ColumViewTopBridge 
   

A Clip of History...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

به نام ایران ، گاهواره ی خردگرایی ونخستین مهد حقوق بشر

"نگرشی در آیینه ی دیروز تاریخ"

چهارم آبان ماه 1298 روزی همیشه ماندگاردرتاریخ ایران است، روزی که برترین فرزند میهن محمد رضا پهلوی چشم بر نیرنگستان جهان گشود تا روزی بربلندا واوج بزرگی ها جای گیرد وسرزمینی ویران گشته ازسده ها، تاخت وتازش بیگانگان ومردمانی با اندیشه هایی کرخت شده وزنگار گرفته ازجهل ووا پسگرایی را که رهزنان خرد وواعظان وشیوخ مرتجع زیستن کورکورانه در مدینه جاهله را بدانها آموخته بودند را ازقهقرای تاریکی های قرون واعصار بدرآورده و بر تارک افتخارگیتی نشاند.

جهان دید چون چشم بیدار شه              هــــم اندیشه ی ناب وپربــــــار شه

به خشم آ مدند وبسی ناگــران               که او را چه درفکر خفته نــــــهان

کجا میرود او چو تندر، چوباد               چو توفان که موج افکند در نــــهاد

چه می جوید او در میان غبار               تو گویی که فرهاد گم کرده یـــــــار

همه فکراواوج این ملت است               نفس را به سینه همین علت اسـت

به سر جز وفاداری وعهد نیست            زجانش به جز عشق میهن بریست

تو گویی خداوند او خاک اوست              که این سرزمین کعـــــبه آرزوست

آری، او جستجوگرافتخارات بس سترگ برای کشورش بود. در زمان او و پدرش ایران با یک جهش تاریخی حیرت انگیزاز ژرفای کهنه پرستی به جهان مدرنیسم گام نهاد، نظام فئودالی که از بزرگترین چالشها  درراه شکوفایی اقتصادی ایران بود با آغاز صنعتی شدن درچنین  دورانی از بالندگی  برافتاد. او با سیاستی کاملا مستقل در منطقه با توانمندی تمام در برابرزیاده خواهی های روسها وقدرتهای غرب وهمچنین رویاروی کنسرسیوم نفت ایستاد تا بهای نفت افزایش یابد واینها همه گناهی نابخشودنی در پیشگاه رب النوع استعمار بود.

آنتونی پارسونزآخرین سفیر انگلیس درایران در کتاب سقوط وغرورمی نویسد: "شاه در سال 1972 اعلام کرد قصد دارد کشورش را به تمدن بزرگ برساند." تمدن وفرهنگ درخشان آریائیان که با استیلای عرب راه خود را گم کرده بود واو رسالت خود می دانست ایران را به عنوان کشوری پیشروبا تمدن مترقی جهان هماهنگ سازد. در حاليکه به یاری فرمانبرداران رب النوع استعمار {مجاهدین خلق، توده ای ها، مدعیان روشنفکری از جمله جبهه ملی وروحانیت تا بن دندان آلوده به فسا دوارتزاق انگلی} دفتر روزگاران ورق خورد تا سرنوشتی شوم وجانگدازبرای ایرانیان رقم زده شد.

"بیکرانه ترین درودهای هماره جا ودان  بر انوشه روان محمد رضا پهلوی آریا مهرپادشاه قلبهای پاک ونیالوده " 

امروز، اما زمانه دیگری است و سخن دیگری. نهم آبان ماه 1339 زادروزفرزند آریامهر میراث دار تاج وتخت کیانی شاهزاده غربت نشین رضا پهلوی است. به گواهی تاریخ مصور زایش این نورسیده، در سرتاسر ایران زمین  رنگین کمانی ازامواج خروشان مهر، شور وشوقی وصف ناپذیروغریوگسترده ای ازهلهله شادمانی و سرور میلیونها ایرانی را پدیدآورد. وامروزایران ما با اشک وآه وحسرت و هزاران امید و آرزوکا وه زمان را می جوید تا فریدون زمانه را بر اورنگ شهریاری سرفرازانه ایران بنشاند و رازورمز و تجلی موجودیت کاوه همانا همبستگی  من وتوی ایرانی در پالایش و پاکسازی میهن از اهریمنان ایران ستیزاست.

ازابتدای هستی مدون انسا ن تا کنون هزاران ایدئولوژی آ مده و رفته اند. این ویژگی وسرشت ایدئولوژی هاست که چون آذرخش می درخشند وخاموشی می گیرند. اما سنتها وفرهنگهای ملل پایا و جاودانه اند وپادشاهی ریشه دارترین شالوده فرهنگی ایرانیان است. اهورامزدا شکوه خسروا نی خود را همراه با رسایی ، جاودانگی، راستی، شهریاری وپاک منشی به آن کس می بخشد که درا ندیشه و کردار دوست او با شد.

"بـــــــه شانه نشانیم بازآن هما            که بـــــــازآید آن روزگـــــاران ما"

"هرآن ملتی را که خود خواسته            بـــــــه انـــــدیشه و همت آراسته"

"سزد گر نشیند به ا وج زمـــــان            یقیـــــنا رسد بر سریر جـــــهان "

"کنــــــــون نوبت نسل امروز شد           همانها کــــــه بر جهل پیروز شد"

"همانها که چون کوه ایستا ده اند          به ایران دل وجان وسر داده ا ند " 

امروز باید ازلغزشها، شکستها وآ موخته های دیروز مشعلی فروزان برافروزیم تا روشنای روزهای چون شب دیجورامروزمان ورهاننده  نیا خاک ورجاوند  اهورایی مان گردد.

برآزادگان ونیک منشان ایران گرامی وفرخنده باد چهارم ونهم ابان ماه

پاینده ایران – پیروز رستاخیزملی وآزادی خواهانه ی ایرانیان – در اهتزاز باد درفش کاویان وپرچم شیر وخورشید ایران شناسه ی هر ایرانی

ایران – 28 مهر ماه 2544 ايرانی

سیندخت پارسی


به سر جز وفاداری وعهد نیست            زجانش به جز عشق میهن بریست

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |