ColumView


TopBridge 
   

A clip of history...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

Cultural Rejuvenation ..

Dr. Shafa's monumental project in the rescue of the Iranian Culture.

 گزارشی از مراسم اهدای مجموعه 30 هزار سند مربوط به تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران

 از طرف شجاع الدين شفا به جامعه فرهنگ ايران

در گرد همائی دانشگاه سوربن Sorbonne  پاريس

(22 فروردين 1383 = 10 آوريل 2004)

روز شنبه دهم آوريل در همايش بزرگی از ايرانيان مقيم فرانسه و چند کشور ديگر اروپائی در دانشگاه سوربن Sorbonne  پاريس، دکتر شجاع الدين شفا، نويسنده و محقق سرشناس طی سخنرانی پر شوری، مجموعه منحصر به فردی از 30،000 سند و گزارش تحقيقی مربوط به فرهنگ و تمدن ايران و بخصوص نقش جهانی اين فرهنگ را در طول بيش از ده سال توسط او فراهم شده بود به جامعه فرهنگ ايران اهدا کرد.  دکتر شفا در ميان کف زدن های ممتد حاضران پيشنهاد کرد که در ادامه طرح بزرک و نا تمام سالهای پيش از انقلاب در مورد انتشاريک دائره المعارف جهانی فرهنگ ايران، در حال حاضر که اعتبار بين الممللی ايران به پائين ترين حد خود رسيده است، اين کار بصورت يک کار دسته جمعی دانشمندان و پژوهشگران جامعه برونمرزی ايرانی انجام شود تا اين فرهنگنامه به عنوان هديه اين جامعه به نسل جوان که سازنده ايران فردا خواهد بود ارمغان داده شود.

سخنران توضيح داد که نخستين جلد اين فرهنگنامه در سال 1356 توسط خود او در 1،500 صفحه در تهران منتشر شد و همانوقت مورد استقبال گرمی از جانب بيش از 80 آکادمی، دانشگاه و انستيتوی تحقيقی سراسر جهان قرار گرفت،ولی بر اثر بحران سال 1357 نه تنها انتشار بقيه جلد های اين مجموعه متوقف ماند، بلکه اصولا موجوديت خود اسناد نيز به خطر افتاد، بطوريکه او مجبور شد پيش ای ترک تهران همه آنها را در خانه دوست مطمئنی به امانت گذارد.

دوران اين امانتداری 25 سال تمام ادامه يافت، بطوريکه او ديگر از دستيابی به آنها قطع اميد کرده بود، و اتفاقا درست در همين موقع دوست او توانست همه اين مجموعه را در فرانسه بدست صاحب آن برساند. شفا توضيح دادکه درطول تابستان گذشته طبقه بندی اين اسناد را که قبلا در مورد 86 کشور مختلف جهان صورت گرفته بود، با توجه به تحولات سياسی يکربع قرن گذشته، بخصوص فروپاشی امپراتوری شوروی و تجزيه فدراسيون يوگسلاوی، مورد تجديد نظر قرار داده است.، بطوريکه در حال حاضر اين طبقه بندی درست يکصد کشور را شامل ميشود.

شفا توضيح داد که هرچند اين مجموعه اسناد دوباره در اختيار او قرار گرفته است، ولی با گذشت بيست و پنچ سال، ديگری خود وی از نظر جسمانی در شرايطی نيست که امکان ادامه اين اين کار بزرگ را داشته باشد، بدين جهت پيشنهاد ميکند که اين بار تدوين اين فرهنگنامه بصورت يک کار دسته جمعی دانشمندان ايرانی که در حال حاضر شمار بسياری از آنان در مقام استاد يا استاديار يا کارشناس در دانشگاه ها يا در سازمان های فرهنگی بزرگ کشور های پيشرفته با موفقيت مشغول کارند انجام گيرد، بدين ترتيب که هر جلد از آن توسط يکی از اين دانشمندان تدوين شود و هزينه تاليف و چاپ آن با همت عالی يک موسسه اقتصادی ايرانی از جمع موسساتی که بنوبه خود با موفقيت بسيار در آمريکا و اروپا مشغول کارند بصورت sponsorship  پرداخت گردد، و البته اين موضوع در روی جلد خود کتاب نيز قيدشود. وی متذکر شد که اين کار کاری تازه نيست، بلکه در کشور های مختلفی از اروپا و آمريکا و در هندوستان و ژاپن سابقه ممتد دارد.

در اين همآيش که اداره آنرا از جانب انجمن فرهنگ ايران آقای دکتر سيروس آموزگار بر عهده داشت، دو جزوه ای که بصورت زيبائی به چاپ رسيده اند بنام «بازيابی فرهنگی» و «فرهنگنامه ايرانی» و نيز يک نمودار رنگين از مجموعه اسناد مورد اهدا، در صورت طبقه بندی شده آنها، در دسترس حاضران گذاشته شد، که در آنها توضيحات مبسوط در باره اين هر دو موضوع داده شده است.

پس از پايان سخنرانی، آقايان دکتر آبتين ساسانفر از فرانسه و دکتر شاهرخ احکامی از آمريکا، ضمن تجليل از اين اقدام کم نظيردکتر شفا، پيشنهاد کردند که آقای شفا شخصا از عده ای از شخصيت های صاحيتدار فرهنگی و اقتصادی برای تشکيل هيئت امنای سازمانی که ميبايد اين طرح بزرگ را اداره کند دعوت بعمل آورد و نتيجه را در عرض منتها دو ماه از طريق رسانه های گروهی به آگاهی همه علاقمندان ايرانی برساند. پس از پايان چلسه سخرانی، از جانب سخنران به پرسشهای متعدد حضار پاسخ داده شد.


فرهنگنامه ايرانی

شاهنامه ای برای ايران هزاره سوم

گزارشی در باره يک طرح فرهنگی بزرگ و نا تمام ايران ديروز

و

پيشنهادی برای تکميل آن در دوران حاضر

سخنرانی

شجاع الدين شفا

 (سوربن) پاريسSorbonne   دانشگاه

 10 آوريل 2004 ( 22 فروردين 1383)

طرح فرهنگی بزرگی که اجرای آن نا تمام ماند

 

سالها ميان دو جنگ بزرگ جهانی شاهد نخستين فعاليت های جدی دانشمندان خود ايران در زمينه پژوهشتهای ايران شناسی بود. با اين وجود تا جنگ دوم جهانی دانش ايران شناسی عملا در انحصار پژوهشگران اروپائی و آمريکائی قرار داشت، که هر چند کار نامه کاملا رضايت بخشی در اين مورد داشتند، ولی ادامه اين وضع در سالهائی که ايران نو دوران تازه ای را درتاريخ خود آغاز ميکرد، نه شايسته کشور ما بود، نه اصولا توجيه پذير بود.

با توجه بدين واقعيت در دهه پنجاه (شمسی) سازمان فرهنگی معتبری بنام «شورای فرهنگی سلطنتی» بنياد نهاده شد که يکی از وظائف اصلی آن سرپرستی فعاليت هائی بود که به مسائل ايران شناسی مربوط ميشد. اين شورا دوازده عضو داشت که بصورت مادام العمر از ميان شخصيت های فرهنگی برجسته کشور – که بخصوص سوابق ممتدی در بررسيهای ايران شناسی داشتند- برگزيده شده بودند.

نخستين توصيه اين شورا اين بود که ترتيبی داده شود تا در آينده پايتخت خود ايران بصورت کانون بين المللی پژوهشهای مربوط به تاريخ و تمدن و فرهنگ ايرانی در آيد و مطالعات ايران شناسی بجای اينکه در انحصار دانشمندان غربی باشدجنبه همکاری های مشترک اين دانشمندان را با همکاران ايرانی آنها پيدا کند. بدين منظور پيشهناد شد کتابخانه تخصصی مجهزی در تهران ايجاد شود تا اين فعاليت ها بطور اصولی در آن تمرکز يابند، و در اجرای همين نظر کتابخانه ای بنام کتابخانه پهلوی به سرپرستی عاليه شخص پادشاه پايه گذاری شد، بااين برداشت که در پايان يک دوره مقدماتی ده ساله، کار رسمی اين کتابخانه بصورت يکی از بزرگترين کتابخانه های تخصصی جهان آغاز شود. اندکی بعد از آن، سازمان بين المللی یونسکوبا توجه به برنامه های دقيق ساختمانی و آموزشی و اداری کتابخانه پهلوی، علاقمندی خود را به همکاری با آن اعلام داشت و از آن پس اين طرح بصورت پروژه مشترک ايران و يونسکو در امر ايچاد يک کتابخانه نمونه هزاره سوم مورد اجرا قرار گرفت.

 * * *

از اولين پروژه های مطرح شده از جانب شورای فرهنگی سلطنتی، تدوين و انتشار دائره المعارف خاصی بود که در آن مجموعه بررسيهای دويست ساله خاورشناسان جهان غرب درارتباط با تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران سهم خاص اين فرهنگ در تمدن وفرهنگ جهانی- بررسيهائی که تاآن زمان بخش اعظم آنها برای خود ايرانيان ناشناخته مانده بود- به صورتی مستند گرد آوری شده باشد تا اين مجموعه بتواند بطور يکجا به ايرانيان ودر عين حال به افکار عمومی در همه جهان ارائه شود، زيرا واقعيتی که اعضای شورا به تجربه دريافته بودند اين بود که بر خلاف آنچه در دورانهای اخير در مورد ديگر تمدن های بزرگ باستانی انجام گرفته است، مسائل مربوط به تمدن ايرانی با همه پژوهشهائی که در باره آن صورت گرفته آنچنانکه بايد به آگاهی عمومی راه نيافته و در چهار ديواری بررسيهای دانشگاهی و تحقيقات تخصصی دانشمندان محصور مانده اد، در حاليکه در مورد تمدن ها و فرهنگ های ديگر اين شناسائی ها از چنين کادر ها بسيار فراتر رفته و از راه های گوناگون خبری و مطبوعاتی و هنری به داخل قشر های وسيعی از جوامع جهانی راه يافته اند. علت اين امر، اين بود که از يک طرف تقريبا همه اين رسانه های خبری و هنری در اختيار اروپائيانی قرار داشته اند که در مقام وارثان تمدن يونانی نظر موافقی با فرهنگ و تمدن ايران نداشته اند، و از طرف ديگر از جانب خود ايرانيان نيز، در دوران ممتد انحطاط اجتماعی و ضعف سياسی و تعصبات مذهبی، توجهی به شناسانيدن اين واقعيتهایی که خودشان هم از آنها بيخبر بوده اند نشان داده نشده است. بر اين هر دو اساس، دانشمندان اين شورای فرهنگی لازم دانستند که اين خلاء نا خوشايند با توجه به شرائط مساعدی که سرانجام در خود ايران فراهم آمده بود، با اقدام به انتشار دائره المعارفی که در آن همه اين بررسيها بصورتی روشن و در عين حال همه جانبه به جهانيان به خود ايرانيان عرضه شده باشند جبران شود.

 * * *

انجام چنين کار سنگين فرهنگی، گذشته از مسائل اداری و فنی آن، مستلزم گرد آوری حد اکثر اطلاعات در زمينه های تاريخی و تحقيقی و آماری بود که ميبايست از منابع مختلف ملی و بين المللی فراهم آيند و تهيه آنها گذشته از بررسی در کتاب ها و مدارک موجود، تماس های گسترده ای را در سطح جهانی ايجاب ميکرد.

در آنجا که به تماس با مراکز مختلف علمی و هنری جهان مربوط ميشد؛ خوشبختانه زمينه کاملا مساعدی وجود داشت، زيرا اين مراکزعادتا در دادن پاسخهای دقيق به نامه هائی که از جانب يک کتابخانه تخصصی معتبر برايشان فرستاده ميشد کوتاهی نميکردند. بدين ترتيب بود که در مدت ده سالی که برنامه های مقدماتی کتابخانه در جريان اجرا بود، کار گرد آوری مدارک نيز برای تدوين اين فرهنگنامه به صورتی بيوقفه ادامه يافت، چنانکه در نخستين سالهای دهه پنجاه (شمسی) آرشيو مجهزی شامل بيش از سی هزار سند و گزارش فراهم آمدو بر اسال ارتباط اين مدارک با کشور های مختلف جهان طبقه بندی شده بود. تهيه اين مدارک از چندين طريق جداگانه انجام گرفته بود که تصور ميکنم توضيح کوتاهی در باره هرکدام از آنها مفيی باشد:

1-     يادداشت برادی های لازم از مطالب چند هزار کتاب و مقاله تحقيقی به زبان های مختلف (تاريخ ها،سفرنامه ها، وقايع نامه ها، بيوگرافی ها، ياد نامه ها، مقاله های منتشره، در چند صد مجله خاورشناسی دو قرن اخير) که اساسی ترين بخش گرد آوری مدارک را تشکيل ميداد.

2-     مکاتبات پيگير با مراکز فرهنگی و هنری مختلف جهان (فرهنگستانها، دانشگاه ها، انيستيتو های تخصصی، کتابخانه ها، آرشيو ها، موزه ها و گالری ها) که حاصل آن گرد آوری مجموعه بزرگی از آمار و اطلاعات دقيق در باره کرسی های تدريس زبان و ادبيات فارسی دانشگاه ها، ذخائرنسخه های خطی فارسی کتابخانه ها، مجموعه های آثار باستانی و هنری ايرانی موزه ها و گالری ها و اسناد تاريخی بايگانی شده آرشيو ها در ارتباط با ايران بود و تصور نميرود چنين آرشيو جامعی در اين زمينه در حال حاضر در هيچ جای ديگر جهان وجود داشته باشد.

3-     کنفرانس های ايراد شده، درکنگره های مختلف خاورشناسی در ارتباط با ايران از سال برگزاری نخستين کنگره بين المللی خاورشناسان در پاريس در 1873 تا سال 1975 که جمعا چند هزار کنفرانس را شامل ميشد.در اين موردميبايد بخصوص از کنفرانس هائی ياد کنم که در کنگره جهانی ايرانشاناسان شيراز در سال بزرگداشت دو هزارو پانصدمين سال کوروش کبيرايراد شد، و کنفرانس های سه کنگره پژوهشهای ميترائی که در دهه 50 به ترتيب در منجستر و تهران و رم برگزار گرديد.

4-     مقالات تحقيقی ارشمندی که بمناسبت بزرگداشت دو هزارو پانصدمين سال بنيانگذاری شاهنشاهی ايران بدست کوروش بزرگ، توسط دانشمندان برجسته کشور های مختلف نوشته شده و در بيش از يکصد کتاب و بروشور از جانب کميته های برگزاری اين بزرگداشت در آن کشور ها به چاپ رسيده بود، اين کشور ها عبارت بودنداز: آلمان، فرانسه، انگلستان، اتحاد شوروی، ايتاليا، اسپانيا، اتريش، پرتقال، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، رومانی، لهستان، مجارستان، چکسلواکی، بلغارستان، يوگسلاوی، يونان، ژاپن، هندوستان، پاکستان، ترکيه، مصر، تونس، مراکش، ايالات متحده آمريکا، کاناداو استراليا که مجموعه کاملی از انتشاراتشان در کتابخانه پهلوی نگاهداری ميشد.

5-     گزارشهائی اختصاصی که به درخواست من توسط دانشمندانی عاليقدر از کشور های مختلف جهان در باره «جای پی فرهنگ ايرانی در آن کشور ها» تهيه و گاه به خط و امضای شخصی آنان به کتابخانه اهدا شده بود. با توجه به اينکه اکنون همگی اينان روی از جهان بر تافته اند، اين مجموعه گزارشها نه تنها از ارزش علمی بلکه ار ارزش فراوان عاطفی نيز برخوردار است، بدين جهت شايسته است از چند گزارش زير بصورت مبسوط تری ياد کنم:

گـــــزارش مخصوص Enrico Cerulli (رئيس فرهنگستان ايتاليا، سفير کبير ايتاليا در ايران، نايب السلطنه ايتاليا در اريتره و سومالی، رئيس هيئت نمايندگی ايتاليا در کنفرانس صلح ژنو)در باره نقش فرهنگی، هنری و سياسی ايران در افريقای شمالی، گزارش مخصوص ديگری از همين محقق در باره نخستين ترجمه مستقيم يک اثر ادبی ايرانی در اروپا در ونيز قرن 16 مسيحی، اين گزارش اخير هنگامی تهيه شد که مولف آن در سالهای پايانی زندگی خويش نيروی بينائی خودرابکلی از دست داده بود؛ گـــــــزارش مخصوص Giuseppe Tucci (رئيس انستيتوی ايتاليائی روابط فرهنگی با خاور ميانه و خاور دور (IsMEO)، رئيس هيئت باستان شناسی ايتاليا در ايران در طول 14 سال، استاد دانشگاه رم و کانديدادی رياست جمهوری ايتاليا در سال 1957)، در باره نقش فرهنگی ايران در تبت و در جهان بودائی؛ گزارش مخصوص Jan Rypka (ايرانشناس نامی چک، استاد ممتاز دانشگاه پراگ و استار افتخاری دانشگاه تهران) درباره تاريخچه ايران شناسی در چکسلواکی، به خط فارسی خود او؛ گـــــــزارش مخصوص Henri Masse (رئيس آموزشگاه های زبان های زنده شرق پاريس، استاد دانشگاه های پاريس و الجزيره، مولف بيش از بيست اثرتحقيقی در ارتباط با ادبيات فارسی) در باره بررسی های زبان شناسی و بررسيی های مذهبی مربوط به ايران در فرانسه در سه قرن گذشته؛ گــــــزارش مخصوص Alessandro Bausani  (استاددانشگاه های رم و ناپل، مولف و مترجم آثای متعدد مربوط به ايران، بزرگترين متخصص زبان مالايائی در اروپا) در باره 2،000 واژه فارس در زبان اندونزی، گـــــــزارش مخصوص سعيد نفيسی (استاد دانشگاه تهران، عضو فرهنگستان ايران و عضو شورای فرهنگی سلطنتی ايران، مولف بيش از يکصد اثر تحقيقی) در باره «جای پای فرهنگ ايران در لهستان از سال 1601 نت سال 1950» گـــــزارش مخصوص Geo Widengren  (استاد سوئدی زبانها و مذاهب ايرانی در داهشگاه های استکهلم، اوپسالا، لندن، کمبريج، آمستردام، دوسلدرف، استراسبورگ، کاليفرنيا، مولف بيش از پنجاه اثر تحقيقی در زمينه های تاريخ مذاهب و فلسفه منجمله دو اثر بسيار معتبر «آئين های ايرانی» و «آئين مــــانی» در باره ريشه های ميترائی خردميدان و جنبش ملی سرخ جامگان؛ گــــــزارش مخصوص Jakoh Jonsson  (خاور شناس ايسلندی و استاد دانشگاه ريکياويک) در باره حماسه ايسلندی «کورش، شاه ايران Kyrus Persakongi» يکی از چهار حماسه منظومی که تاريخ شفاهی ايسلند بر آنها بنياد نهاده شده است؛ گـــــزارش مخصوص مجيد يکتائی (محقق و مورخ، معاون علمی کتابخانه پهلوی) در باره بررسيهای وی در سفر تحقيقی به منطقه خود مختار Osset (آسی) در قفقاز با پيشينه تاريخی و زبانی قوم ايرانی «آلان» ساکنان هزار ساله اين سرزمين که هنوز کشور خود شان را ايران و زبانشان را ايرانی ميخوانند.

6-     بررسيهای ارشمند عده ای از دانشمندان خود ايران که در دهه های پايانی قرن گذشته بصورت کتاب های مستقليا مقالات تحقيقی در مجله های فارسی چاپ داخل و خارج ايران (کاوه، ايرانشهر، فرنگستان، روزگار نو، ندای ايران، رهنما، يادگار، سخن، يغما، وحيد، بررسيهای تاريخی، راهنمای کتاب وغيره) یه چاپ رسيذه بود يا ميرسد، و اطلاعات جامع کتابشناسی که منظما توسط پژوهشگر برجسته ايانی ايرج افشار منتشر ميشد.

 * * *

در سال 1355 کار گرد آوری مدارک در حد کافی پيشرفت کرده بود، برای اينکه تدوين و چاپ فرهنگنامه مورد نظر آغاز شود. نخستين جلد اين فرهنگنامه که توسط خود من تاليف شده بود با عنوان «جهان ايران شناسی» در 1،500 برگ از طرف کتابخانه پهلوی بچاپ رسيد. مطالب اين جلد بر اساس تقدم الفبائی نام های کشور ها به پنج کشور آلمان، اتريش، اتحاد جماهير شوروی، آرژانتين، و آلبانی اختصاص يافته بود که فصول مربو بدانها به ترتيب 455 صفحه (برگ) را در فصل آلمان، 70 صفحه را در فصل اتريش، 820 صفحه را در فصل اتحاد شوروی، 20 صفحه را در فصل آرژانتين، 4 صفحه رادر فصل آلبانی شامل ميشد،  20 صفحه نيز به مقدمه کتاب و به مدارک تکميلی نهائی آن تخصيص داده شده بود.

از نظر محتوا، فصل آلمان بررسی تاريخی «جای پای ايران در فرهنگ آلمان» و گزارش هی مبسوط مربوط به 50 انستيتو و سمينار مطالعاتی ايرانی، 20 مرکز دانشگاهی زبان شناسی ايرانی و ادبيات فارسی، 22 کتابخانه دارای کتابهای خطی فارسی، 39 موزه وگالری دارای آثار باستانی و هنری ايرانی، 22 نشريه خاور شناسی و ايران شناسی، وفهرست جامع 1060 کتاب چاپ شده در اين کشور از سال 1514 تا سال 1969 مسيحی را در ارتباط با ايران، فصل اتحاد جماهير شوروی (روسيه، آذربايجان، ارمنستان، ازبکستان، اوکراين، تاتارستان، تاجيکستان، ترکمنستان، داغستان، گرجستان، قازاخستان) بخش های پژوهشی «جای پای ايران را در فرهنگ اين سرزمين ها» و گزارش های مربوط به 44 انستيتو مطالعاتی ايرانی، 17 مرکز دانشگاهی و 12 مرکز مستقل تدريس زبان شناسی ايرانی و زبان و ادبيات فارسی، 397 کتابخانه دارای کتابها خطی فارسی، 36 موزه دارای آثای باستانی و هنری ايران، 75 نشريه خاور شناسی، و فهرست جامع 1320 کتاب چاپ شده در اين سرزمين ها از سال 1829 تا سال 1969 را در ارتباط با ايران؛ فصل اتريش بخش تحقيقی «جای پای ايران در فرهنگ اتريش» و گزارش های مربوط به 9 انستيتوی مطالعاتی و3 مرکز تدريس دانشگاهی و 2 کتابخانه و 5 موزه و 6 نشريه و 93 کتاب چاپ شده از سال 1678 تا 1968، فصل آرژانتين بخش «جای پای ايران را در فرهنگ آرژانتين» و گزارش های مربوط به 3 انستيتوی مطالعاتی و 2 موزه و يک نشريه و 16 کتاب چاپی از سال 1914 تا 1963؛ و فصل آلبانی بررسی نقش ايران را در فرهنگ آلبانی و شعرای پارسی گوی اين کشور ذخائر کتابهای خطی فارسی را در خانواده های متعدد آن شام ميشد.

انتشار اين کتاب استقبال گرمی را از جانب مراجع فرهنگی مختلف سراسر جهان به همراه آورد. 14 آکادمی، 53 دانشگاه،24 انستيتوو انجمن تخصصی، آغاز انتشار اين فرهنگنامه را با ارسال پيامیهایی ( که همانوقت برگزيده های از آنهادرجزوه مستقلی بچاپ رسيد تا بعدا ضميمه چاپ دوم کتاب شود) مورد تجليل قرار دادند. قسمتی اين پيام ها به زبان های اصلی آنها، چنينند:

La publication de cet ouvrage constitue un “evenement” scientifique qui ne manquera pas d’etre salue comme tel par les centres cuturels du monde.  Considerant notre admiration profonde pour la culture Iraniene que, a travers les siecles et sous des formes renouvellee, n’a cesse d’etre animee par la passion du beau et du bien, par l’esprit d’humanisme, de tolerance et d’universalite, il serai superflu de dire combine nous sommes conscients de la valeur d’une tell oeuvre dont l’importance apparait deja pleinement, non seulement pour la recherché scientifique, mais encore pour la comprehension internationale.  U.N.E.S.C.O.

La parution de cet ouvrage, d’une importance capitale, sera saluee comme un “evenement” par tous ceux qui connaissent l’Iran et etudient son histoire.                   Academie Francaise

Cett encyclopedie est appelee a etre l’instument du travail de tous les specialistes des etudes iraniennes dans le monde. Nous nous rejouissons de voir apparaitre en Iran d’aussi grandioses realisations scientifiques.                             College de France

Une quantite impressionnante de renseignements du plus haut iteret pour tous ceux qui s’interessent a la civilisation Iranienne…  Universite De Paris

Une grande oeuvre encyclopedique d’Iranologie, faite a base d’un plan extremement interesaant, representant l’interet aussi bien que la passion qu l’Iran sucite dans le monde par son action civilisatrice sublime.        Universite De Rome (Universita degli studi di Roma)

A magnificent work of very great value, an important addition to the essential reference books kept in our library’s collections.  University of London

We salute in Mr. Shafa the skilful translator of many American works of literature; but we honour him also as a master builder of understanding, the symbol of the union of our two cultures.   Princeton University

We pay you homage as worthy representative of the cultural impulse of modern Iran, and impulse which inspires the profoundest respect among those throughout the world who have links of any kind with Iranian Culture.             Harvard University

This careful labour, of such great value, will prove to be a most helpful reference work for all those interested in Iranian studies.  University of Pennsylvania

<<The world of Iranology>> has already been placed on the shelves of our Middle East Center Library and is already proving of great value to our faculty and students interested in Iranology University of Chicago

 A stupendous and admirable work that will be of utmost utility and service to all those who study Iranian history and culture. It is a lasting achievement                     University of Gottingen (George-August- Universitat Gottingen)

This impressive result of years spent in research, presented in a perfect and impressive manner…         University of Marburg (Philipps-Universitat Marburg)

A “magnum opus” with a vast amount of information excellently arranged and presented, that will no doubt be of the greatest interest and value to all scholars working on the history and culture of Iran.                    University of Oslo (Universitat I Oslo) 

A wonderful work that will be of great importance to our Iranian studies.                      Helsingfors University (Heslingin Yliopisto)

Through the wealth of its information embracing all aspects of Iranology, this biographical and bibliographic encyclopedia is a unique work of its kind indispensable for every centre of Persian Studies.               University of Lieden (Universiteit Lienden)

A magnificent work which will contribute effectively to all studies of the civilization, culture, language and literature of Iran.      University of Utrecht (Universiteit Utrechtt)

A work which will be greatly appreciated by all those interested in the Persian language and culture.              Ghent University (Universiteit Gent)

Pour nous specialistes cet ouvrage consituera desormais un instrument du travail indispensable.          Universite Catholique de Louvain

Ouvrage encyclopedique des plus interessants.                       Universite d’Athenes                        (Athinisin Ethnikon Kai Kapodistriakon Penepistimio)

A magnificent contribution to international studies of Iranology.      Salvador University, Buenos Aires

A monumental work which encompasses a vast amount of information about everything that has been and is being done in the field of Iranian studies in the various countries of the world…  University of Delhi

This monumental work, one of the most important projects for all students of Iranian culture, will be, when completed, indispensable for any serious scholar of Iran.                University of Illinois

Truly a mammoth project…                      University of Toronto

Un enterprise scientifique ambitieuse et grandiose….      Academie National d’Italie (Accademia Nazionale Dei Lincei)

A monumental work, fruit of an immense work of scholarship. Austrian Academy of Sciences      (Ostereichische Akademie der Wissenschaften)

A valuable and comprehensive publication of great assistance to all research workers and scientists interested in Iranian Studies. The Norwegian Academy of Sciences and Letters      (Det Norske Videnskaps-Akademi I Oslo)

A publication of the greatest importance for oriental studies. Mainz Academy of Sciences and Letters      (Akademie der Wissenshaften und der Literature Mainz)

An astonishing wealth of information….    Gottingen Academy of Sciences and Humanities     (Akademie der Wissenschaften in Gottingen)

Soviet scholars have received with great interest this encyclopaedic work, fruit of long years of study and research, in which is gathered in such a useful way all the essential information now available to the scholastic world for use in Persian Studies.                     Soviet Academy of Sciences (Akademii Nauk SSSR)

Ouvrage desormais indispensable pour les etudes de la langue et de la civilisation Iraniennes.        Academie des Science, Belles-Letters et Arts de Lyon

Les specialistes greos trouvent un precieux instrument de travail en cette oeuvre encyclopedique tant par l’abondance de ses informations que par la richess de ses notices bibliographiques. Academie d’Athenes    (Akademia Athinon)

Un document precieux qui a considerablement enrichi notre bibliotheque.                      Academie de Lettres du Bresil  (Academia Brazileria de Letras)

L’Academie Argentine des Lettre Accueille avec la meilleur consideration la publication de cette encyclopedie d’Iranologie, et souhait a Mr. Shafa pleine reussite pour mener a bien cette tache  Academie des Letteres d”argentine    (Academia Argentina de Letras)

A significant and fundamental enrichment of our knowledge of the subject of Iranology.    Vienna University        (Universitat Wien)

A much needed book of reference which at the same time acquaints the readers with the extensive cultural and historical ties that Iran has with many other countries of the world.  Osmania University (Hyderabad)

All students and lovers of Iranology will benefit so greatly from this work that its value cannot be estimated.                       University of Karachi

Excellent work that will be of great assistance to all scholars interested in the field of Iranology.           Hebrew University of Jerusalem

A work destined to be greatly appreciated by all the world’s Iranologists.                                                                                 International Association of Orientalists

A work important at the same time for Iranology throughout the world and for the academic world of Iran, which can see reflected in it, clearly and backed up by a wealth of documentation, the universal influence, originality and diversity of its culture.   German Iranologists Society   (Deutscher Iranistenkreis)

On ne saurait trop louer une telle oe/uvre encyclopedique: un travil exhaustif, embrassant toute les branches d’etudes Iraniennes, fournissant tous les renseignements que l’on peut desirer dans ce domaine d’etudes, Oeuvre magnefique d’un erodit don’t la competence est connue de tous… Institut Italien Pour le Moyen et l’Exrreme-Orient         (Instituto Itaniano Per il Medio ed Estremo Orient (IsMEO)

The publication of this huge encyclopaedia of Iranology, which for the first time presents a systematic inventory of these studies in more than 80 countries, provides us with a work of inestimable value, a standard work. A monumental task, accomplished by one of the best quailed scholars on this subject at the world level.       German Institute of International Cultural Relations (Institut fur Auslandsbeziehungen)

A most impressive and exhaustive publication, which promises to be of immense service to Iranological studies.                           The British Institute of Persian Studies

The appearance of this monumental work is a brilliant moment for Iran and the friends of Iranian culture, for the good reason that we have no other book which can provide so completely detailed a catalogue of the universal influence of this culture.     Czeckosloak Academy of Sciences  (Ceskosovenske Akademie Ved Orientalnt  Ustav)

Grace a l’heureuse initiative prise en publiant cette oeuvre gigantesque, les specialistes en matiere d’orientalisme disposeront desormais d’un precieux instrument de travail. Association espagnole de Orientalistes    (Asociacion Espanola de Orientalistas)

… A monumental work on which the author is to be congratulated. The assembled information will be f great permanent value to all scholars pursuing Iranian studies.      Victoria & Albert Museum Londo 

 

ماجرای 30هزار سند بازيافته

عليرغم همه اين اميد ها، متاسفانه در مرحله عمل هيچ جلد ديگری از اين فرهنگنامه منتشر نشد، زيرا اندکی بعد سال بحران زای 1357 (1979) فرا رسيد و تحولات سرنوشت ساز اين سال وضعی را فراهم آورد که در آن مسئله اساسی ديگر ادامه انتشار اين دوره نبود، بلکه حفظ خود مجموعه اسناد ومدارکی بود که در طول ده سال کار شبانه روزی فراهم آمده بود، ويقين بود که در صورتی پيروزی انقلاب، کتابخانه پهلوی و هرچه متعلق به آن بود از نخستين آماج های ويرانگری کسانی خواهد بود که بنام مذهب عليه آنچه از فرهنگ و هويت ما قبل اسلامی ايران نشان داشت بسيج شده بودند. با توجه بدين خطر، در آخرين فرصت ها کوشيدم تا اين مجموعه منحصر بفرد را بی سرو صدا به خانه دوستی ديرين منتقل کنم، که با آگاهی کامل بر خطری که ميتوانست از اين بابت متوجه او شود اين امانتداری را پذيرفت، با اين اميد مشترک که در آينده ای نه چندان دور امانتی مرا به من بازگرداند.

ولی اين "آينده نه چندان دور"به کابوس بيست و پنج ساله ای بدل شد که هنوز هم به پايان خود نرسيده است، و بناچار در اين مدت يکربع قرن – که منطقا ميتوانست فرصت کافی برای تکميل و چاپ اين مجموعه را به من داده باشد- مطقا کاری در  اين راستا انجام نگرفت، هر چند که اين سالهای ظلمت برای من به بی خاصيتی نيز نگذشت، زيرا مرا واداشت تا آن وقتی را که ميبايست صرف اينکار بنيادی کرده باشم صرف تلاش بنيادی ديگريعنی روشنگری های لازم در زمينه های مذهبی کنم که در شرائط استثنائی اين سالها، و با توجه بدانچه درايران کنونی ما ميگذرد، ملت ما و بخصوص نسل جوان و آينده ساز آن بدان نيازی حياتی داشت، و خوشوقتم که اين تلاش بيست و چند ساله من همزمان با تلاش های بسيار ارزشمند روشنگرانی ديگر، موفقيت مورد انتظار را تاحدزيادی به همراه آورده است.

با وجود همه اينها، ميبايد اعتراف کنم که ياد گنجينه مدارکی که در تهران گذاشته بودم و ديگر اميدی به دستيابی بدان نداشتم همچنان مرا آزار ميداد، و اگر بر اين موضوع تکيه ميگذارم برای اين است که بگويم هنگاميکه درتابستان گذشته، دوستی مه بيست و پنج سال امانتدار اين گنجينه بود توانست سر انجام آنرا به نحو شگفت آوری ( که اجازه توضيح بيشتری در باره آن ندارم) دست نخورده و سالم به من باز گرداند، اين رويداد تا چه اندازه در من اثر بخشيدو چگونه نيروئی را به من باز گردانيد که سختو نيازمند آن بودم.

در تابستان گذشته کوشيدم تا طبقه بندی پيشين مدارک باز يافته را در انطباق با شرائط کنونی سياسی و جغرافيائی جهان مورد تجديد نظر قرار دهم، زيرا در اين فاصله يکربع قرن با فروپاشی امپراتوری شوروی و تجزيه فدراسيون يوگسلاوی شمار کشور هائی که در اين مجموعه مورد بررسی قرار گرفته اند افزايش يافته است. بدين ترتيب، تقسيم بندی کنونی اسناد بجای 86 کشور قبلی ، 101 کشور کنونی را شامل ميشود:

آذربايجان، آلبانی، آلمان، اتريش، اتيوپی، اردن هاشمی، ارمنستان، ازبکستان، اسپانيا، استراليا، اسرائيل، اسلواکی، اسلونی، آفريقای شرقی، آفريقای غربی، آفريقای جنوبی، افغانستان، الجزائر، اندونزی، انگلستان، آمريکا (آيالات متحده)، آمريکای لاتين، اوکراين، ايتاليا، ايسلند، برمه (ميانمار)، بلژيک، بلغارستان، بسنی، پاکستان، پرتقال، تايلند، تبت، ترکمنستان، ترکيه، تونس، جمهوری چک، چين، دانمارک، رومانی، ژاپن، سری لانکا، سوئد، سودان، سوريه، سومالی، سوئيس، عراق، عربستان سعودی،عمان، فرانسه، فنلاند، فيليپين، قازاخستان، قبرس، قطر، کانادا، کروآسی، کشمير، کويت، گرجستان، لبنان، لهستان، مالت، مالزيا، مجارستان، مراکش، مصر، مقدونيه، مناکو، نپال، نروژ، نيوزيلند، هلند، هندوستان، يمن، يوگسلاوی، يونان.

مطالب مربوط به هر کشور بر حسب کميت و کيفيت روابط آن کشور با ايران، فصول زير را به تمامی يا بصورت بخشهای معين از آنها شامل ميشود: 1) روابط مدنی وفرهنگی ايران با آن کشور از آغاز تا به امروز (که به تفاوت از چند هزار سال تا فقط چند سال را در بر می گيرد)؛ 2) گزارش فعاليت های ايران شناسی احتمالی در آن کشور در دو سده گذشته؛ 3)مراکز آموزشی زبان و ادبيات پارسی و مطالعات ايرانی در دانشگاه های آن کشور؛ 4) فهرست کتابخانه های دارای کتابهای خطی  پارسی در آن کشور ومشخصات کاتالوگهای چاپ شده اين کتاب ها؛ 5) فهرست موزه های دارای آثار باستانی و هنری ايرانی در آن کشور و توضيحات مربوط بدين آثار؛ 6) معرفی مجلات خاورشناسی و ايرانشناسی منتشره در آن کشور؛ 7) فهرست کلی کتاب های چاپ شده در آن کشور در ارتباط با ايران، يا ترجمه شده از پارسی، يا متون چاپی فارسی، از نخستين کتاب چاپ شده تا زمان حاضر، به ترتيب سال های انتشار اين کتاب ها، بانقل عناوين کتابها به زبان اصلی و ترجمه فارسی آنها.

در برآوردی کلی، مجموعه اسناد گرد آوری شده در ارتباط با يکصد کشوری که از آنهال نام برده شد، اضافه بر فصول مربوط به «جای پای فرهنگ ايران» در هريک از اين کشور ها، بررسی های مربوط به 700 انستيتوی دانشگاهی يا مستقل را که قلمرو تحقيقاتی آنها مستقيما با ايران ارتباط دارد، و 200 دانشگاه را که در آنها زبانشناسی ايرانی يا زبان و ادبيات پارسی در سطوح مختلف تدريس ميشود، و در حدود 400 کتابخانه ملی يا دانشگاهی یا تخصصی را که دارای نسخه های خطی فارسی هستند، و يک هزار موزه و نگارخانه دارای آثار باستانی يا آثار هنری ايرانی، وبيش از 300 مجله خاورشناسی و مشخصات بيش از 15،000 کتاب چاپ شده در اين کشور ها را در ارتباط با ايران در طول چند قرن گذشته شامل ميشوند.

در دوره بيست جلدی اين فرهنگنامه کشور های  آلمان،  انگلستان، آمريکا (آيالات متحده)، ايتاليا، پاکستان، چين، روسيه، فرانسه، هندوستان، هرکدام يک جلد کامل (شامل 500 صفحه يا بيشتر) و بررسيهای مربوط به کشورهای: آذربايجان، ازبکستان، اتريش، اسپانيا، استراليا، اسرائيل (قديم و جديد)، افغانستان، بلژيک، بسنی،تاجيکسنات، ترکيه، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، ژاپن، سوئد، سوئيس، عراق، کانادا، گرجستان، لهستان، مجارستان، مصر، نروژ، هلند هرکدام 100 تا 200 صفحه و ساير کشور ها از چند صفحه تا چند ده صفحه را شامل ميشدند. و بدين ترتيب فصول مربوط بدانها بر حسب طبقه بندی های جغرافيائی يا فرهنگی (اروپای شرقی؛ بالکان؛ آمريکای لاتين؛ افريقای شرقی و غربی و جنوبی کشور های خليحج فارس؛ آسيای جنوب شرقی، جمهوری ههای قفقاز، جمهوری های آسيای ميانه و غيره) در مجلدات 500 صفحه ای در کنار يکديگر قرار ميگيرند.

* * *

شرايط امروزی برای نشر چنين فرهنگنامه ای، طبعا همان شرائطی نيست که در بيست و پنج سال پيش وجود داشت. خود من نيز با آنکه امروز همان آمادگی و اشتياقی را در پيشبرد اين کار بزرگ دارم که در آن زمان داشتم،؛ ديگر آن نيروی جسمانی را ندارم که شبهای دراز مرا تا بامدادان در پشت ميز کارم بيدار نگاه ميداشت. و نه تنها چنين توانائی را در خود نمی بينم، بلکه اين خوش باوری را نيز ندارم که اصولا فرصتی برای بپايان رسانيدن اين مهم در پيش روداشته باشم.

با توجه بدين واقعيت، امروز فرمول واقع بينانه تری را برای اجرای عملی اين طرح بزرگ پيشنهاد ميکنم، و آن اين است که اين بار کار تدوين اين فرهنگنامه نه بصورت فردی بلکه بصورت يک همکاری دسته جمعی انجام گيرد، بدين ترتيب که سازمانی مرکزی زير نظر هيئت امنائی از شخصيت های معتبر مورد قبول و شناخته شده، ترتيبی دهد که کار نگارش هر يک از فصول مختلف اين فرهنگنامه بعهده دانشمندان صلاحيتدار ايرانی از جمع استادانی که اکنون در شماری از مهمترين دانشگاه ها يا سازمان های علمی و فرهنگی جهان با موفقيت مشغول کارند، بر اساس اسنادی گرد آوری شده کنونی و مدارک دیگری که ميبايد بدانها افزوده شوند، گذاشته شود و هزينه چاپ هريک از مجلدات بيست گانه آن نيز همراه باحق التاليف نويسندگان توسط ايرانيانی متمکن و فرهنگدوست از جمع شخصيت های اقتصادی موفق و غالبا خود ساخته ای که آنان نيز در کشور های مختلف جهان مشغول کارند، يا از جانب سازمان های ذيعلاقه اقتصادی يا فرهنگی، که مسلما شمارشان بسيار بيش از تعداد لازم برای چاپ بيست مجلد فرهنگنامه است، تامين گردد، و اين موضوع در روی جلد هر کتاب قيد شود که اين مجلد با همت عالی (Sponsorship) فلان شخصيت يا موسسه انتشار يافته است. شايد نيازی بدين ياد آوری نباشد که اين نحوه کمک های فرهنگی امری بيسابقه نيست بلکه در اروپا و آمريکا و ژاپن و هنئدوستان به کرات بدان عمل شده است.

 مدارک بنيادی برای تدوين چنين فرهنگنامه ای را، اکنون بصورت مجموعه منحصر به فردذ 30،000 سندی که ممکن بود سرنوشتی بهتر از سرنوشت کتابهای 14 قرن پيش بدست شمشير کشان سعد وقاص نابود شدند نداشته باشند – و خوشبختانه چنين نشد- در دسترس فرهنگيان و فرهنگ پروران جامعه برونمرزی ايران ميگذارم، با اين انتظار که اين جامعه بزرگ دو ميليون نفری، با امکانات فراوان انسانی و مالی خود، در سالهای آغازين هزاره سوم پا در جای پای بزرگمرد طوس در سالهای آغازين هزاره دوم گذارد، يعنی با الهام از شاهنامه زندگی ساز او که در درازای هزاز سال نيرو بخش ملت ما در روياروئی با چماقداريهای عرب و ترک و مغول وتاتار و ترکمن شد اين بار «ايــــــران نامـــه ای» به همان اندازه غروز آفرين را به نسل های اهدا کند که ميبايد بر فراز و يرانه های ايران زخم خورده امروز، ايران آزاد وآباد و سرفراز فردا را بنياد گذارند.

 شجاع الدين شفا

آوريل 10، 2004

 

استاد شفا معتقد است فرهنگ ايران بدون استفاده از شمشير و با گستره ويژه ای که دارد سهم بزرگی در بنيانگزاری تاريخ فرهنگ های جهان غرب دارد. دکتر شفا به نقل از هگل ميگويد: "ايران تاريخ فرهنگ های جهان را بنيان نهاده است. هگل روشی را برای بررسی تاريخ فرهنگ شناسی بنيان گذاشته که معتقد است تاريخ ايران سکوی اصلی را بخود اختصاص ميدهد.

دکتر شفا در نامه خود نگاشته اند:

 "فکر ميکنم با اهدا چنين مجموعه ای که حاصل سالها تلاش شبانه روزی من آنهم در پر بار ترين سالهای فعاليتهای فرهنگيم بوده است گام اصلی را دراين راه برداشته باشم، ولی برداشته شدن قدم های بعدی با کسانی چون شما و همکارانتان خواهد بود که هم فعالترين بخش جامعه فرهنگی امروز ما را تشکيل ميدهيد و هم ابزار بسيار موثری را برای گفتگو با ايرانيان دور و نزديک در زمينه اجرای اين برنامه بزرگ فرهنگی در اختيار داريد."

 بسياری از هم اکنون برای پيش خريد نمودن چنين مجموعه ای داودطلب شده و آماده هستند نه تنها در تدارک آن داوطلبانه مشارکت نمايند بلکه با پيش خريد نمودن آن آمادگی خودرا برای باز يابی فرهنگ غنی و ارزشمندی شتافته اند که سالها اساس ديپلماسی ها، دانش، علم، تحقيق و روش های انسانی بوده است.

 اينجانب به نوبه خود همانطور که خواست استاد شفا است آمادگی خود را برای به ثمر رسانده آرزوی ديرينه اين شخصيت ممتاز اعلام نموده ام و تا زمانی که انرژی در بدن دارم برای انجام کار از هر کوششی دريغ نخواهم کرد.

 چنانچه مايل به همکاری باشيد آمادگی خود را از طريق ايميل اختصاصی آقای دکتر شفا: info@tavalodidigar.com  ,  اعلام فرمائيد تا برای جذب همکاری های شما  به آگاهی استاد برسد.

 بر همگان است که در اين امر مهم شرکت نمايند.

 

More to read about this subject...  بيشتر بخوانيد

Cultural Rejovenation...
PDF file.. patience required (Fil-e Bozorg)

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |