1400 Years of ...


1400 years, Iran



Select click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

پرسش ها....


يک شخص نا بينا نميتواند نابينای ديگر را راهنمائی نمايد. يک رهبر بايستی آگاه باشد که راه رسيدن به مقصد کدام است؛ در غير اينصورت انقلابی است به سوی سرگردانی و گمراهی. برای جلوگيری از هر گونه ترديد، ميبايستی غوغائی در انديشه بوجود آيد. بد ترين نوع مقهور سازی ويا فرمانبردارو وادار به اطاعت نمودن آن است که انديشه مهار شده واجازه .نيافته يافته باشد تا برای انديشيدن بجز آنچه بر او تحميل شده فکر بکند

ماموريت اين تارنما آماده سازی ديوانخانه و محل گفتگوی آزاد و بازی را برای آنانی که آماده هستند تا باور های دينی خود را رها سازند و يا آنرا به "ديـــن بــــشريـــت" تغيير دهند، افرادی که انديشه ای آزاد و جدای از هر گونه قيد و بند دارند و يا توسط دين و مذهب جامعه اطراف خود مورد تهديد قرار گرفته اند و همچنين آنانی که بدليل تعصبات مذهبی و فشار های دينی موجبات پريشانی و افسردگی در آنها .ظاهر شده و تحت شکنجه قرار دارند ميباشند

روند زمان در اين فضای فرمانشناسی (خودکار تارنمائی) شما را از دريچه تاريخ به روشنی به جائی که ايران آغاز به زندگی نموده است، تا چه اندازه در تونل زمان آزادی انديشه پيشرفت نمود و به چه ذلتی در اين روز ها تن داده است .خواهد برد

جای ترديد نيست که ما به کمک زيادی احتياج داريم. به کمک و ياری شما احتياج داريم و آنرا بفال نيک ميگيريم.

ما هرگز ادعا نميکنيم که نقش رهبری را بازی خواهيم نمود، و همچنين شما را چشم بسته به نقطه ای رهنمون نخواهيم شد. ما آرزومند هستيم از پيشنهادات شما بهره بگيريم تا بتوانيم به ياری هم در جهت آزاد سازی انديشه شهروندان گرامی، جهان بيرون و سرزمين افسانه ای خويش آمده و مجموعه آنرا به روالی امکان پذير و بصورت بسيار امن به مقصد برسانيم

تاريخ کهنسال ايران در 2500 سال گذشته با وجود آشوب ها و تاخت و تاز های گوناگون همانند هجوم مغولان، ترکها، افغان ها و بسياری تاخت و تاز های ديگر هميشه سربلند و سرفراز باقی مانده ولی هرگز نميتوان فراموش کرد که هرگاه شخصی که خود را ايرانی ميداند همواره توانسته با سخن و يا عمل ضد ملی به تمدن، فرهنگ، اقتصاد و ثبات و استقال سرزمينی و آزادی ميهن صدمه جبران نا پذير واردسازد.

افراس (تعليمات) صوفی گرايانه، مارکسيستی و بن رست (اصل) پنهان کاری های ردائی (مذهبی) که مارکسيست اسلامی نام گرفت به مردم تحميل شد. انديشه های پس مانده و يکسويه ضد ماده گرائی چنان خواستی را در مردم بوجود آورد که حتی !!بعضی پذيرفتند برای نجات از دنيای مادی گرائی تن به مرگ بدهند

ايران را نميتوان با فرانسه سال های 1797 يا آلمان 1930و يا روسيه1914  برابر نمود؛ زيرا هيچ کدام از آن سرزمين ها با دين دست به گريبان نبودند. دين بلائی است که گفته ميشود افيون ملت ها است.

تلاش ما در اين تار نما بر آن است که تشويق کنيم: "نبايستی به بيگانگان گوش فرادهيم و خود بايستی همانند آموزگاری در خط مقدم بوده و آموزش و حمايت از شهروندی را تشويق نموده و آنچه را که مربوط به آزادی، انديشه آزاد، و آزادی سخن راندن است را همانند غذای روزانه بحساب آوردو بايستی عقلائی و مستدل رفتار نموده آنرا ستون اصلی شکستن رژيمی دانست که برای نابودی فرهنگ و تاريخ ما آمده است.


Time line
History of Iran starts 2500 years before Christ .
1100 later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.
25 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings
Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35 years




It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship
We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!



  

Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |