ColumView
A Clip of History...

AmirFeyz

امير فيض - حقوقدان
TopBridge 
   
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

از  برگ  دهم  فايل های کهنه تر پايين گنجانده شده
1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect
اشاره به نامه فولاد آب ديده اعليحضرت و شورا - مهندس روحانی -23 سپتامبر 2015  

رييس جمهور مسلمان برای آمريکا و دلايل ناموفقيتش -23 سپتامبر 2015  

افتخار مديريت نامه رييس شورا به سازمان ملل و انقتاد -21 سپتامبر 2015  

آغاز اجرای توافق برجام و مشکلات و مهم ها -19 سپتامبر 2015  

سپتامبر 11 سال 2011 و 11 سپتامبر 2015 سقوط جرثقيل مکه -17 سپتامبر 2015  

موضع اقتدار ملی در توافق جامع اقتدار اسلامی با ملی چه فرق است -15 سپتامبر 2015  

پناه جويان بی پناه حقوق بشر اسلامی و مقايسه با حقوق بشر ... -11 سپتامبر 2015  

چمن آرا و اتهام و هزل و اتهام کيفری وحاشيه روی اش ... -10 سپتامبر 2015  

برای آگاهی همگان، هذيان باونديان و درخواست شرفيابی ... -10 سپتامبر 2015  

چمن آرا، فروش راکتور از سوی والاحضرت وهزل وافترای بی مورد-09 سپتامبر 2015  

پناه جويان بی پناه - (بخش 1) ... -06 سپتامبر 2015  

بيلاخ نامه شيخ حسن به شيخ علی خامنه ای ... -04 سپتامبر 2015  

درخواست ايرانيان از کنگره آمريکا- دخالت در امور کشور... -02 سپتامبر 2015  

حکم يک آزاديخواه 17 ساله و ارتباط با داعش... -01 سپتامبر 2015  

تشکر از آقای سلامی، حداديزاده و هاشمی استعفا -28 آگوست 2015  

در باره استعفا از شورا- انصراف و کناره گيری -31 آگوست 2015  

موقعيت اجرایی توافق جامع- انتخابات آزاد شورای ملی -29 آگوست 2015  

تشکرازآقايان سلامی وحداديزاده-استعفا ازشورای ملی(تجزيه طلبان!!)-28 آگوست 2015  

طرح امنيت اجتماعی مصدق وارتباط آن با تشکيل ساواک - 27 آگوست 2015  

توضيح در باره اهليت نمايندگان رژيم - حذف محظور - 27 آگوست 2015  

اهليت نمايندگان رژيم در توافق هسته ای ومورد بازگشایی سفارت - 26 آگوست 2015  

شاهدی بر چريان اميد دانا، افق ايران و رفتار اعليحضرت - 25 آگوست 2015  

ساسان کمالی - درخواست پژوهش - ارز های خارج شده - 24 آگوست 2015  

کاپیتولاسيون- دفاع از حيثيت- لايحه مصونيت مستشاران - 23 آگوست 2015  

ساسان کمالی جاعل آشوب ساز ليست 178 تن - اقرار - 23 آگوست 2015  

داوری آژانس بين المللی اتمی غير مجاز است - 21 آگوست 2015  

دو ياد آوری در باره 28 امرداد- قانونی بودن عزل مصدق - 20 آگوست 2015  

مبالغ بلوکه شده از سوی آمريکا و تحليل رفتن آن - 19 آگوست 2015  

تحبيب يا تهديديا نيرنگ آمريکا در تبانی با توافق اتمی - 15 آگوست 2015  

شرکت در پرسش بی بی سی در باره توافق اتمی - 15 آگوست 2015  

مقايسه پيام اعليحضرت وعلياجضرت در سوگ تيمسار خسروانی - 13 آگوست 2015  

درباره پيام اعليحضرت در سوگ تيمسار خسروانی (نگاره و انتقاد) - 12 آگوست 2015  

ضميمه موانع توافق جامع در اسلام و جمهوری اسلامی - 11 آگوست 2015  

گوهری در ريگزار- سنگر سال 13810 تيمسار پرويز خسروانی - 10 آگوست 2015  

موانع در توافق جامع در اسلام وجمهوری اسلامی - 10 آگوست 2015  

به ياد ژنرال (تيمسار) پرويز خسروانی- ثبت در تاريخ - 09 آگوست 2015  

پيام اعليحضرت به مناسبت جشن مشروطيت ونقد آن - 06 آگوست 2015  

اعتراض به عدم اعتراض به فشار دول بيگانه برای خروج شاهنشاه - 04 آگوست 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع (4) - 04 آگوست 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع (3) - 02 آگوست 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع (2) - 31 جولای 2015  

ففدان شرايط اساسی در توافق جامع - 28 جولای 2015  

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years


کتابی که هر ايرانی بايد آنرا بخواند


  برگ های پيشين و پسين را با کليد روی شماره های زير بخوانيد      
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |