ColumView
A Clip of History...
صــــادق هـــدايـــــت

برگی از تاريخ

TopBridge 
 


1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

صادق هدايت يکی از نويسندگان ميهن دوست و روشنفکر ايران است که به دليل روشن و رک گویی; هايش کتاب های; او در ايران کمياب بود و يا برخی; خانواده ها که تعصب های بی رويه مذهبی شديدی داشتند جوانان را از خواندن نوشته های او پرهيز ميدادند و کتاب های اورا ضاله می دانستند. نوشته های صادق هدايت به نوشته های کافکا تشبيه شده است و از يک صداقت بی انتظار بهره می گيرد. اين نوشته يکی از آن نوشته های سانسور شده از سوی ملايان و مذهبيون است که انگار برای روزگار امروز نوشته شده است. راست گوئی و رک گوئی صادق هدايت را بازگو می کند. بخوانيد....

اين نوشته را به ديگران هم بفرستيد و آنان را به اين تارنما راهنمائی کنيد تا اينگونه نوشته ها رابخوانند. اگر اينگونه نوشته ها در گذشته مورد توجه مردم بود و از سوی مذهبيون و متعصبين و افراط گرايان مذهبی سانسور نشده بود امروز ما در سرزمين خويش با تمدن بزرگ نه با ملایی سرو کار داشتيم نه با ملائی که مغز متحجر و پوسيده ای دارد. نه با مردمی که کاسه خالی از مغز را 17 بار در روز به سوی مکه بر زمين می کوبيدند. امروز آزادی که همه انظارش را دارند به ما ارزانی شده بود نه خمينی و جرثومه هائی که پس از او کشور ما را به قهقرا بردند. اگر اين نوشته را مردم خوانده بودند به خمينی رای «سبز آری» نمی دادند.

اومی نويسد:

<< ما که عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور کنيم، ما براي خودمان تمدن وثروت و آزادي وآبادي داشتيم و فقر را فخر نميدانستيم همه اينها را از ما گرفتند وبجایش فقرو پشيماني و مرده پرستي و گريه و گدائي و تأسف واطاعت از خداي غدار و قهار و آداب کونشوئي و خلا رفتن برايمان آوردند، همه چيزشان آميخته با کثافت و پستي و سود پرستي و بي ذوقي و مرگ و بدبختي است چرا ريختشان غمناک و موذي است و شعرشان چون ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند برای عرب سوسمار خوری که چندين صد سال پيش به طمع خلافت ترکيده، زنده ها بايد به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

......، در مسجد مسلمانان اولين برخورد با بوي َگند خَلاست که گويا وسيله تبليغ براي عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول اين مذهب خو بگيرند. بعد اين حوض کثيفي که دست و پاي چرکين خودشان را درآن مي شويند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زيلوی خاک آلود خودشان دولا و راست ميشوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و اَفسون ميخوانند.

...., عيد قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران براي خدای مهربان و بخشايشگر است خداي جهودی آنها قهار و جبار و کين توز است و همه اش دستور کشتن و چاپيدن مردمان را ميدهد وپيش از روز رستاخيز حضرت صاحب را ميفرستد تا حسابي دَخل اُمت را بياورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند تازه مسلمان مومن کسي است که به اميد لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنيا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسايل عيش و نوش نمايندگان مذهبش را فراهم بياورد. همه اَش زير سلطه اَموات زندگي ميکنند و مردمان زنده امروز از قوانين شوم هزار سال پيش تبعيت ميکنند کاری که پست ترين جانوران نميکنند واينکه به مسائل فکری و فلسفي وهنري بپردازند، کارشان اين است که از صبح تا شام راجع به شک ميان دو و سه استعامنه قليله و کثيره بحث کنند.


اين مذهب براي يک وجب پائين تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پيش از ظهور اسلام نه کسي توليد مثل ميکرد و نه سر قدم ميرفت، خدا آخرين فرستاده خود را مامور اصلاح اين امور کرده.

تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائين تنه را از آن حذف کنيم اسلام روی هم ميغلتد و ديگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای اين دين مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافيه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ويا تحويل بدهند.

سرتا سر ممالکي را که فتح کردند، مردمش را به خاک سياه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسي و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند ليسي مبتلا کردند و سرزمينش را به شکل صحرای برهوت در آوردند .....

اما مثل عصاي موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسيد اين اژدهای هفتاد سر هم دارد اين دنيا را مي بلعد. همين روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که بايد بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذليل و پست و بی همه چيز بار بياورد.

مگر برای ما چه آوردند؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقايد متضادی که از مذاهب و اديان و خرافات پيشين هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم در آميخته شده است، دشمن ذوقيات حقيقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقي و تعالی اقوام ملل است و به ضرب شمشير به مردم زورچپان کرده اند. يعنی شمشير بران و کا سۀ گدائی است، يا خراج و جزيه به بيت المال مسلمين بپردازيد يا سرتان را ميبريم هر چه پول و جواهر داشتيم چاپيدند. آثار هنري ما را از ميان بردند و هنوز هم دست بردار نيستند؛ هرجا رفتند همين کار را کردندا >>

برای آشنایی بيشتر با صادق هدايت و نگاره ها و دوستانش اينجا کليک کنيد.

اگر کتاب های اورا پيدا نمی کنيد به ما ايميل بزنيد تا آنها را برای شما بفرستيم.

Time line:
History of Iran starts 2500 years before Christ .
1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.
33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!

Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

دين هرگز به نجات انسان نخواهد انجاميد زيرا بنيان مذهب بر برده داری است

       
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.
بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |