *زید بن علی">زید بن علی
 • کفر هر سادات" *سادات">سیدی که قیام نکند
 *شیخ مفید*، در بین تمام مذاهب و فرق زیدیه، تنها جارودیه را لایق عنوان  *شیعه* دانسته‌است.

شاخه‌های منشعب:

ابرقیه

*ادریسیان* إدریسیه

(ادریسیان)

 *ادریس یکم مراکش* ادریس بن عبدالله

(زاده ۱۷۷ ه‍.ق)

۱۷۲ ه‍.ق

در شهر ولیله کشور  *مراکش*

۳۷۵ ه‍.ق ادریسیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت  *ادریس یکم مراکش* ادریس بن عبدالله
ادریسیه به سرکردگی *ادریس یکم مراکش* ادریس بن *عبدالله محض* ، در   *مراکش* توانست اولین حکومت مستقل شیعه را تأسیس کند.
یَحیَویّه *یحیی بن عبدالله* یحیی بن عبدالله بن حسن بن علی  *دیلمان* - یحیویه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • انکار مرگ و مهدویت *یحیی بن عبدالله*
 *حسینیه (فرقه)*
حسین بن قاسم

(زاده ۴۰۴ ه‍.ق)

۳۹۲ ه‍.ق

در یمن

۸۴۰ ه‍.ق حسینیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • انکار مرگ و مهدویت حسین بن قاسم
 • برتری حسین بن قاسم بر  *محمد* پیامبر اسلام
عُمَریّه یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن حسین بن زید بن علی ۲۳۵ ه‍.ق

در  *خراسان*

- -
 • انکار مرگ یحیی بن عمر و مهدویت وی
 • خروج یحیی بن عمر در *آخرالزمان* و سقوط  *خلافت عباسی* بنی عباس
رهبر این فرقه دو بار قیام کرده و در قیام دوم به دست  *محمد بن طاهر* و در  *کوفه* کشته شده و سرش به نزد  *مستعین* المستعین بالله عباسی برده شد.
یمانیه محمد بن یمانی کوفی - - یمانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • اجزاء داشتن خدا
 • تغییر در اجزاء خدا بجز در چهره وی
 • همانند انسان بودن خدا
 • انکار  *رستاخیز* قیامت
 • حلیت خوردن  *شراب*  و  *مردار*
 *سلفی* اهل حدیث

(سلفیه)

سَلَفیه

(صفاتیه)

پیروان  *سلف صالح* قرن سوم ه‍.ق - سلفیه: به جهت تبعیت از علماء و محدثین متقدم
 • تجسیم خدا
 • عدم ف *فتنه خلق قرآن* خلقت قرآن
شاخه‌های منشعب:

قضائیه

 *کلابیه* *ابن کلاب* ابوعبدالله بن کلاب قرن سوم ه‍.ق - کلابیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • نشنیدن خدا و شنیده نشدن صدای او
 • انتقال پیام وحی توسط *الهام*  از طرف خدا و به واسطه  *جبرئیل*
*بوالحسن اشعری*، خود از پیروان این فرقه بود و سپس افکارش توسط شاگردان او بسط داده شد و فرقه ا *اشاعره* اشعریه را شکل داد.
*اشاعره* اشعریه

(اشاعره، رهبانیه)

*ابوالحسن اشعری*

(زاده ۳۳۰ ه‍.ق)

۳۰۰ ه‍.ق

در *بصره* و *بغداد*

-
رهبانیه: توسط مخالفان به رهبانیه خوانده شدند.

اشعریه، اشاعره: اقتباس از نام مؤسس فرقه

 • ارجحیت نقل بر  *عقل* (به مرور زمان بلعکس شد)
 • امکان مشاهده خدا
 • قدیم بودن کلام خدا
 • جواز تکلیف مالایطاق از جانب خدا
اابوالحسن اشعری* که در ابتدا از  *معتزله* بود، پس از مدتی در سن چهل سالگی مذهب اشعریه را تأسیس کرد.

فرقه‌های منشعب: باسطیه

 *وهابیت*

(محمدیه)

 *محمد بن عبدالوهاب*

(زاده  ۱۲۰۶ ه‍.ق)

قرن دوازدهم ه‍.ق

در *نجد*

حاکم بر *عربستان سعودی*
محمدیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

وهابیت: توسط مخالفین و مقتبس از نام مؤسس فرقه

 • انکار *شفاعت* و   *توسل*  *تکفیری* تکفیر مخالفان
 *محمد بن عبدالوهاب* با توجه به آثار *ابن تیمیه* مذهب وهابیت را شکل داد.
لفظیه
*حسین کرابیسی*

(زاده ۲۴۸ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق - لفظیه: به جهت باور به یکی بودن لفظ و ملفوظ
 • یکی بودن لفظ و ملفوظ
 • قدمت  *قرآن*
فاضلیه

(مخلوقیه، نصفیه، حشویه، ساویه، مالکیه)

- - -
فاضلیه: به جهت باور به تفضیل نبی بر قرآن

مخلوقیه: به جهت باور به مخلوقیت  *قرآن*

نصفیه: به جهت باور به خلقت نصفی از قرآن

 • تفضیل *محمد* نبی بر *قرآن*
 • مخلوقیت قرآن
 • کفر منکر مخلوقیت قرآن
 • خلقت نصف قرآن و قدمت نیمی دیگر از آن
این فرقه، در مقابل فرقه لفظیه شکل گرفته‌است.
صاعدیه ابن صاعد - - صاعدیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • انکار  *ختمیت وحی* ختام نبوت با *محمد*  و امکان بعثت پیامبران جدید
*اسماعیلیه* خالصه

(واقفه، تعلیمیه، سبعیه)

اسماعیلیه

(تعلیمیه، حشیشیه، حشاشین، سبعیه، سفاکین، فدائیه، فداویه، ملاحده)

 *ابوالخطاب* مقلاص بن ابی الخطاب

(زاده  ۱۴۳ ه‍.ق)

۱۳۵ ه‍.ق

در *کوفه*

با گذر زمان منقرض شده
اسماعیلیه: به جهت باور به امامت *اسماعیل بن جعفر*

تعلیمیه: اقتباس از صفتشان که در خراسان به آن شهره‌اند

سبعیه: به جهت باور به‌شمار ائمه به عدد هفت دور

 • امامت  *اسماعیل بن جعفر* فرزند  *جعفر صادق*  و *مهدویت*  وی
شاخه‌های منشعب:

 *ناصریه (فرقه)* ناصریه و غیاثیه

*ناصریه (فرقه)*
*ناصرخسرو* قبادیانی

(زاده ۴۸۱ ه‍.ق)

قرن پنجم ه‍.ق

در *باختر (بلخ)* طخارستان

- ناصریه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • رهبر بودن *ناصرخسرو* در مسائل دینیه
 • تقدس و زیارت قبر وی
این فرقه از *اسماعیلیه* خالصه منشعب شده و مورد توجه سایر فِرَق اسماعیله قرار گرفته‌است.
*مبارکیه (فرقه)* مبارک غلام  *اسماعیل بن جعفر* قرن دوم ه‍.ق

در *کوفه*

- مبارکیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت  *محمد بن اسماعیل درزی* پس از امامت  *جعفر صادق*
 *قرمطیان*

(قرمطیه، قرامطه، باطنیه، مأمونیه)

حمدان بن اشعث قرمط ۲۶۱ ه‍.ق

در منطقه *استان واسط*، کشور *عراق*

با گذر زمان و در بین سال‌های ۳۷۸ ه‍.ق تا ۴۴۴ ه‍.ق در عراق و در سال ۴۷۰ ه‍.ق در تمام مناطق و به‌طور کامل منقرض شدند.
قرمطیان: اقتباس از نام مؤسس فرقه

باطنیه: به جهت اعتقاد به وجود ظاهر و باطن برای قرآن و احادیث

مأمونیه: به جهت مأموریت مأمون بن مهرویه برای دعوت اهالی *استان فارس* به این فرقه

 • انکار مرگ  *محمد بن اسماعیل* و  *رجعت* و *مهدویت* وی
 • حلیت اکل  *شراب* خمر
 • لغو حکم *غسل جنابت*
 • *نماز*  با شکلی متفاوت
قرامطه نسبت به دگراندیشان فرقه خویش، سخت‌گیر بوده و مال و جان آنان را مباح میدانستند؛ همین امر سبب شد تا آنان افراد زیادی را کشته و زخمی و اموال فراوانی را غارت کنند. این امور باعث شد تا افکار عمومی، قرمطیان را خارج از دین بدانند.

شاخه‌های منشعب: بقلیه، شباشیه، عقدانیه

*خلافت فاطمیان*

(ساطیان، فاطمیه، مهدویه)

 *عبیدالله مهدی*

(زاده  ۳۲۲ ه‍.ق)

۲۹۲ ه‍.ق

*آفریقای جنوبی* آفریقا و  *مصر*

۵۶۷ ه‍.ق

*صلاح‌الدین ایوبی*

فاطمیان: به جهت نسب سرکردگان فرقه که به *فاطمه زهر* ختم می‌شود

ساطیان: نگارش اشتباه از فاطمیان

 • حذف نام  *علی بن ابی‌طالب* از فهرست امامان به جهت اساسیت وی در فهرست
 • امامت *اسماعیل بن جعفر* به عنوان ششمین امام
احتمال یکی بودن دو فرقه فاطمیان و  *قرمطیان* داده ‌شده ‌است.
 *دروزیه*

(مذهب توحید)

 *حمزه پسر علی* حمزه بن علی لباد ۴۰۸ ه‍.ق

در  *مصر*

 *لبنان*،  *دمشق* و جبل حوران
دروزیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

(به معنای خیاط)

 • الوهیت  *حاکم بأمرالله*
 • انکار م* حلولیت و  *تناسخ*
 • حلیت ازدواج با  *محرم (خویشاوند)* محارم
رئیس این فرقه از اسماعیلیان فاطمی بود که از آنها جدا و فرقه جدیدی تأسیس کرد.
*نزاریه*

(خوجه،*آقاخانیه*  صباحیه، مسقطیه)

 *حسن صباح*

(زاده ۵۱۸ ه‍.ق)

۱۷۱ ه‍.ق

در *شام (سرزمین)* *عراق* و *ایران*  (*قلعه الموت*)

*ایران* *آسیای مرکزی* آسیای میانه، *آفریقا* و *هند*
خوجه: از جانب مخالفان به این نام خوانده شدند.

آقاخانیه: اقتباس از نام مؤسس این فرقه

مسقطیه: به جهت باور به اسقاط فروع دین توسط امام

 • انکار امامت  *حسن مجتبی* حسن بن علی
 • آغاز فهرست امامان از *علی بن ابی‌طالب*
 •  *زبان فارسی* دانستن زبان دین
 • بی‌اهمیت نسبت به تعالیم و تکالیف دینی
شاخه‌های منشعب:

سنانیه، مومن‌شاهی، قاسم‌شاهی و *آقاخانیه*

حافظیه

(مجیدیه)

*الحافظ لدین‌الله* ابوالمیمون عبدالمجید

(زاده ۵۴۴ ه‍.ق)

۵۲۶ ه‍.ق

در *مصر*، *شام (سرزمین)*  و  *یمن*

- مجیدیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت *الحافظ لدین‌الله* ابوالمیمون عبدالمجید پس از مرگ جانشین *منصور الآمر باحکام‌الله*
این فرقه از انشعاب فرقه  *مستعلیه*، پس از فوت  *منصور الآمر باحکام‌الله* الآمر باحکام الله (جانشین مستعلی) به وجود آمد.
طیبیه

(آمریه)

 *طیب ابوالقاسم* طیب بن آمر باحکام الله ۵۲۴ ه‍.ق

در  *مصر* و *شام (سرزمین)*

- طیبیه، آمریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت  *طیب ابوالقاسم* طیب بن آمر
 • مهدویت و غیبت طیب بن آمر
این فرقه از انشعاب فرقه *مستعلیه*، پس از فوت  *منصور الآمر باحکام‌الله* الآمر باحکام الله (جانشین مستعلی) به وجود آمد.
داودیه

(بهره داودی)

داود برهان الدین این فرقه به دو شاخه علویه و ناکوشیه منشعب شدند که فرقه دوم پس از مدتی به مذهب  *سنی* اهل سنت و جماعت و فرقه اول به دین *هندوئیسم* تمایل یافت. داودیه، بهره داودی: اقتباس از نام مؤسس فرقه این دو انشعاب از فرقه طیبه، از جهت اعتقادات با هم یکی بوده و تنها در شخص داعی اختلاف داشته‌اند. با مرگ داوود بن عجب شاه (بیست و ششمین داعی و نماینده مطلق امام اسماعیلیان)، فرقه طیبیه به دو فرقه داودیه و سلیمانیه منشعب شد.
سلیمانیه

(بهره سلیمانی)

سلیمان بن حسن ۹۹۶ ه‍.ق

در *یمن* 

نواحی شمالی  *یمن* و بخش‌هایی از *هندوستان* سلیمانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه    
مقنعه

(ابیضیه)

*مقنع* عطاء مروی مقنع

(زاده ۱۶۳ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق پیروان مقنع، پس از مرگش، به دیگر فرق اسماعیله گرویدند و مذهب آنان خود به خود منقرض شد. مقنعه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • حلول روح  *ابومسلم خراسانی* در بدن *مقنع* عطاء مروی مقنع
 • نبوت و الوهیت عطاء مروی مقنع
مراغیه

(کله بزیه، مانوی)

- *الموت* و*مراغه* *شاهرود* و روستای گوره ‌در و دیگین در نزدیکی *الموت* و  *خرقان* *قزوین*
کله بزیه: به جهت نگهداری کله بز در خانه خود

مراغیه: به جهت تأسیس فرقه در  *مراغه*

 • کراهت خوردن گوشت حیوانات مریض
 • احترام به *حسن صباح*
 • پرهیز از رابطه جنسی با زنان باردار
 • حرمت خرید *برده‌داری*
 • حرمت  *طلاق*
 • حرمت  *چندزنی* تعدد زوجات
این فرقه از *اسماعیلیه* باطنیان بوده و به  *آیین مزدک* مزدکیان نسبت داده شدند.
 *مستعلی*

(بهره)

اسماعیلیه
عادة عبدالله یمنی

یا

مستعلی بن مستنصر

۴۶۰ ه‍.ق

*هند*  *مصر*،  *یمن* و  *شام (سرزمین)*

*شبه‌جزیره عربستان* جزیرة العرب، حواشی *خلیج فارس*، *سوریه* و *هند*
مستعلیه: اقتباس شده از نام مؤسس فرقه (بکاربرده شده در *مصر*،  *یمن* و *مراکش* مغرب)

بهره: به جهت قبول فرقه توسط تجار (بکاربرده شده در  *هند*)

 • مهدویت و غیبت *طیب ابوالقاسم* طیب فرزند آمر بالله
این فرقه انشعابی از فرقه  *خلافت فاطمیان* بود که باورشان در فهرست امامان، همچون فاطمیان گزارش شده‌است. این فرقه در سال ۵۵۷ ه‍.ق منقرض شد اما پس از مدتی با نام بهره در  *هند* مجدداً احیا گردید.
*مختاریه*

(کیسانیه خالص، کیسانیه خلص)

کیسانیه
*مختار ثقفی*

(زاده ۶۷ ه‍.ق)

و *کیان ایرانی* کیسان ابوعمره

۶۶ ه‍.ق

در *کوفه*

منقرض شدند.
کیسانیه: اقتباس از نام *کیان ایرانی* رئیس پلیس حکومت *مختار ثقفی*

مختاریه: اقتباس از نام مختار که دعوت به امامت *محمد حنفیه* می‌نمود

 • امامت  *محمد حنفیه* پس از *حسین بن علی*
 • مهدویت و *بدا*  در امامت محمد حنفیه
 • *تناسخ* و  *حلول*
 •  *رجعت*
این فرقه اولین انشعاب در فرقه تشیع بود که با مرگ *محمد حنفیه"* به ۱۲ فرقه دیگر منشعب شد.
سراجیه حسان بن سراج - سراجیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت *محمد حنفیه* و مهدویت وی
هاشمیه *ابوهاشم حنفیه* ابوهاشم عبدالله بن محمد بن حنفیه قرن اول ه‍.ق هاشمیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • امامت  *ابوهاشم حنفیه*
 • ادامه امامت در فرزندان *عباس بن عبدالمطلب*  پس از ابوهاشم
 • عالم بودن امام به تمام امور
 • عالم بودن *علی بن ابی‌طالب* به تمام علوم و آموختن علوم به  *محمد حنفیه* و سپس به *ابوهاشم حنفیه*
پس از مرگ  *ابوهاشم حنفیه*، این فرقه به پنج فرقه دیگر منشعب شد.
کربیه ابوکرب ضریر - کربیه: اقتباس از نام رهبر فرقه (به معنای نابینایی)
 • امامت *محمد حنفیه*
 • انکار مرگ و اعتقاد به مهدویت محمد حنفیه
 • زیستن محمد حنفیه در *کوه رضوی*
 *شیخیه*

(پشت سری‌ها، پشت سریه)

شیخیه
 *احمد احسائی* زین‌الدین احمد احسائی

(زاده ۱۲۴۱ ه‍.ق)

قرن سیزدهم ه‍.ق

در  *عراق*

-
شیخیه: مقتبس از لقب مؤسس فرقه

پشت سری: به جهت خواندن نماز در پشت سر قبر امامان و باطل دانستن نماز در جلوی قبرشان

 • اصول دین (ارکان اربعه): توحید، نبوت، امامت و  *رکن چهارم* رکن رابع
 • انکار *معاد* معاد جسمانی
 • لازم دانستن حقانیت  *قرآن* و  *عدالت خد* عدل و *معاد* به واسطه اعتقاد به نبوت
پس از ا *احمد احسائی*، شاگردش *سید کاظم رشتی* (زاده ۱۲۵۹ ه‍.ق) جانشین وی شد.
کشفیه
 *سید کاظم رشتی*

(زاده۱۲۵۹ ه‍.ق)

۱۲۴۱ ه‍.ق

در  *ایران*

- این فرقه انشعابی از  *شیخیه* است. رهبر این فرقه شاگرد و نائب *احمد احسائی* بوده‌است.
کریمخانیه

(کرمانیه، رکنیه)

 *محمدکریم خان کرمانی* قاجار

(زاده ۱۲۷۶ه‍.ق)

قرن سیزدهم ه‍.ق

در *کرمان* 

-
کریمخانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

رکنیه: به جهت ابداع رکن رابع توسط مؤسس این فرقه

کرمانیه: به جهت تأسیس فرقه در کرمان

 *محمدکریم خان کرمانی* پسر عمو و داماد *فتحعلی‌شاه*  و از شاگردان *سید کاظم رشتی*  بوده‌است. فرقه تأسیس شده توسط او، شاخه‌ای از کشفیه است.
باقریه محمدباقر خندق‌آبادی ۱۲۷۶ ه‍.ق

در *همدان*

- باقریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه وی از شاگردان *محمدکریم خان کرمانی* بوده‌است. این فرقه شاخه‌ای از کریمخانیه است.
احقاقیه
ملا محمدباقر اسکوئی

(زاده ۱۳۰۱ ه‍.ق)

قرن سیزدهم ه‍.ق

در  *کربلا*

منطقه *آذربایجان*، کشور  *کویت*، شهر *کربلا* و حواشی  *خلیج فارس* احقاقیه: اقتباس از نام کتابی از مؤسس فرقه
 • انکار *رکن چهارم* رکن رابع به عنوان *اصول دین*
 • لعن *محمدکریم خان کرمانی*
این فرقه شاخه‌ای از کشفیه است و از دسته شیخیه آذربایجان محسوب می‌شود. رهبر کنونی این طایفه رسول احقاقی است.
حجةالاسلامیه
محمد مامقانی

(زاده ۱۲۶۹ ه‍.ق)

۱۲۴۱ ه‍.ق

در  *تبریز*

حجت‌الاسلامیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه این فرقه انشعابی از *شیخیه* است و در دسته‌بندی از شیخیه آذربایجان محسوب می‌شود. پیروان این فرقه به مخالفت و تکفیر *سید علی‌محمد باب* پرداختند.
ثقةالاسلامیه شفیع ثقةالاسلام تبریزی (زاده ۱۳۰۱ه‍.ق) قرن سیزدهم ه‍.ق

در *تبریز*

ثقةالاسلامیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه این فرقه شاخه‌ای از کشفیه بوده و از دسته شیخیه آذربایجان محسوب می‌شوند.

شاخه‌ها منشعب: عمیدالاسلامیه

 *نقطویه* سیخانیه

(محمودیه، واحدیه، نقطویه)

فرقه‌های مستقل
 *محمود پسیخانی*  گیلانی

(زاده ۸۳۱ ه‍.ق)

۸۰۰ ه‍.ق

در *ایران*

-
پسیخانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

نقطویه: به جهت اعتقاد به خلقت همه چیز از خاک (رهبر فرقه به خاک نقطه می‌گوید)

 • قبح و البته جواز *ازدواج* زناشویی
 • انکار *بهشت*، *جهنم* و *معاد* قیامت
 • پرستش *انسان کامل*
 • مهدویت *محمود پسیخانی*
روشنیه

(روشنیان)

ابویزید (بایزید) انصاری

(زاده  ۹۹۴ ه‍.ق)

۹۴۹ ه‍.ق

در  *افغانستان*

- روشنیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه
 • اعتقاداتی تلفیقی از *اسلام* و  *مسیحیت*
 •  *مسیح* و *مهدی* دانستن ابویزید انصاری
 • مطهر دانستن باد
رئیس فرقه در سال ۹۹۴ ه‍.ق به دار آویخته شد.
صباحیه ابوالصباح سمرقندی - - صباحیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • قدمت آفرینش و خلقت
 • حرمت ازدواج با زنان *اهل کتاب*
 • اشتباه *علی بن ابی‌طالب* در *نبرد صفین* جنگ با *معاویة بن ابی‌سفیان*
طالبیه طالب بن عبدالله بن صباح - - طالبیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • مظهریت *محمد باقر*
*عثمانیه (فرقه)* - *سیستان* سجستان - عثمانیه: به جهت باور به برتری  *عثمان بن عفان* بر دیگر *خلفای راشدین*
 • برتری *عثمان بن عفان"* بر*ابوبکر*،  *عمر بن خطاب* و *علی بن ابی‌طالب*
این فرقه به عنوان فرقه‌ای  *ناصبی* دسته‌بندی می‌شود.
غفاریه ابوغفار - - غفاریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • حرمت گوشت  *خوک*
 • حلیت مغز و چربی خوک
این فرقه اعتقادی همچون *شیعه دوازده‌امامی* شیعیان امامیه دارند. اما گوشت خوک میخورند.
ذکریه

(نمازیه)

محمدمهدی اتکی

(زاده ۱۰۲۹ ه‍.ق)

قرن یازدهم

در *مکران*

 *پاکستان* و  *بلوچستان* ذکریه، نمازیه: به جهت باور به  *نسخ (تفسیر)* نسخ *نماز* به  *ذکر*
 • مهدویت و *نبوت* محمدمهدی اتکی
 • نسخ حکم نماز
 • نسخ حکم *روزه* *رمضان*
 • تعلق *زکات* نسبت به همه اموال
 • انکار *قبله* و *حج*
این فرقه خود را *مسلمان* نمی‌دانند با این حال، گرایشی  *شیعه* شیعی دارند.
فشاریه - - - -
 • اشتراک اموال دنیا بین تمام خلائق به جهت فرزندی *آدم*
 • حق دو برابری مردان نسبت به زنان
قولیه

(مجردیه)

- - - قولیه، مجردیه: به جهت باور بحصول ایمان به مجرد قول لا اله الا الله
 • مؤمن شدن با گفتن قول «لا اله الا الله» حتی اگر ایمان واقعی نباشد
سمعیه محمد بن سهل بصری سمعی - - سمعیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • عدم قبول *توبه* قاتل *قتل* عمد
راوندیه *زندیق* زنادقه
ابوالحسن احمد بن یحیی بن اسحاق راوندی

(زاده  ۲۹۸ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق

در *راوند* از توابع *کاشان*

- راوندیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • نفی خدا
 • قدم عالم هستی
 • طعن به *محمد* پیامبر اسلام
احمد بن یحیی راوندی که ابتدا از  *معتزله* بود، به  *زندیق* زنادقه پیوست و این فرقه را تأسیس نمود.

شاخه‌های منشعب:

عباسیه خلص

فانیه - - - فانیه: به جهت اعتقادشان به فنای بهشت
 • فنای *بهشت* و *جهنم*
 *سمنیه (فرقه)*

(شمنیه)

ابن حزم ازدی سمنی قرن دوم ه‍.ق

در  *هند*

 *هند*،  *چین* و  *خراسان* در  *ایران* سمنیه: اقتباس از نام رهبر مؤسس یا از نام بت مورد پرستش آنان
 •  *تناسخ*
 • تنها راه علم، از طریق حس
این فرقه در  *هند*، *چین* و *خراسان* فراوان‌اند و از بت پرستان هندی بودند.
محروقیه

(حرقیه)

- - - محروقیه: به جهت باور به یکبار سوختن در  *دوزخ*
 • عذاب شدن دوزخیان به یکبار سوختن و خاکستر شدن در *دوزخ*
 *اختیار* جبریه جبریه

(مجبّره)

- قرن اول ه‍.ق

در *مدینه* و  *شام*

- جبریه: به جهت باور به جبر بندگان در ارتکاب افعال
 • انتساب خیر و شر به خدا
 • عدم اختیار در افعال
این فرقه در مقابل *قدریه"* شکل گرفته‌اند.

شاخه‌های منشعب: نهالیه، معتریه، سابقیه، مفروغیه، عجزیه، مضطربه

صیاحیه

(صباحیه)

صیاح (صباح) بن معمّر - - صیاحیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • عدم اختیار در افعال
متمنیه - - - متمنیه: به جهت باورشان
 • خیریت آنچه که نفس به آن آرام گیرد
وهمیه - - - وهمیه: به جهت باورشان به  *وهم* بودن افعال آدمی
 • وهمیت افعال آدمی
 • انکار عذاب اخروی
کسبیه

(کسلیه)

- - - کسبیه، کسلیه: به جهت نرفتن به سراغ کسب و کار یا به جهت اعتقاد به عدم کسب ثواب و عقاب بندگان
 • *پوچ‌گرایی اخلاقی* اباحه‌گری
 • عدم نیاز خدا به طاعت بندگان
 • عدم ضرر خداوند از معصیت بندگان
 • عدم کسب ثواب و عقاب توسط بنده
نجاریه

(حسینیه، مکتب نجاریه)

محمد بن حسین نجار

(زاده ۲۸۹ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق

 *بم* واقع در *کرمان*

- نجاریه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • اعتقادی تلفیقی از*اشاعره* و *معتزله*
 • حدوث *قرآن*
 • نفی رویت  *خدا*
شاخه‌های منشعب: *برغوثیه* زعفرانیه و مستدرکه
زعفرانیه الزعفرانی قرن سوم ه‍.ق

در *شهر ری*

- زعفرانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • حرمت *انگور* و*کشمش* (به جهت مورد علاقه بودن این دو خوراکی برای رئیس فرقه) - احتمال درست کردن شراب و خمر. *قرآن* با وجود اعتبار روایاتی که قرآن را غیر مخلوق می‌دانند
 • مخالفت با *اسماعیلیه*
این فرقه شاخه‌ای از مکتب النجار یا همان نجاریه است.
مقاتلیه

(مقابلیه)

مقاتل بن سلیمان

(زاده  ۱۵۰ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق

در *بلخ*

- مقاتلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • تجسیم خدا
 • ترکیب خدا از گوشت و خون
رهبر این فرقه از بزرگان *مرجئه* بود که بعدها این فرقه را تأسیس کرد.
 *بابیه* بابیه
*سید علی‌محمد باب*

(زاده ۱۲۶۶ ه‍.ق)

۱۲۶۰ ه‍.ق

 *شیراز* در *ایران*

پس از مرگ *سید علی‌محمد باب* پیروانش به دو فرقه *بهائیت* بهائیه و *ازلیان* ازلیه گرویدند و فرقه بابیه به مرور زمان منقرض شد. بابیه: اقتباس از باور آنان به بابیت علی‌محمد
 • *باب (عنوان)* بابیت (به معنای باب و درب علوم و راه اتصال به *حجت بن الحسن*
 • مهدویت علی‌محمد
 • نبوت علی‌محمد
 • الوهیت علی‌محمد
علی محمد باب ابتدا به *شیخیه* گرایید ولی بعد از مدتی، ادعای واسطه گری با*امام زمان* سپس ادعای مهدویت کرده و از آنان جدا و فرقه بابیه را تأسیس کرد. این فرقه نهایت به جهت اختلافات داخلی رهبران، به دو فرقه بهائیه و ازلیه منشعب شد. این فرقه از فرقه  *حروفیه*، الهاماتی گرفته‌است.
 *ازلیان* ازلیه  *یحیی صبح ازل* ۱۲۶۹ ه‍.ق

در *ایران*

منقرض شده ازلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • نیابت صبح ازل پس از *سید علی‌محمد باب* علی‌محمد
 *بهائیت* بهائیه  *بهاءالله* حسینعلی بهاء ۱۲۶۹ ه‍.ق

در *ایران*

 *عشق‌آباد*، *عکا*،  *شیکاگو* و برخی شهرهای *ایران* يهودی های اسراييل زمينی در حيفا داده اند و آرامگاه عبدالبها در آنجا برپا شده! بهائیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • نیابت حسینعلی پس از *سید علی‌محمد باب* علی‌محمد
 • *نبوت* و *الوهیت* حسینعلی
 •  *قبله* بودن شهر *عکا* ممنوعیت *نماز جماعت*
 • وجوب روزه به مدت ۱۹ روز (معادل یک ماه بهائی) به جای *رمضان (ماه)*
انگليسی ها به مناسبت خدمت هایی که عبدالبها به دولت عليه انگلستان کرده است نشان و لقب «سر» به حسينعلی بهاء «عبدالبها» داده اند.
*تیجانیه* جانیه

(تحینیه، تیجانیه)

تصوف

(متصوفه)

*احمد تیجانی* ابوالعباس احمد بن محمد تیجانی

(زاده  ۱۲۳۰ ه‍.ق)

۱۱۸۶ ه‍.ق

*الجزایر*،  *مراکش*

 *الجزایر*، *مراکش* تجانیه، تیجانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • نبوت احمد تیجانی
 • وجوب زیارت قبر احمد تیجانی قبل از مراسم  *حج*
این فرقه، طریقه‌ای از خلوتیه محسوب می‌گردد.
 *حروفیه*
 *فضل‌الله نعیمی* تبریزی استرآبادی

(زاده ۷۹۶ ه‍.ق)

۷۸۸ ه‍.ق

 *تبریز*

منقرض شده حروفیه: به جهت باور به تقدس  *حرف (زبان‌شناسی)* حروف الفبا
 • امامت و نبوت فضل‌الله نعیمی
 • قدم عالم
 • امکان رسیدن به الوهیت
 • دوازدهمین امام بودن فضل‌الله نعیمی
میرانشاه تیمور، پس از اطلاع از ظهور مذهب حروفیه، فضل‌الله نعیمی را احضار و وی را کشته و جسدش را در خیابان‌های *تبریز* کشاند. برخی از اعتقادات این فرقه منقرض شده، در فرقه بکتاشیه وارد شده‌است.
*حلاجیه*
 *حسین منصور حلاج* حسین بن منصور حلاج

(زاده ۳۰۹ ه‍.ق)

۲۹۶ ه‍.ق

 *بغداد*، *اهواز*

به مرور زمان منقرض شدند حلاجیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • حلول روح خدا در جسم  هر انسانی از جمله حلاج
 •  *وحدت وجود*  همه چيز در *من» آدم ها
 • بی اعتقادی نسبت به فرائض
حلاج در سال ۳۰۱ ه‍.ق دستگیر و در سال ۳۰۹ ه‍.ق به جرم *ارتداد در اسلام*، به دار آویخته شد؛ سپس جسدش را سوزانیدند و سرش را بر بالای پل شهر *بغداد* آویختند.  همو است که «ان الحق» گويان مرد و کسی اورا درک نکرد. او ادعای خدایی نمیکرد. میگفت هرکسی خودش خدای خودش است.
*سلسله ذهبیه*

(الهیه، محمدیه، علویه، رضویه، مهدیه، معروفیه، کبرویه، احمدیه)

عبدالله برزش‌آبادی

(زاده نیمه دوم قرن نهم ه‍.ق)

قرن نهم ه‍.ق  *ایران* و *انگلستان*
ذهبیه: اقتباس از نام *حدیث سلسله‌الذهب* و ارتباط این فرقه به *علی بن موسی الرضا*

معروفیه: اقتباس از نام یکی از اقطاب فرقه به نام  *معروف کرخی*

 • ولایت کلیه شمسه
 • ولایت جزئیه قمریه
این فرقه به سبب یک *کودتا* توسط مؤسس آن، رخ داده‌است و این اولین کودتا در *تصوف* محسوب می‌شود.

رهبر این فرقه در عصر معاصر، عبدالحمید گنجویان است که در انگلستان به سر می‌برد.

سالمیه

(عوام السالمیه، سهلیه)

 *سهل تستری*

(زاده ۲۸۳ ه‍.ق)

قرن سوم و چهارم ه‍.ق

 *بصره* و *کوفه*

-
سالمیه: اقتباس از نام شاگرد *سهل تستری* به نام *ابن سلام* ابوعبدالله محمد بن سالم
(زاده ۲۹۷ ه‍.ق)

سهیلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

 • پیروی از  *مالکی* فقه مالک بن انس
 • تجلی خداوند
 • قدمت افعال خدا
 • بهتر بودن صبر نسبت به لذات از بهره‌بری آنها
 •  *توبه* و  *سجده* کردن  *ابلیس* به  *آدم*
 *بکتاشیه*
 *محمد بکتاش* حاج بکتاش

(زاده ۷۳۸ ه‍.ق)

۱۳۲۶ میلادی

 *آناتولی*

۱۹۲۲ میلادی بکتاشیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • گرایش به *شیعه* تشیع در عین ادعای تبعیت از *سنی* اهل سنت
 • دشنام به *ابوبکر*، *عمر بن خطاب* و  *عثمان بن عفان*
 •  *تثلیث* الله، محمد و علی
 •  *عشای ربانی*
این فرقه از فرقه  *حروفیه* تعالیمی را کسب کرده‌است.

شاخه‌های منشعب: بلکانیه

شمسیه
شمس‌الدین ابوالثناء احمد بن ابوالبرکات محمد بن سیواس

(یا سیواسی‌زاده )

زاده ۱۰۰۹ ه‍.ق)

قرن دهم ه‍.ق

در *سیواس*

- شمسیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • اعتقادات فرقه خلوتیه
وی ابتدا از سران فرقه خلوتیه بود و در *سیواس* می‌زیست و برخی وی را مجدد فرقه خلوتیه دانند.
 *اویسیه*
*اویس قرنی*

(زاده ۳۷ ه‍.ق)

قرن ششم ه‍.ق  *ایالات متحده آمریکا*، *کانادا* و *ایران* اویسیه: به جهت ختم طریقت به *اویس قرنی*
 • عدم انتساب به هیچ شیخ و پیری
 • پیمودن سلوک با *توسل*به *محمد* پیامبر اسلام
این طریقت توسط جلال الدین علی عنق در  *ایران* احیاء و مجدد تأسیس شد و به نام شاه مقصودی اویسی شناخته می‌شود. این طریقت اکنون در ایران و برخی کشورها در جریان است.
*احمدیه (بدویه)* احمدیه

(بدویه)

سید احمد بدوی

(زاده ۶۷۵ ه‍.ق)

۶۳۴ ه‍.ق

در  *طنطا*

 *مصر* احمدیه، بدویه: اقتباس از نام مؤسس فرقه - شاخه‌های منشعب: شناویه، مرازقه، کنّاسیه، انبابیه، حمودیه، منائضیه، سلامیه، حلبیه، زاهدیه، شعیبیه، تسقیانیه، عربیه، سطوحیه، بنداریه، مسلمیه، شورون بلالیه و بیومیه
 *دسوقیه* برهانیه

(برهمیه، دُسُوقیه)

*برهان‌الدین ابراهیم دسوقی* ابراهیم دسوقی

(زاده ۶۷۶ ه‍.ق)

قرن هفتم ه‍.ق

در *مصر*

- برهانیه، دسوقیه، برهمیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • *الوهیت* ابراهیم دسوقی
این طایفه از دو فرقه شهاویه و شرابنه شکل گرفته‌اند.
بسطامیه

(طیفوریه، یزیدیه)

علی عشقی بسطامی

(زاده ۷۶۱ ه‍.ق)

قرن هشتم ه‍.ق

در *بسطام* و *ترکیه*

- بسطامیه، طیفوریه، یزیدیه: اقتباس از*بایزید بسطامی* به عنوان پیر طریقت
 •  *وحدت وجود*
 • حلول
عبدکیه عبدک - - عبدکیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • حرمت مال دنیا در عصری که امام عادل نباشد
 • اجازه تصرف در اموال مردم به حد قوت لایموت
 • حرمت گوشتخواری در عصر غیبت امام
*ادهمیه*
 *ابراهیم ادهم*

(زاده ۷۷۶ م)

قرن هشتم ه‍.ق

در بلخ

- ادهمیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • اقتباسی از اعتقادات *آیین بودایی*
شاخه‌های منشعب:  *چشتیه*
نوریه - - - نوریه: به جهت باور به حجاب نوری
 • حجاب ناری و حجاب نوری
برخی نوریه را نام دیگری از صوفیه دانسته‌اند.
واصلیه - - - -
 • برداشته شدن تکالیف پس از واصل شدن و شناخت کامل حق
 • لزوم پذیرش درخواست مجامعت هر کسی از واصلیه پس از برانگیخته شدن شهوتش
رعینیه اسماعیل بن عبدالله رعینی قرن چهارم و پنجم ه‍.ق

در *اندلس*

- رعینیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • معاد روحانی
 • عدم مبعوث شدن اجساد از قبور
 • امامت اسماعیل بن عبدالله
 • حرمت همه اموال جز قوت لایموت
رهبر این فرقه مهمترین مرید و شاگرد ابن مسره است.
 *اسماعیلیه (سودان)*
اسماعیل بن عبدالله

(زاده ۱۲۸۰ ه‍.ق)

۱۲۵۸ ه‍.ق

در *سودان*

- اسماعیلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه - این فرقه یک فرقه و حزب سیاسی است.
اشراقیه
*شهاب‌الدین یحیی سهروردی*

(زاده ۵۸۷ ه‍.ق)

قرن ششم ه‍.ق

 *حلب* در سوريه امروز

- اشراقیه: اقتباس از لقب رهبر فرقه -
*قادریه*
 *عبدالقادر گیلانی*

(زاده ۵۶۱ ه‍.ق)

قرن ششم ه‍.ق

 *بغداد*

- قادریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • اقتباسی از فقه  *سنی* اهل سنت و جماعت
شاخه‌های منشعب: یافعیه، مشارعیه، عرابیه، بناوه، گرزمر، اشرفیه، هندیه، خلوصیه، نابلسیه، رومیه، صَلْتِیه، فارضیه، قاسمیه، عماریه، عروسیه، بوعلیه، جلاله و بکائیه
اکبریه

(حاتمیه)

 *ابن عربی* محی‌الدین بن عربی

(زاده ۵۴۳ ه‍.ق)

قرن ششم ه‍.ق

 *دمشق*

-
اکبریه: اقتباس از لقب رهبر فرقه، ملقب به شیخ اکبر

حاتمیه: به جهت انتساب رهبر فرقه به خاندان *حاتم طایی*

 •  *وحدت وجود*
 وحدت وجود به *ابن عربی* نسبت داده می‌شود، هرچند ابن عربی خودش از لفظ «وحدت وجود» استفاده نکرد و افرادی پيش از او هم سخنان مشابهی گفته بودند. به عنوان مثال، *محمد غزالی*  (زاده ۵۰۵ق) بیان می‌کند که «هیچ وجودی غیر از خداوند نیست… وجود فقط به یکتا حقیقی متعلق است.» به گفته غزالی میوه معنوی صعود یک صوفی این است که «گواهی دهد که هیچ موجودیتی بجز خدا نیست و اینکه هر چیزی بجز چهره خدا نابود شونده‌ است»
بابائیه اسحاق ترکمانی کفرسودی ۶۳۸ ه‍.ق

 *ادرنه* (ادریانپول)

این فرقه در فرقه ب *بکتاشیه* ادغام شد بابائیه: اقتباس از لقب مؤسس فرقه، ملقب به بابا اسحاق
 • اعتقاداتی اقتباسی از *شیعه* تشیع
بکائیه احمد بکائی کونتی

(زاده ۹۱۱ ه‍.ق)

قرن دهم ه‍.ق

 *سودان*

- بکائیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه - این فرقه از طایفه  *قادریه* هستند. شاخه‌های منشعب: فضلیه و آل سیدیه
بونوحیه

(بونیین)

- جنوب *مراکش* - - -
بیبریه (زاده ۱۳۴۲ ه‍.ق) قرن سیزدهم ه‍.ق

لیکیکیه در *ترکیه*

- - -
 *حیدری نعمتی* حیدریه

(حیدری)

 *قطب‌الدین حیدر تونی* میر حیدر تونی

(زاده ۸۳۰ ه‍.ق)

قرن نهم ه‍.ق

در *تبریز*

- حیدریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه - برخی رهبر و مؤسس فرقه حیدریه را *قطب‌الدین حیدر تونی* قطب‌الدین بن حیدری تونی (زاده ۶۱۸ ه‍.ق) مدفون در شهر *زاوه* *تربت حیدریه* امروز) دانسته‌اند.
 *حیدری نعمتی* نعمتی

(نعمتی، نعمت‌اللهی)

 *شاه نعمت‌الله ولی*

(زاده ۸۳۴ ه‍.ق)

قرن نهم ه‍.ق

در  *کرمان*

- نعمتیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه - شاخه‌های منشعب: طاووسیه، نعمت‌اللهیه کوثریه، محبوب علیشاهی، شمسیه، کمیلیه، *نوربخشیه*، *میرزا عبدالحسین ذوالریاستین شیرازی*،  *دراویش گنابادی* نعمت‌اللهیه گنابادیه
 *شاذلیه*
 *ابوالحسن شاذلی* علی بن عبدالله بن عبدالجبار بن تمیم بن هرمز شاذلی المغربی

(زاده ۶۵۶ ه‍.ق)

شمال آفریقا *مصر*، *الجزایر* و *تونس* - شاذلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • زیارت و تقدس قبر رهبر فرقه در *مصر*
 • زهد و کناره‌گیری از دنیا
 • عدم توجه به  *خانگاه"* و خلوت
برای این فرقه، ۱۵ شاخه نام برده‌شده‌است.

شاخه‌های منشعب: زیانیه، وفائیه، عروسیه، جذولیه، هفونیه

سوقیه - - - - -
*ملامتیه*
 *ابوحفص عمرو بن سلم حداد*

(زاده ۲۶۴ ه‍.ق)

و *حمدون قصار*

(زاده ۲۷۰ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق

در  *نیشابور*

با وجود آنکه اعتقاد ملامتیه به مرور زمان رو به زوال گذاشت، در قرون اخیر در *ترکیه* فرقه ملامتیه قوت گرفته‌است ملامتیه: اعتقاد به فضیلت ملامت شدن توسط دیگران
 • فرار از شهرت
 *شبک (دین)* شَبَک - قرن نهم ه‍.ق

در  *ایران*

- -
 • اقتباس اعتقادات از فرقه *ملامتیه* و  *مسیحیت*
 • شب غفران
 • تجسم خدا
 • لیلة الکفشه (روز دهم محرم) اباحه‌گری
این فرقه از طایفه کردهای  *عراق* شکل گرفته‌است.

شاخه‌های منشعب: صارلیه (از غلاة)

حلمانیه ابوحلمان دمشقی  *دمشق* - حلمانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • حلول خدا در صورت‌های زیبا
 • وجوب سجده به چهره‌های زیبا
 • اباحه‌گری
گویند *حسین منصور حلاج* از مریدان ابوحلمان بوده‌است.
 *سبائیه*

(طیّاریه)

*غالیان*

(غلاة، غالیه)

 *عبدالله بن سباء*

(زاده ۴۰ ه‍.ق)

 *کوفه*، *دمشق* و *مصر* -
سبائیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه؛ یا به جهت اعتقاد آنان به سب  *خلفای راشدین* خلفاء اهل سنت

طیرانیه: به جهت اعتقاد به طیران جان‌ها

 • *الوهیت* و *مهدویت* *علی بن ابی‌طالب*
 • نبوت *عبدالله بن سبا*
 •  *تناسخ در اسلام*
 •  *رجعت*
این فرقه امروزه با نام حربیه شناخته می‌شوند. برخی همچون *سید مرتضی عسکری*، عبدالله بن سبا را فردی خیالی می‌دانند که وجود خارجی نداشته‌است.

شاخه‌های منشعب: تمییه، عمریه، فارسیه، نضریه، قتیبیه

 *اهل حق*

(حقه، گوران)

 *سلطان سهاک* سلطان اسحاق *لرستان* و *آذربایجان*  *ایران* از جمله شهرهای *قصر شیرین* و *سرپل ذهاب*،  *تهران*، *خراسان* منطقه خراسان و نواحی همسایه این مناطق اهل حق: اقتباس از شعار آنان که دین خود را دین حق یا حقیقت خوانند.
 • اعتقاداتی آمیخته از ادیان کهن ایرانی،  *آیین مانوی* و  *اسماعیلیه* مذهب اسماعیلیه
 • تناسخ
 • حرمت تراشیدن سبیل
 • اقامه نماز فقط به  *نماز جماعت*
اهل حق به فرقه‌های دیگری چون *حروفیه* و ت *تصوف* متصوفه نیز اطلاق می‌شود ولی این عنوان بدون قرینه به طرفداران  *سلطان سهاک* سلطان اسحاق اشاره دارد.

شاخه‌های منشعب: اهل سر،  *یارسان*، نصیری و  *علی‌اللهی (مذهب)*

 *علویان (سوریه)* نصیریه

(انصاریه، علویه، مقصره)

ابی‌نصیر

(قرن پنجم ه‍.ق)

قرن پنجم ه‍.ق

در شمال غربی  *سوریه*

*جند اردن* جند الاردن و  *طبریه*
نصیریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

مقصره: به جهت تقصیر این فرقه در برتری علی بر  *محمد*

علویه: به جهت باور به الوهیت *علی بن ابی‌طالب*

 • التقاط عناصر *شیعه*،  *مسیحیت* و ایرانیان پیش از اسلام
 •  *تثلیث* در خداشناسی، نبوت و امامت
 • خالقیت علی بن ابی‌طالب
این طایفه با فرقه  *علی‌اللهی (مذهب)* یکی دانسته شده‌است.

شاخه‌های منشعب: حیدریه، شمالیه (شمسیه)، کلازیه (قمریه) و غیبیه، جبلیه، حلبیه، حدادیه، خزمزجیه، رسالنه، سواحلیه، سوارخه، رشاونه، سرانیه، صرامتیه، شلاهمه، صوارمیه، عتاریه، عمامره، غیبیه، فخریه، فاوره، قبلیه، کلازیه، کلبیه، ماخوسیه، متاوره، مخازره، مخالسه، مهالبه، مرشدیه، نمیلانیه، نواصره، نیلانیه و یاشوطیه

 *اسحاقیه* اسحاق بن زید بن حارث انصاری ۱۲۷ ه‍.ق

در *کوفه*

قرن ششم ه‍.ق اسحاقیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • الوهیت *علی بن ابی‌طالب*
 • شراکت علی بن ابی‌طالب در نبوت با  *محمد* پیامبر اسلام
 • عدم تفاوت بین نبوت و امامت
 • حلول روح عبدالله بن معاویه در اسحاق بن زید
این فرقه شاخه‌ای از فرقه اباحیان است. پس از مرگ اسحاق بن زید، پیروانش به سه دسته تقسیم شدند و برخی به مهدویت وی، برخی به مرگ وی و برخی به قیام مجدد وی معقتد شدند.
اولوهيت علی
سمیعیه

(بشریه، بشیریه)

سمیع بن محمد بن بشیر کوفی ۱۸۳ ه‍.ق - سمیعیه، بشریه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • انکار مرگ *موسی کاظم*
 • مهدویت موسی کاظم
 • امامت محمد بن بشیر و فرزندش سمیع
 • کفر *علی بن موسی الرضا* و سایر امامان دوازده‌گانه
 • اباحه‌گری بجز *نماز* و  *روزه*
 • تناسخ
اباحه برابر است با پردانه، و اجازه و اين گروه ها همه چيز را در کنترل و نظر خودشان دارند. برخی این فرقه را همان بشریه می‌دانند.
شریکیه - - - شریکیه: به جهت باور به اشتراک  *نبوت* *محمد* و *علی بن ابی‌طالب*
 • اشتراک در نبوت محمد و علی همچون  *موسی* و *هارون*
 هارون همراه با موسی به مصر رفت. *یهودیان*، *مسیحیان* و *مسلمانان*، معتقد به پیامبری او هستند. هارون فصیح سخن می‌گفت هارون  وزیر و همراه موسی در پیامبریش بود. هارون سه سال از موسی بزرگتر بود و در زمان سخن گفتن با فرعون در مصر هشتاد و سه سال داشت، هارون در کوه هور و در سرزمین فلسطين در گذشت
*خطابیه*

(مخمسه)

 *ابوالخطاب* محمد بن مقلاص بن راشد منقری

(زاده ۱۳۸ ه‍.ق)

 *کوفه* با کشته شدن ابوالخطاب، فرقه خطابیه به چند فرقه کوچک منشعب شدند.
خطابیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

مخمسه: به جهت اعتقاد به ظهور خدا در پنج صورت  *محمد* *علی بن ابی‌طالب* *فاطمه زهر* *حسن مجتبی* و *حسین بن علی*.

 • نبوت ابوالخطاب
 • نبوت و الوهیت امامان
 • الوهیت *جعفر صادق*
 • تناسخ
 • اباحه‌گری
والی *کوفه* با شنیدن اعتقادات ابوالخطاب، با پیروان وی به جنگ پرداخت و هفتاد تن از آنان را در *مسجد کوفه* به قتل رسانید. ابوالخطاب نیز کشته و به دار آویخته شد.

شاخه‌های منشعب: عمیریه، غرابیه" *غرابیه">غرابیه، معمریه،

سریه سریّ اقصم - - سریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • الوهیت  *جعفر صادق*
 • نبوت سری اقصم
 • حلول روح
 • حلول روح  *موسی* در سری
جعفر صادق دربارهٔ سری اقصم معتقد بود که وی دروغگوست.  ولی اينان اورا «الله» يا در مقام «خدا» میشناختند.
 *قزلباش* قزلباشیه
*شیخ صفی‌الدین اردبیلی*

(زاده ۷۳۵ ه‍.ق)

 *آناتولی* - قزلباشیه: اقتباس از روایتی که به استناد آن فرقه تأسیس شده‌است
 • باور به برخی اعتقادات *علویان (سوریه)* نصیریه
 • حلول خدا در علی بن ابی طالب
 •  *نماز* و *روزه در اسلام* روزه رمضان
 • روزه گرفتن در ۱۲ روز اول  *محرم (ماه)*
 • ارتباط بین خدا و انسان بواسطه دد‌ه.
روحانیون این فرقه دده نام داشته و رابط بین خدا و انسان هستند. فرقه *شبک (دین)* زیرشاخه‌ای از این فرقه است.  دده در زبان ترکی به چم پدر است و برداشتی از «پدر روحانی» مسيحيت میبوده.
 بزیع بن موسی حائک; *بزیعیه*

(بزیغیه)

قرن دوم ه‍.ق منقرض شدند بزیعیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • الوهیت  *جعفر صادق*
 • نمایندگی و نبوت بزیع بن موسی
این فرقه از شاخه‌های  *خطابیه* است.
غمامیه

(ربیعه، یعقوبیه)

محمد بن یعقوب - -
غمامیه، ربیعیه: از جهت اعتقادشان به هبوط خدا در  *بهار* فصل بهار به زمین

یعقوبیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

 • نزول خدا در موسم بهار به زمین و طراوت بخشیدن به آن
 • الوهیت  *علی بن ابی‌طالب*
 • ولادت علی در ابرها
این فرقه با فرقه  *سبائیه*که سحابیه نیز نام دارد یکی دانسته شده.
مالکیه -  *آمل* در ا *استان مازندران* *ایران*  *آمل* مالکیه: به جهت اعتقادشان نسبت به امامت *مالک اشتر*
 • امامت *مالک اشتر* نخعی پس از علی بن ابی‌طالب
مسجد تشت زنان آمل به نام مالک اشتر است و ترمیم سالانه این مسجد از سنت‌های این فرقه محسوب میشود.
 *بومسلمیه* ابومسلمیه

(خرم‌دینان، خرمیه، مسلمیه، اسحاقیه، حوالیه، تناسخیه، رزامیه، مسوده، شاعیه)

*اسحاق ترک*

یا

رزام بن رزم

۱۲۷ ه‍.ق

در  *مرو*

-
خرمدینان: به علت پایه‌گذاری اعتقادات آنان توسط خرمیان

تناسخیه: به جهت اعتقاد به تناسخ ارواح

مسوده: به جهت لباس رسمی آنان

ابومسلمیه: به جهت باور به امامت *ابومسلم خراسانی*

 • امامت و مهدویت ابومسلم خراسانی
 • اباحه‌گری
 • امامت به میراث
به *شیعیانی* که اعتقادات این فرقه را پذیرفتند، شاعیه گویند.

شاخه‌های منشعب:

 *اسحاقیه* *راوندیان* *سنباد* سنباذیه، ابلقیه، مبیضّه، بابکیه،  *برکوکیه*، فاطمیه، مازیاریه، کردکیه، نورساعیه و رزامیه

بشاریه

(علیائیه)

بشار شعیری کوفی

(زاده ۱۸۰ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق

در *کوفه*

-
بشاریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

علیائیه: به جهت اعتقاد به الوهیت  *علی بن ابی‌طالب*

 • الوهیت علی بن ابی‌طالب
 • انکار نبوت محمد
اين فرقه نبوت محمد را بکلی انکار میکند و علی را همه کاره میداند! هرقدر از دوران محمد دورتر شده، شقه های دين اسلام، تلاش کرده اند محمد را دور بزنند واورا به حساب نياورده و رييس فرقه خواست خودرا پيامبر يا «الله» جلوه سازد.
عبیداللهیه - - - عبیداللهیه: به جهت اعتقاد به الوهیت  *عبیدالله مهدی*
 • الوهیت *عبیدالله مهدی*
این طایفه شاخه‌ای از *اسماعیلیه* هستند.
شباسیه

(شباشیه)

شواس (شباس) المغیم  *بصره* - شباسیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • الوهیت شواس المغیم
مبرقعیه
 *موسی مبرقع* موسی بن محمد تقی بن علی بن موسی الرضا

(زاده ۲۹۶ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق

منقرض شدند مبرقعیه: اقتباس از نام رهبر و مراد فرقه
 • امامت موسی مبرقع پس از *محمد تقی*
این طایفه پس از مدتی مجدداً به امامت  *علی النقی* عدول کردند.
یزیدیه یزید بن ابی انیسه  *استان بصره* و  *استان فارس* - یزیدیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • بعثت پیامبری از  *استان فارس* که  *اسلام* را منسوخ سازد
این فرقه از غلاة *خوارج* و شاخه‌ای از *اباضیه* محسوب میشوند.  پس از جدا شدن کردستان از عراق، گروهی تلاش کردند اين فرقه را «ايزدی» ناميده و زرتشتی تلقی کنند (2003)
 *ایزدیان* یزیدیه
 *شیخ عدی* بن مسافر

(زاده ۵۵۵ ه‍.ق)

۵۵۵ ه‍.ق

 *کردستان عراق*

 *عراق*، *مراکش* مغرب،  *موصل*،  *سنجار*،  *دیاربکر*،  *حلب* و  *ارمنستان* یزیدیه: به جهت انتساب به  *یزید* بن معاویه، یا یزید بن ابی انیسه
 • *ثنویت* زرتشتی
 • اعتقاداتی مخلوط از *مهرپرستی*، *یهودیان*،  *مسیحیت* نصاری و فرقه‌ای  *نسطوری*
این فرقه، ابتدا زرتشی بود که توسط عدی بن مسافر به اسلام دعوت شده و پس از مرگ وی، دچار انحرافات بسیاری گردید.
بابکیه *بابک خرمدین* ۲۰۱ ه‍.ق

در  *قلعه بابک* در آذربايجان ايران

۲۱۸ ه‍.ق بابکیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • حلول روح
 • بهره‌گیری از اعتقادات  *مندائیان* دین مزدایی
 • برتری دادن *شروین یکم* شروین بر محمد
 *معتصم* خلیفه عباسی به سال ۲۱۸ ه‍.ق با حمله به  *قلعه بابک*، بابک خرمدین را کشته و بسیاری از یاران وی را به قتل رسانید؛ با این واقعه تعدادی از یاران وی به روم گریختند. *معتصم* هنگام کشتن *بابک* وی با خون خود صورتش را سرخ میکرد. تا *معتصم* گمان نکند *بابک* میترسد.
 *حسینیه (فرقه)*

(کسفیه، منصوریه)

ابومنصور عجلی قرن دوم ه‍.ق

در *کوفه*

-
کسفیه: به جهت تاویل آیه ۴۴  *طور* سوره - و واژه کسف در آن آیه به ابومنصور عجلی

منصوریه: اقتباس از نام رهبر فرقه

 • امامت *علی بن ابی‌طالب* *محمد باقر*
 • امامت ابومنصور عجلی پس از محمدباقر
 • به آسمان رفتن ابومنصور و سخن با خدا
این طایفه در امام بعدی اختلاف کرده و به دو طایفه  *شیعه محمدیه* و  *حسینیه (فرقه)* منشعب شدند.
متربصه

(مترابصه)

-  *زاهدان* - متربصه: به جهت انتظار برای  *مهدی* (متربص در عربی به معنای منتظر)
 • انتصاب افراد به امامت و اعتقاد به مهدی آخرالزمان بودن وی
 • انتصاب فرد جدید پس از مرگ امام قبلی
 • جواز خروج بر حاکم مسلمان
منکریه

(میلیه)

- - - منکریه: به جهت انکار  *شفاعت* در *رستاخیز* قیامت
 • انکار شفاعت در قیامت به جهت نبود میل در آنجا
یعجوریه احمد بن علی یعجوری - - یعجوریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • سقوط *حدود شرعی* از مرتکب گناهی پس از *توبه*
فواتیه فوات بن احنف - - فواتیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • اعطاء حق آفرینش، امر مرگ و زندگی و روزی دهندگی توسط خدا به *علی بن ابی‌طالب* و امامان از فرزندانش
 • حلول خدا در انسان
هشامیه

(جوالیقه، جوالیقیه)

هشام بن سالم جوالیقی علاف

(زاده ۱۸۳ ه‍.ق)

- - هشامیه، جوالیقه، جوالیقیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • تجسیم و تشبیه
اهل سنت، این فرقه را از مجسمه دانسته‌اند.
 *احمدیه*

(قادیانیه)

 *میرزا غلام احمد* غلام‌احمد قادیانی

(زاده ۱۳۲۶ ه‍.ق)

۱۲۹۷ ه‍.ق

در دهکده قادیان، شهر  *گورداسپور* واقع در *هند*

 *پاکستان*،  *هند*،  *بنگلادش*، تانزانیا* *تانزانی*،  *ایالات متحده آمریکا*،  *کانادا* و  *اندونزی* احمدیه: اقتباس از نام مؤسس و رهبر فرقه
 • انکار هرگونه *جهاد* بجز جهاد با قلم
 • نجات  *مسیح* از روی  *صلیب مسیحی* و هجرت به هند
 • |شاخه‌های منشعب: لاهوریه
 *بیانیه (فرقه)*

(سمعانیه)

 *بیان بن سمعان* تمیمی نهدی

(زاده ۱۱۹ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق

در *کوفه*

منقرض شدند بیانیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • الوهیت *علی بن ابی‌طالب*
 • نبوت بیان بن سمعان
 • ت*تناسخ*
 •  *رجعت*
خالد بن عبدالله القسری، بیان بن سمعان را به همراه یاران او در *مسجد کوفه* به آتش کشید و فرقه آنان را نابود کرد.
علبائیه

(علیاویه، ذمیه)

علباء بن دراع اسدی یا علیاء بن دراع دوسی

یا

بشار شعیری

(زاده ۱۸۰ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق

در  *بحرین*

-
ذمیه: به جهت نکوهش  *محمد*

علبانیه: به جهت *مسخ* شدن یکی از پیروان این فرقه به شکل مرغی به نام علباء

 • برتری *علی بن ابی‌طالب* بر  *محمد*
 • الوهیت علی
 • تناسخ
 • اباحه‌گری
برخی کتب ملل و نحل این فرقه را همان علیائیه دانسته‌اند.
متعالیه - - - -
 • کفر نوشنده شراب" *شراب"> شراب، چه بداند شراب است و چه نداند، حتی اگر قطره‌ای شراب به ظرف آب باشد
شلمغانیه

(عزاقریه)

 *محمد بن علی شلمغانی* ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی ۳۲۲ ه‍.ق

*بغداد*

۳۴۰ ه‍.ق شلمغانیه، عزاقریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 •  *روح‌القدس* بودن و حلول خدا در شلمغانی
 • اباحه‌گری
شلمغان نام مکانی در نواحی شهر *استان واسط* است که رئیس این فرقه منسوب به آنجاست.

شلمغانی با  *حسین بن روح نوبختی* به رقابت پرداخت و خود را باب دانست و در نهایت به امر حکومت به دار آویخته شد.

شریعیه ابومحمد حسن شریعی ۲۶۰ ه‍.ق - شریعیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • حلول خدا در پنج تن آل عبا
 • حلول خدا در شریعی
 • بابیت شریعی پس از حسن عسکری
پس از مرگ شریعی شخصی به نام نمیر ادعای جانشینی و حلول خدا در وی را کرد. این فرقه از شاخه‌های علیانیه دانسته شده‌است.
راوندیان" *راوندیان">راوندیه

(راوندیان)

عبدالله راوندی قرن دوم ه‍.ق

در  *خراسان*

- راوندیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت  *عباس بن عبدالمطلب* و انتصابش توسط  *محمد*
 • الوهیت  *منصور (خلیفه)*
 • مظهریت جبرائیل بودن *هیثم بن معاویه * فرماندار مکه
پس از آنکه منصور با آنها مقابله کرد، آنان بر منصور شوریده و منصور را به قتل رساندند.

شاخه‌های منشعب: هریریه، رزامیه و  *بومسلمیه* ابومسلمیه

عمرویه عمرو نبطی قرن دوم ه‍.ق

در *مدینه*

- عمرویه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • کافی بودن معرفت امام از عبادات
 • تعطیل احکام
 • وجود *علی بن ابی‌طالب* در ابرها و حرکت با بادها
این فرقه همچون مفضلیه از غلات هستند.
قحطبیه - - - - -
 *عجلیه*

(عمیریه)

عمیر بن بیان عجلی قرن دوم ه‍.ق

در *کوفه*

- عجلیه، عمیریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • الوهیت *جعفر صادق*
یزید بن عمر بن هبیره، پس از دستگیری عمیر بن بیان عجلی، وی را به دار آویخت.
باقریه - ۱۱۴ ه‍.ق

در *مدینه*

- باقریه: به جهت اعتقاد به مهدویت  *محمد باقر* 
 • امامت  *امامت* امامان شیعه تا  *محمد باقر*
 •  *رجعت* محمدباقر
 •  *مهدویت*  محمدباقر
برخی این فرقه را باقیمانده  *کیسانیه* دانسته‌اند که از ا *ابوهاشم حنفیه* جدا و به پیروی از  *محمد باقر*ب پرداختند. این فرقه پس از مرگ محمد باقر تأسیس شد و از غلاة گزارش شده‌است.
طریفیه صالح بن طریف قرن دوم ه‍.ق - طریفیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • نبوت صالح بن طریف
 • شریعتی غیر از اسلام
رهبر فرقه در ابتدا از *خوارج* بود و پس از آن مدعی نبوت شد.
مخترعه - - - -
 • نجاست عرق زن قاعدگی" *قاعدگی">حائض و مرد جنب" *جنب">جنب
مطبخیه ابواسماعیل مطبخی - - مطبخیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • انکار وجوب *نماز* صبح، مغرب و عشاء
لاعنیه - قرن اول ه‍.ق - لاعنیه: به جهت التزامشان به لعن  *عمر بن خطاب*،  *ابوبکر* و…
 •  *لعنت* لعن *عمر بن خطاب*، *ابوبکر*، *عثمان بن عفان*، *طلحه*،  *زبیر بن عوام* *معاویة بن ابی‌سفیان*  *عایشه* *ابوموسی اشعری*
 • ثواب داشتن لعن
نمیریه *محمد بن نصیر نمیری* قرن سوم ه‍.ق

در  *بصره*

پس از مرگ محمد بن نصیر، پیروان او به فرقه‌های مختلف دیگری منشعب شدند نمیریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت  *علی النقی*
 • نبوت محمد بن نصیر نمیری پس از علی النقی
 • تناسخ
فرقه  *علویان (سوریه)* نصیریه، به محمد بن نصیر نمیری منسوب است. این فرقه پس از مرگ محمد بن نصیر به سه فرقه دیگر منشعب شدند و پیروانش پراکنده گردیدند.
مبدلیه - - - -
 • قتل را کفاره و شرط قبول  *توبه* گنهکار دانستن
جواربیه داوود جواربی - - جواربیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • تشبیه خدا به انسان
 • اقتباس اعتقادات از  *تورات*
*مخمسه* - - - مخمسه: به جهت باورشان به مأموران خمسه در اجرای مصالح
 • اعطاء مأموریت اداره مصالح عالم توسط خدا به  *سلمان فارسی*،  *مقداد بن اسود*، ا *ابوذر غفاری*، *عمار یاسر* و عمرو بن امیه
 • ریاست سلمان بر گروه پنج نفره
 *کاکه‌ای‌ها* کاکائیه اسحاق  *کرکوک* و *اربیل* در  *عراق* کرکوک و اربیل کاکائیه: اقتباس از واژه کاکا به معنای برادر در زبان کردی
 • عقائدی شبیه به *شبک (دین)*
 • تناسخ
 • حلول
 • تقدس و زیارت قبر اسحاق در کوه‌های  *اورامان* اورامانات
این فرقه از فرقه  *علی‌اللهی (مذهب)* علی‌اللهیه و با شباهت بسیاری به عقائد  *شبک (دین)* منشعب شده‌است.
محمديه  
فیاض بن علی

و

بهنکی

نیمه دوم قرن سوم ه‍.ق محمدیه: به جهت باور به الوهیت محمد
 • الوهیت  *محمد*
اعتقاد به الوهیت محمد، از  *مسیحیت* به این فرقه رسوخ کرده‌است.
 *غرابیه* ذبابیه

(مخطئه، غرابیه)

- - - ذبابیه، غرابیه: به جهت اعتقاد به شباهت  *محمد* و *علی بن ابی‌طالب*همانند شباهت دو ذباب (مگس) یا دو غراب (کلاغ)
 • اشتباه  *جبرئیل* در انتقال  *وحی* بین محمد و علی بن ابی‌طالب
کیالیه احمد بن کیّال - - کیالیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت و نبوت احمد بن کیال
 • قائمیت وی
 • اعتقاداتی اقتباسی از فلسفه و عرفان و فرق  *گنوسیسم* مسیحی
رهبر این فرقه به جهت اعتقادات خلاف آئین *تشیع*، توسط شیعیان مطرود شد.
صائدیه
*صائد نهدی*

و

 *بیان بن سمعان*

قرن دوم ه‍.ق منقرض شده صائدیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • مهدویت  *محمد حنفیه* بن حنفیه
این فرقه از شاخه‌های کربیه محسوب می‌شوند. *جعفر صادق* با آنان مخالفت شدیدی داشت.
عینیه - - - -
 • تقدم *علی بن ابی‌طالب* بر  *محمد*
 • الوهیت علی
این احتمال وجود دارد که این فرقه همان علبائیه بوده‌است.
یونسیه  *یونس بن عبدالرحمن* مولی علی بن یقطین قرن سوم ه‍.ق - یونسیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • غلو در تشبیه خداوند و عرش
از آنجا که یونس بن عبدالرحمن از اصحاب خاص شیعه محسوب می‌شود، این احتمال وجود دارد که این فرقه، ساختگی و در تقبیح وی توسط *سنی* اهل سنت ساخته شده باشد.
غیریه - - - -
 • حکیم بودن محمد
 • انکار رسالت محمد
صاحب زمانیه
سید حسن صاحب‌الزمانی

(زاده ۱۳۵۵ ه‍.ق)

- - صاحب‌زمانیه: به جهت ادعای مؤسس این فرقه و اقتباس از شهرت وی
 • امامت سید حسن صاحب زمانی
 • مهدویت سید حسن صاحب زمانی
رهبر این فرقه به جهت شباهتش به عکس‌های نقاشی شده از امامان شیعه، ادعای امامت و مهدویت کرد و مدعی شد که  *حجت بن الحسن* صاحب الزمان است.

پس از ادعای سید حسن، برخی به وی گرویدند و وی به همراه احمد کرمانی دستگیر و راهی *تهران* شد و پس از مدتی آزاد شده و از ادعاهایش توبه نمود.

 *مشعشعیان* مشعشعیه
 *سید محمد مشعشع*

(زاده ۸۶۶ ه‍.ق)

۸۴۰ ه‍.ق

در *استان واسط* و *استان خوزستان*

۱۱۷۶ ه‍.ق مشعشعیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • امامت و مهدویت مشعشع
 • الوهیت *علی بن ابی‌طالب*
وی با اعتقاد به زنده بودن علی بن ابی‌طالب، اقدام به تخریب بارگاه وی در *نجف* کرد و ضریح چوبی آن را نیز سوزانید.
صافیه

(صافی)

-  *آناتولی*  *آناتولی* -
 • اعتقاداتی شبیه به *شیعه دوازده‌امامی* امامیه و  *تصوف* صوفیانه
تعداد آنان نزدیک به چهل هزار خانوار می‌رسد.
مفضلیه مفضل صیرفی قرن سوم ه‍.ق - مفضلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • برتری علی بن ابی طالب بر دیگر خلفا
 • الوهیت جعفر صادق
امامیه معتقدند که این فرقه، به دست مفضل صیرفی تأسیس نشده‌است و وی مردی دانشمند بوده‌است.

این فرقه از خطابیه و پس از برائت جعفر صادق از ابوالخطاب، با برائت از وی و نه افکارش، توسط برخی پیروان او، تأسیس شد.

سریغیه سریغ (شریغ یا سریف) - - سریغیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • حلول لاهوت در ناسوت در حق پنج تن  *محمد*، *علی بن ابی‌طالب* ، *عباس بن عبدالمطلب*، *جعفر بن ابی‌طالب* و *عقیل بن ابی‌طالب*
سارقیه - - - سارقیه: به جهت اعتقاد به کفاره بودن *صدقه*از مال سرقتی توسط  *دزدی* سارق
 • غلو در کفاره گناهان
 • کفاره بودن  *غسل* زن زناکار پس از  *زنا*
 • کفاره بودن صدقه دادن دزد از مال دزدی که سبب سقوط عذاب است
میمیه - - - -
 • نبوت *علی بن ابی‌طالب* و *محمد*
 • تقدم محمد بر علی در الوهیت
این فرقه در مقابل عینیه شکل گرفته‌است.
معاویه

(حارثیه، جناحیه، حربیه)

 *عبدالله ابن معاویه* بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب

(زاده ۱۳۱ ه‍.ق)

۱۲۷ ه‍.ق

در *کوفه*

-
حارثیه، معاویه: اقتباس از نام مؤسس فرقه

جناحیه: به جهت شهرت  *جعفر بن ابی‌طالب* جد مؤسس فرقه به ذوجناحین

 • تناسخ ارواح
 • حلول روح خدا در انبیاء
 • حلول روح خدا در علی
 • انتقال روح خدا به  *محمد حنفیه* سپس به پسرش *ابوهاشم حنفیه*
 • اباحه‌گری
 • مهدویت عبدالله_ابن_معاویه" *عبدالله ابن معاویه">عبدالله طالبی
رهبر این فرقه در زندان  *ابومسلم خراسانی*کشته شد. این فرقه انشعابی غالی از  *کیسانیه* است.

شاخه‌های منشعب: حربیه و مغیریه

نحلیه حسن بن علی نحلی  *نفطه (شهر)* در  *تونس* - نحلیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت در فرزندان *حسن مجتبی* حسن بن علی
 • حرمت استفاده از میوه درختی که در پایش  *کود* ریخته باشند
این فرقه، شاخه‌ای از *کیسانیه* است.
یزیدیه - - - -
 • امامت فرزندان  *حسین بن علی* در هنگام اقامه نماز
 • عدم صحت اقتدا به دیگری در صورت حیات یکی از فرزندان حسین بن علی
هلالیه
ابوجعفر احمد بن هلال عبرتائی کرخی

(زاده ۲۶۷ ه‍.ق)

قرن سوم ه‍.ق

در  *بغداد*

- هلالیه: اقتباس از نمام پدر مؤسس فرقه
 • نیابت ابوجعفر از برای *حجت بن الحسن*
 • انکار نیابت عثمان بن سعید عمری
مغیریه
مغیره بن سعید عجلی کوفی

(زاده ۱۱۹ ه‍.ق)

قرن دوم ه‍.ق

در *کوفه*

۱۱۹ ه‍.ق مغیریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امامت  *محمد باقر*ب
 • امامت مغیره بن سعید پس از وی
 • مهدویت و نبوت وی
 • کفر  *صحابه* اصحاب پیامبر اسلام
خالد بن عبدالله القسری پس از دستیابی به مغیره، وی را به همراه پنج تن از یارانش، بسوزانید.
سمّاعیه سماعه اسدی - - سماعیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • نبوت و الوهیت سماعه اسدی
این فرقه پیروان سماعیه بودند که ادعای دانستن علم سیمی داشت و بر این اساس کارهای عجیبی از وی سر می‌زد.
قمیه اسماعیل قمی - - قمیه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • امکان تغییر شکل خدا به هر شکلی
 *احمدیه (فرقه)* احمدیه
ا *احمد بن موسی* شاهچراغ

(زاده ۲۰۲ ه‍.ق)

۲۰۳ ه‍.ق منقرض شده احمدیه: اقتباس از نام رهبر فرقه
 • انکار امامت *محمد تقی*  به جهت سن کم
 • امامت *احمد بن موسی* پس از *علی بن موسی الرضا*
میسریه ابومیسر - - میسریه: اقتباس از نام مؤسس فرقه
 • اکتسابی بودن نبوت
 • بعثت به نبوت هر کسی که به نهایت صلاح و پاکی برسد