ColumView
A Clip of History...

AmirFeyz

امير فيض - حقوقدان
TopBridge 
   
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

از  برگ  دهم  فايل های کهنه تر پايين گنجانده شده
1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect
نقد پيام اعليحضرت بمناسبت مشروطيت (گيتی گرایی!!) - 06 آگوست 2015  

اعتراض به عدم اعتراض به فشاری خروج شاهنشاه -بخوانيد - 04 آگوست 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع (4) - 04 آگوست 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع (3) - 02 آگوست 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع (2) - 31 جولای 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع (1) - 28 جولای 2015  

شرافتی که آمدولی ما لياقت آنرانداشتيم-درسوگ شاهنشاه 5 امرداد - 26 جولای 2015  

توافق جامع اتمی در مصاحبه اعليحضرت با بی بی سی (1) - 24 جولای 2015  

تعارض جريان تصويب قطعنامه 2231 - مسئله حقوقی معامله اتمی - 23 جولای 2015  

توافق جامع مشترک پيش وپس ازتاييدشورای امنيت قطعنامه 2231 - 19 جولای 2015  

دعوای 5+1 و جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته ای - 19 جولای 2015  

رابطه حقوقی توافق (معامله) جامع مشترک با تحريم ها - 17 جولای 2015  

اظهارنظر نسبت به پايان مذاکرات هسته ای - حرکت ابلهانه - 14 جولای 2015  

شهادت مقلوب درباره شاهنشاه-فيلم سرهم شده از دولتمردان (5) - 12 جولای 2015  

پيرامون استعفای ا. افشين جم واردشيردولت ازشورای تجزيه طلبان - 10 جولای 2015  

تکليف اوپوزيسيون ج-ا- مانيفست شورای تجزيه طلبان - 07 جولای 2015  

سيرتحولات جاسوسی - عطاالله مهاجرانی منتهی به شورای... - 04 جولای 2015  

مسئوليت عاشقان "شاهزاده" - افق ايران و نامه منسوب - 02 جولای 2015  

ابوشريف ثانی - مهدی آقا زمانی و افق ايران - 30 جون 2015  

ادعای پيرزاده- ششماهه حامله است وادعای بکارت میکند - 28 جون 2015  

نقدی بر بيانات اعليحضرت به نوريزاده در باره اقوام و اقليت ها - 22 جون 2015  

پرسش از رضا پيرزاده در باره شورای ملی وانتخابش به رياست دفتر - 21 جون 2015  

در باره خدا حافظی شهرام همايون و شيوه های شارلاتانی او - 19 جون 2015  

زانوی چه کنم شهرام همايون و خدا حافظی و محکوم کردن اعليحضرت - 17 جون 2015  

خبر آقا زمانی- تشابه اسمی با عباس آقازمانی (ابو شريف) - 16 جون 2015  

حرف راست داعش در باره سربری و بمباران هوایی بدون سرنشین - 15 جون 2015  

اتهام قوادی به اعليحضرت، شورای به اصطلاح ملی.... - 13 جون 2015  

بيانيه خونين حزب الله وشرکت بانوان در ورزشگاه!! - 13 جون 2015  

شهادت مقلوب در باره شاهنشاه - فيلم سرهم شده از دولتمردان (4) - 12 جون 2015  

شهادت مقلوب در باره شاهنشاه - فيلم سرهم شده از دولتمردان (3) - 08 جون 2015  

حجب وحيای خبرنگار، دو جنده در برنامه افق ايران!! - 08 جون 2015  

سکولاريسم و قرآن آريامهر در کاسه گردانی شورای ملی!! - 06 جون 2015  

ايران در عراق چه می کند؟؟نيروهای ايران در خاک دشمن به چه معنی - 04 جون 2015  

شهادت مقلوب در باره شاهنشاه - فيلم سرهم شده از دولتمردان (2) - 02 جون 2015  

آيا هنوز شورای ملی تجزيه طلبان لازم است- گردآوری پول - 31 می 2015  

شهادت مقلوب در باره شاهنشاه - فيلم سرهم شده از دولتمردان (1) - 31 می 2015  

ليست بالا بلند سکولار دموکرات ها و تقلب ها برای ديافت پول - 24 می 2015  

ملاحظات در نامه اعليحضرت به سران 5+1 واشتباهکاری ها (4) - 24 می 2015  

ملاحظات در نامه اعليحضرت به سران 5+1 واشتباهکاری ها (3) - 22 می 2015  

ملاحظات در نامه اعليحضرت به سران 5+1 واشتباهکاری ها (2) - 20 می 2015  

ملاحظات در نامه اعليحضرت به سران 5+1 واشتباهکاری ها (1) - 18 می 2015  

واکنش مجلس به قطعنامه سنای آمريکا در باره مذاکرات اتمی - 17 می 2015  

خط قرمز وبکارت رژيم اسلامی، مجلس رژم و سنای آمريکا - 15 می 2015  

قانون اساسی «من نوشته» دکتر نصر احمدی و مسئله حقوقی آن- 14 می 2015  

قوز بالای قوز قطعنامه کنگره آمريکا و عواقب حقوقی آن- 13 می 2015  

واکنش نسبت به تصويبنامه سنا- تهديد رژيم اسلامی و ماده 42 منشور- 12 می 2015  

مصوبه سنای آمريکا در باره مذاکرات اتمی و برخورد حقوقی- 11 می 2015  

تحريم در جامعه اسلامی و تحکم محمد در ج- اسلامی2 - 10 می 2015  

تحريم در جامعه اسلامی و تحکم محمد در ج- اسلامی - 08 می 2015  

برای استحضار تلويزيون انديشه-پرخاش فرامرز فروزنده به اعليحضرت - 05 می 2015  

فکت شيت چيست؟ متن فکت شيت منتشره آمريکا - 03 می 2015  

آيا جواد ظريف دروغ میگويد؟ درباره زندانيان - 02 می 2015  

ريا کاری شيخ حسن روحانی، قانونمندی و پليس - 01 می 2015  

هماهنگی با طرح اتمی نامه مرادخانی به اوباما - اوپوزيسيون - 29 آوريل 2015  

تبانی گره کور هسته ای، فاجعه ای در پی گفته های بی مسئوليت - 27 آوريل 2015  

اعلان جنگ به شورای امنيت - يمن و شاخ و شانه کشی های رژيم - 26 آوريل 2015  

نقدی بر سخنان اعليحضرت-چطورشد که اينگونه شد؟-7 - 25 آوريل 2015  

يارو،پروتکل الحاقی، اشغال و استقلال ملی- سرب داغ - 21 آوريل 2015  

نقدی بر سخنان اعليحضرت-مشير و مشار- کاظميه-6 - 20 آوريل 2015  

پاسخ دو سه پرسش در رابطه با تفاهم لوزان - 18 آوريل 2015  

ادراک غافلانه و تزويرانه شيخ حسن روحانی در باره تحريم ها- 17 آوريل 2015  

ارشاد با تشکر- موضوع فردوسی در نوشته ها پاسخ الف- ع- 16 آوريل 2015  

نقدی بر سخنان اعليحضرت-مسير تشخيص- ع امينی - کاظميه-5- 16 آوريل 2015  

استخوان های لای زخم در تفاهم نامه لوزان- دم گاو در دست آمريکا 13 آوريل 2015  

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years


کتابی که هر ايرانی بايد آنرا بخواند


  برگ های پيشين و پسين را با کليد روی شماره های زير بخوانيد      
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |