ColumView
A Clip of History...

AmirFeyz

امير فيض - حقوقدان
TopBridge 
   
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

ازبرگ  دهم  فايل های کهنه تر پايين گنجانده شده
1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect
شاه زدگی - هنری پرشت و بازدارندگی سلطنت و تهاجم جاری 31 جولای 2017

آيا سرلشگر امير منصور همان سرهنگ امير منصور است؟ 31 جولای 2017

تحريم شش شرکت ايرانی از سوی آمريکا و عواقب . 31 جولای 2017

آقای سرلشگر منصور مسعودی (آريا) دولت موقت . 30 جولای 2017

اوپوزيسيون ايرانی و خانم رياکار (آزاده نامداری) . 29 جولای 2017

اهميت ادعای تازه آمريکا -بازرسی از صنايع نظامی . 28 جولای 2017

مدعی موجود ادعای موهوم (نصراحمدی) و توهين به اعليحضرت2 . 27 جولای 2017

يادواره ای به مقام شاهنشاه آريامهر (پنجم امرداد) ... 26 جولای 2017

دو خبر همزمان - رويداد کشتار و فراقانون ... 25 جولای 2017

قانون اساسی- مجلس موسسان - دکتر مهرا ملکی- نصراصفهانی انتقاد 24 جولای 2017

مدعی موجود ادعای موهوم - دکتر نصر احمدی 23 جولای 2017

سرکار خانم فيروزه غفار پور - طرفداری از مجاهدين 22 جولای 2017

نقدی پرسش و پاسخ اعليحضرت تاکييد ها (1) ا 20 جولای 2017

حقه های سگانه رژيم، سيلندر کوروش،رييس هما،بازديد زندان ها 17 جولای 2017

ضميمه نوشته های مربوط به طرح هنری پرشت -- 17 جولای 2017

تشريف فرمایی اعليحضرت به کنگره آمريکا-- 06 15 جولای 2017

انتظار جامعه جهانی از عراق در رابطه با داعش (مهم) 11 جولای 2017

تشريف فرمایی اعليحضرت به کنگره آمريکا-- 05 10 جولای 2017

انتقاد خسرو فروهر (صمدی) از عدم انتقاد به قرارداد گاز و نفت توتال 08 جولای 2017

تشريف فرمایی اعليحضرت به کنگره آمريکا-- 04 07 جولای 2017

باز بينی محکوميت جمهوری اسلامی در دادگاه کانادا خسارت 04 جولای 2017

تشريف فرمایی اعليحضرت به کنگره آمريکا-- 03 03 جولای 2017

دو رويداد مهم TAFT و معضل ساختمان بنياد علوی-- مهم - 01 جولای 2017

مکاشفه ها در حضور اعليحضرت در کنگره آمريکا-- مهم - 29 جون 2017

ورشکستگی جمهوری اسلامی و موقعيت حقوقی سرمايه گذاران-- مهم - 26 جون 2017

ضميمه ليست فحاشی و نامه هشدار - افاضات سياوش اوستا - 25 جون 2017

تشريف فرمایی اعليحضرت به کنگره آمريکا-2 - 25 جون 2017

ضميمه استقلال کردستان و مسئله فلسفی و حقوقی آن (2) - 23 جون 2017

استقلال کردستان و مسئله فلسفی و حقوقی آن (1) - 22 جون 2017

ليست فحاشی ها به اعليحضرت - درخواست از مردم برای تکميل - 22 جون 2017

نقد گفتگوی اعليحضرت با استوديو آی 24 نيوز - 5 - 21 جون 2017

دست آورد ها از فتوای ناصر مکارم شيرازی -- بسيار مهم بخوانيد - 20 جون 2017

تشريف فرمایی اعليحضرت به کنگره آمريکا-1 - 18 جون 2017

نقد گفتگوی اعليحضرت با استوديو آی 24 نيوز - 4 - 14 جون 2017

نسخه راه آدم شدن - روستایی - 13 جون 2017

آتش به اختيار- حکم و فرصت سرنگونی رژيم - 12 جون 2017

هدايت روستایی - نامه توهين وپاسخ مستدل به آن - 10 جون 2017

رييس جمهوری که رسما دروغگو شد- ترامپ و کومی - 08 جون 2017

درد وطن پرستی درمناظره مهدی ميرقادری با اميد دانا - 07 جون 2017

دست آورمناظره مهدی ميرقادری با اميد دانا رنگ رخساره نشان میدهد - 03 جون 2017

مناظره مهدی ميرقادری با اميد دانا و مسئله توهين همراه ليست - 02 جون 2017

اظهار نظر به شمول موافقت مالی و قاسم سليمانی - 01 جون 2017

نقد گفتگوی اعليحضرت با استوديو آی 24 نيوز -3 - 31 می 2017

نقد گفتگوی اعليحضرت با استوديو آی 24 نيوز -2 - 30 می 2017

رای حلال و رای حرام در انتخابات موحدی کرمانی - 29 می 2017

نقد گفتگوی اعليحضرت با استوديو آی 24 نيوز -1 - 28 می 2017

نقد گفتگوی اعليحضرت با راديو فردا رهبری -2 - 26 می 2017

نقد گفتگوی اعليحضرت با راديو فردا ناسخ و منسوخ -1 - 25 می 2017

نقش توطئه نامه هشدار رابطه انتخابات - 23 می 2017

دو معنا در انتخابات رژيم اسلامی - مصطفی عرب وجهتش -2- 22 می 2017

دو معنا در انتخابات رژيم اسلامی - مصطفی عرب وجهتش -- 20 می 2017

مشروعيت از طريق قوطی کبريت- قانون اساسی و فخرآور -- 18 می 2017

اتهام دخالت در انتخابات آمريکا - يلتسين و ترامپ - 17 می 2017

پشت جبهه گروگان 15- مقبوليت طرح هنری پرشت - 16 می 2017

درود به مشروطه خواهان به شاه و گفتگوی با فاکس نيوز - 14 می 2017

توضيح به ادعای فخرآور قانون اساسی - دخالت کنگره آمريکا - 14 می 2017

واکنش به بيانات اعليحضرت وموضوع پادشاهی - (6) - 13 می 2017

کنگره آمريکا- قانون اساسی و دخالت در امور ايران - 11 می 2017

نقد بيانيه اعليحضرت انتخابات 96 و موضوع هنری پرشت - 11 می 2017

رواج فرهنگ معافيت در دنيا و گسترش آن - 09 می 2017

بررسی تظاهرات هفتم ماه می 2017 - 09 می 2017

به ياد والاحضرت غلامرضا پهلوی - 08 می 2017

درگذشت والاحضرت غلامرضا پهلوی - 07 می 2017

پشت جبهه گروگان 14- مهرداد پارسا - 06 می 2017

حکم عقل در تظاهرات هفتم می - 05 می 2017

واکنش به بيانات اعليحضرت ومسئله بند های هنری پرشت - (5) - 04 می 2017

خيز برای تدوين قانون اساسی و تظاهرات 7 می- ضديت با ايران-3 - 02 می 2017

خيز برای تدوين قانون اساسی و تظاهرات 7 می- ضديت با ايران-2 - 01 می 2017

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years


کتابی که هر ايرانی بايد آنرا بخواند


  برگ های پيشين و پسين را با کليد روی شماره های زير بخوانيد      
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |