ColumViewTopBridge 
   

After 1979...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

تعريف رهبر

کسی که حکومت می کند، شخصی که ديگران را در رسيدن به هدفی ويا الهام بخشيدن و دميدن نيروئی در جامعه، در ميحط کار، محيط ورزش ويا آموزشگاه ها پيش قدم می شود.

در اصطلاح معمول رهبر به کسی اتلاق می شود که بتواند اداره امور دفتری، جنبشی، سازمانی ويا موسسه ای يا کشوری را بطور قاطعانه، مستدل و بر اساس اصول قابل پذيرش در هر مورد خاص به عهده بگيرد. در اصطلاح برخی کشور ها به صرف اينکه در کجا اين رهبری اعمال میشود به آن، مدير پرزيدنت، رئيس، پادشاه، نخست وزير، يا رياست جمهوری نام داده اند. کسی که بتواند در تخصص فنی حوزه ماموريت و مسئوليت خودش با تجربه ای که در اينکار دارد به عنوان هم آهنگ کننده تيم مربوط به همان تخصص؛ عهده دار وظيفه ای بشود و جوابگوی تکليف های محوله باشد.

رهبر کسی است که بتواند؛ هدايت، راهنمائی، رهنمود، طراحی، و سيستم هدايت و اداره سازمان، دفترويا کشور و يا هر محيط ديگری را با شرط قابليت جوابگوئی به پرسش های آن جامعه يا محيط بپذيرد.

رهبر کسی است که قابليت راهنمائی و هدايت را بطور مستمر داشته باشد.

کسی در نقش رسمی خود به عنوان رهبر انتخاب نمی شود مگر دارای شرائط رهبری بوده باشد ودانش و قابليت رهبری را داشته باشد. رهبری ارتباط مستقيم با قابليت ها، چيره دستی، ورزيدگی، مهارت، استادی و کاردانی و حرفه ای آن شخص دارد. چه در محيط آموزشی باشد ويا در محيط سياسی و کشور داری.

يک رهبر قابل و خوب کسی است که از ميان مردم که قادر به اداره امور خود در تنهائی نيستند برای تجمع نيرو های مربوط به آن اداره يا سازمان ويا کشور برگزيده شده باشد. رهبری با استفاده از قابليت و مهارت شخص در هر موردی متفاوت است. عدم پذزيرش مردم قابليت رهبری را بوجود نخواهد آورد. همچنين اگر رهبری قابليت ها و استعداد خود را از دست بدهد و يا بی لياقتی نشان دهد از رهبری برکنار خواهد شد.

رهبر واقعی نقش؛ "فرمانده"، "کارفرما" ويا "ولايت و وصی" را ايفا نمی کند؛ بلکه شخصی است که نفوذ اخلاقی و قبول مسئوليت او در بين ديگران مورد پذيرش است؛ و بجای بکار بردن نيروی نظامی يا نيروی برگرفته از هراس های مذهبی، با استفاده از تجانس ها و همخوانی های محيط سالم میتواند اداره امور را در کمال درستی، امانت داری، تماميت، بی عيبی و يکپارچگی راهبری کند.

يک رهبرو موفق کسی است که به تعهد های خود وفادار بوده باشد، "محيط ويا فضائی را فراهم کند که مردم ميخواهند در آن فضا تنفس و زندگی کنند" .

يک رهبر موفق کسی است که بتواند مديريت لازم را در برقراری ارتباط های همه جانبه در محيط کار يا فعاليت خود بوجود آورد.

يک رهبر موفق کسی است که بتواند قدرت تک تک مردم و افراد محيط را به نيروئی همگانی مبدل نموده و در پيشبرد اهداف آن محيط يا سازمان يا کشور به مقصود هدايت کند، دارای بصيرت و ديد عميقی باشد که پنداره محيط را به عمل مبدل کند. کسی که نماد يک جامعه "کرداری، رفتاری و گفتاری" «نـــــيک» باشد.

انواع رهبری:

گستره ای:

در اين نوع رهبری، رهبر بايستی قابليت ايجاد رفتار اجتماعی برای رسيدن به مقصد را دربين افراد جامعه خود بوجود آورد، تا با پذيرش ريسک و خطر، محيط مناسب برای چالش و مجبور کردن به سوی رسيدن به آمال اجتماعی را ايجاد کند، آنقدر اينکار را بکند و در آن استمرار و پافشاری کند تا به نتيجه مطلوب برسد.

نيرو دهنده:

در اين نوع رهبری، رهبر با استفاده از وسائل موجودو امکانات محيط افراد را به پذيرش قابليت انجام کار تشويق می کند و آنان را به باوری می رساند که بتوانند حرکت ويا آن کار را با اتکاء به باوری که به قابليت های شخصی خود بدست می آورند بطور يکنواخت انجام دهند. رهبريت نيرو دادن، نياز به استعدادی دارد که بتواند شرائط آسانی برای پذيرش مردم بروز دهد که خود افراد در پذيرش مسئوليت پيش قدم شوند. به نتيجه کار خود ارزش قائل شوند و بطور همزمان در گستردن و پيشبرد کار تلاش نمايند. بدينسان مردم به کار انجام شده بدست خودشان خرسند خواهند شد. موجب رشد و ارجمند شمردن و درک لياقت های خودخواهند شد.

آماده سازی بطريقه مربی گری:

در اين نوع رهبری، تعليمات لازم و آموزش های گسترده به جامعه تزريق می شود و آنقدر اينکار تکرار می شود که هر فرد در نقش خود مهارت پيدا کرده و قابليت پذيرش احترام به همديگر را پيدا می کند و بصورت افراد يک تيم با خواست قلبی خود بخاطر سعادت خود در پيشبرد کار می کوشد. همان روشی که در تعليم تيم های ورزشی بکار گرفته می شود.

سهيم کردن و بخش کردن:

در اين نوع رهبری، شخص متخصص؛ تجربه استعداد های خود را بصورت شراکت در اختيار همگان قرار می دهد و از آنچه او را در رسيدن به دست آورد های خود موفق گردانيده آموزه هائی بوجود می آورد که قابل استفاده برای همگان باشد. در اين طريقه از ملاقات ها، از گردهم آئی ها، از نمايش فيلم ها و يا نظرات ديگر افراد موفق استفاده می شود. حتی ممکن است از رد و بدل کردن اطلاعات شرکت کنندگان برای بهبود وضع و پيشبرد کار همگان استفاده کرد. در نوع سهيم کردن هر کس قدر و منزلت تشويق برای پيشرفت را درک می کند و همگان بطور يکسان عمل می کنند.

تهيه و تنظيم:
ح-ک
جولای 27 – 2006
پنجم امرداد 2545

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |