ColumView A Clip of History...
Reza Shah The Great
رضا شاه بزرگ
TopBridge  
   
اين برگ و ديگر پيوند های آن به يکی از فرزندان دلير و فرهيخته ايران رضا شاه بزرگ که سال های عمرش را در خدمت ايران، پاسداری از نظام شاهنشاهی، و مردم ايران سپری کرده ارمعان شده است

   
   

به پاس رضا شاه بزرگ

   
  1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

پدر مدرنيته و مشروطه وپاسدار تاريخ ايران...

تا دگرمادر گيتی چو تو فرزند بزايد

رضا شاه بزرگ در 24 اسفند ماه ( 2416) 1256 چشم به جهان گشود و در 22 سالگی به خدمت نظام رفت و در سال 1294 (2454) فرماندهء نیروی شمال کشور گرديد و دست ِ یاغیان را از آن بخش از خاک ِ ميهن کوتاه و آرامش را دوباره به شمال کشور بازگرداند

اقدام ِ پر افتخار و تاريخی ِ سوم ِ اسفند ِ 2479 ( 1299 )، آغاز ِ تاثیرات فراوانی در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران داشت .

از همان ابتدای تصرف ِ تهران، خودفروختگان ِ به بيگانه و مرتجعين ِ مذهبی همچون مدرس ، مخالفتهای خود را آغاز نمودند، زيرا موقعيت و قدرت ِ خود را در چارچوب ِ حکومتی ملی با اهدافی مترقی در خطر مي ديدند .

از آن پس به نام سردار سپه، فرماندهی کل قوا و وزارت جنگ را تا سال ِ (2482) 1302 عهده دار گرديدند و در چهارم آبان ماه ( 2482) 1302 به نخست وزیری برگزیده شدند که در همانزمان نيز احمد شاه قاجار به خارج گريخت و سپس، 2 سال ِ بعد، در 9 آبانماه ِ(2484) 1304،مجلس شورای ملی، پایان حکومت قاجار را در جلسهء دورهء پنجم ِ مجلس، بر اساس ِ اکثريت ِ رأی ِ نمايندگان ِ مجلس ( 92 رأی ِ مثبت ) اعلام و احمد شاه خلع و حکومت ِ خودفروختهء قاجار،عملاً منقرض و حکومت ِ موقت ، به سردار سپه واگذار گرديد .

در 21 آذر ماه ( 2484) 1304 مجلس موسسان برپا شد و پادشاهی ایران به رضا شاه بزرگ واگذار گرديد و در 28 آذرماه (2484) 1304 نخستین کابینه زمان رضا شاه بزرگ برپا شد .

در 6 دی ِ(2484) 1304، فرمان انتخابات دوره ششم مجلس صادر گردید و پس از آن، در چهارم اردیبهشت ( 2485) 1305 ، تاجگزاری ِ اين ابر مرد ِ ايران صورت گرفت .

رضا خان در تدارک کودتایی که ناکام ماند، و... کليک کنيد اين نوشته بی نظير را بخوانيد.
بزرگ ميداريم اين مرد بزرگ را

Reza Shah the Great, Coronation, Railroad, military life
رضا شاه بزرگ، راه آهن سرتاسری، زندگی ارتشی
می گويند؛ هنگامیکه جاده چالوس ساخته می شد، رضا شاه از پيشرفت کارهای تونل کندوان بازديدمیکرد، سراغ وزير راه را گرفت گفتند او در تهران است. با جيپ به وزارت راه برگشت و با عصا در اتاق وزير را بازکرد و با عصبانيت پرسيد تو اينجا چکار می کنی؟ پاسخ شنيد من وزيرراهم، اينجا دفتر من است- رضا شاه گفت ميدانم وزير راهی چرا سرکارت نيستی، کار تو ساخت آن تونل در کندوان است تا تونل تمام نشده به اين اتاق برنگرد.


Two Revolution happened in Iran, one is Constitutional Revolution in 1906 and second revolution is the Modernization of Iran by Reza Shah in 1920" Anthony Parsons, British Ambassador to Iran
"در ايران دو انقلاب واقعی رخ داده است، نخست انقلاب مشروطه 1906 است و دوم انقلاب مدرنيته به دست رضا شاه بزرگ" آنبونی پارسونز سفير انگلستان

تیمسارنخجوان, درخاطرات خود میگوید: "من مردی بزرگی با روح بلند وسرفرازی چون رضاشاه ندیدم وهرگزهم کسی همانند او نخواهد دیداو استوانه ای ازایرانپرستی بود"Reza Shah and Atta Turk of Turkey
آتاتورک و رضا شاه بزرگ

تیمسار امیراحمدی گفت: رضا شاه مردی بود هنگامیکه اتومبیل اوازحرکت ایستاد پیاده شد وعصایش رابردل کوه نواخت وچنین فرمود " حال تو که مانع حرکتم شدی من دلت را سوراخ میکنم"


Reza Shah and 20 Second of his Life
20 ثانه از زندگی رضا شاه

باید گفت هرگز مادری رضاشاهی دیگرنخواهد زائیداومردی بودهرنا ممکنی را ممکن میساخت اگر اونبودایرانی هم نبود
نویسنده ای که تاده سالگی باآن بزرگوارزیست میگویددرتاریخ 2500 ساله ایران دومرد آمد ایران را سرفرازوسربلند وپرآوازه کرد درجهان اولی کورش بزرگ بود دومی رضاشاه بزرگ
Reza Shah and 20 Second of his Life
در اين فيلم که با تاريخ تطبيق دارد به درستی رضا شاه را شناسانده اند. رضا شاه اگر نبود مشروطه در آخر دوران احمد شاه مرده بود. ايران تجزيه شده بود
Time line:
History of Iran starts 539 years before Christ.
1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.
33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!

Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

زندگانی رضا شاه بزرگ
چرا خدمات رضا شاه شناخته نمی شود؟
رضا شاه و دفترچه حساب و کتاب!!
رضا شاه بزرگ به روايت کيهان دوران ج.اسلامی
احساسات شاه دوستی وحقايق آن
شناسنامه رضا شاه بزرگ
چهارم امرداد - رضا شاه وترک ايران
آخرين روزهای رضا شاه بزرگ
سفير عمامه گذار مغضوب رضا شاه!
ايران، ايران است نه پرسيا !
سوم اسفند 1299 (1920)=(2459) !
چهارم و پنجم امرداد !
هنگاميکه روس و انگليس باهم ساختند
بپاس رضا شاه بزرگ
کفش و کلاه رضا شاه
برآمدن رضا شاه بزرگ
رضا شاه بزرگ به روايتی ديگر
سفـــرنــــامه مازندران
سفــــرنــــامه خوزستان
ايران کهنه و رضا شاه-سلايد
رضا شاه و خاندان پهلوی -سلايدBullhead
 
    It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship    
    We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!    
         
    We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.
بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
   
   
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |