ColumViewTopBridge 
   

History Truths...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

28 امرداد،  کودتا يا رستاخيز ملی؟!

روز 19 آگوست سال 2005 با مردم خيزی و يا بهتر بگوئيم ضد کودتای 25 امرداد 1332 (1953) همزمان شده است.

آنچـه مشـکل علاج ميپذيرد شـراره نفـاق اسـت؛ آنچنـان جامعـه رامی سـوزاند کـه جـزخاکسـترچيـزی ازآن بـاقـی نميـمانــد؛ و اين همان کاری است که بيگانگانی که برای ايران دندان گرد کرده اند از سال ها سال پيش بخوبی باجرا در آورده اند. گروهی بی وطن، مزدور و خائن را که هيچ چيزی جز پول و مقام را در جلوی چشم خود نمی بينند و حاضر هستند هرچيزی، از جمله ميهنشان را بدهند تا هردو ويا يکی از اين را بدست آورند. خود را به استخدام  (بيگانه) در آورده اند و مشغول پراکنده کردن تخم نفاق هستند.

شانزده آذر، 28 امرداد، دو نمونه از رويداد های تاريخی ميهنمان است که اين گروه برای رسيدن به مقام يا پول مستمسک قرار داده اند تا تاريخ واقعی و حقيقت را پنهان کنند.

شانزده آذر روز اعتراضی مردم به باز شدن دوباره سفارت انگليس مربوط است که اسناد تاريخی آن موجود است ونه به آمدن نيکسون رئيس جمهوری آمريکا. همانطور که روز شنبه سيزدهم آگوست 2005 گروهی در جلوی سفارت انگليس صدای اعتراض برداشته بودند ولی تنها پرچم های اسرائيل و آمريکا به آتش کشيده شد.

اينها 28 امرداد را به بيگانه نسبت میدهند در حاليکه لوـی هنـدرسـون سفيـر وقت آمريـکا درايـران (1953) ازايـنکه می شـنود گروهی ازايرانی ها شـورش
28امرداد را به حسـاب خارجی وماموران اطلاعـاتی آمريکاميـگذارند؛ دچـار تعجـب شـده و درگـزارشی سـری شماره 351 مورخ 21 اوت 1953 اظهارتاسـف مينمايد کـه چـرامردم ايـران نميتواننـد بـاورکننـدکه تحولات مهـم سـياسی درکشورشـان ميـتواند بـدون دخـالـت بيـگانگان انـجام يـابـد.

آثـاروحشـتناک دوگانگی ونفـاق که زائيـده تخيلات و تحريف نام گذاری "کودتای آمريکائی" بـه خيزش مردانه، ميهن پرستانه مردم و ارتشيان در روز 28 امرداد
اسـت؛ بيـن هم ميهنان درونـی ويـابيـرونی مرزهای کشور ديـده ميشـود؛ جای تاســف اسـت که "بـت بزرگ" سازی از محمد مصدق برجزئی خدمات وی نيـزسـايـه انـداخته اسـت. ازسـوی ديگرطرفداران جبهه ملی همانند اسبی که کنار چشمش بسته باشد بدون تفکر و تحقيق و بکار گيری خرد خويش در ارزيابی وقايع تاريخی تحمل کوچکترين ايـراد و خرده گيـری را از دست داده اند. چون دليل های موجهی برای اثبات ادعا های واهی خود ندارند در هر مورد تاريخی به فحاشی و بکار گيری واژه های مستهجن و شنيع دست می زنند. هرپژوهشگرتاريخ که بخواهـدکوچکترين ايرادوخرده گيری را از"جبهـه باصطلاح ملی" بنمايـد؛ به نوکـریCIA متهـم ميگردد وآمـاج انواع تهمـت هاوناسزاها قـرارميـگيرد. ايـن درحالـی است که خودشـان با اسـتناد به نوشـته های همــان عـوامـل CIA بـه ويـژه کتـاب کرميـت روزولـت بوقـايـع بيـن 25 تا 28 مرداد ميــنگرنـد....

ملکــه ثـريـامينـويسـد: «شاه يـک روزناگهـان سـيگاری راکه دردسـت داشـت درزيـرسـيگاری لـه کـرد؛ بايـک حرکت که نشـان ميـداد انـرژی تازه يافته اسـت؛ روبـه مـن کردوگفـت فقـط يکنفـرميتوانـدازعهـده مصدق برآمده وبما کمـک کنـد؛ آنهـم ژنرال فضل الله زاهـدی اسـت.»

ملکـه ثـريـاادامه ميدهـد: «با ايـن همـه شـاه نميتوانـست تصميم بگيردتاآنکـه آن شـب ديگرنتوانسـتم خودم راکنتـرل کنم وفريـادزنان باوگفتـم توقابل ترحـم هسـتی You are pitiful دلم ميخواهـد آن مردی باشـی که ميــــشناختـم ودوست داشتم اگـراجازه بدهـی مصدق سرکاربمانـد ايران را دو دسـتی به شوروی فروخته ای. شـاه باشـنيدن اين حرفـها مدتـی انديشـيدوبالاخـره گفت بسيارخـوب فرمـان برکنـاری مصدق را امضاءميکنـم

وسرلشگرزاهدی نخست وزيرتازه خواهدبـود.»

درحاليکه لوی هندرسن و ساير مقامات آمريکائی خود بزرگ بينی کرميت روزولت را به مسخره می گيرند طرفداران "بت بزرگ" مصدق آنرا به آمريکا نسبت داده و هيچگاه از انگليس که در اصل دسيسه گر و شکست خورنده اصلی ماجرا بود را نام نمی برند.

جبهه ملی که نام "ضد ملی" بيشتر به اين گروه که نه جبهه بود و نه حزب برازنده تر است؛ همچنانکه در 28 امرداد کاملا اشتباه می کرد وهمچنان در اشتباه خود باقی مانده؛ در روز های نزول بلای جانکاه سال 1357 (1979) نيز اشتباه ميکرد و با ابليس زمان دست دوستی و همکاری داد و ميهن گرامی ما را به روز سياهی نشاند که هزار عاقل از در آوردن اين سنگ عاجز مانده است. البته اينها مامور بوده و هستند که همواره تخم نفاق پراکنده کنند تا هر عملی برخلاف جهت آرزو های اربابان لندن ويا مسکو
وحتی اينروز ها واشنگتن نشينشان جريان پيدا می کند خنثی گردد.

هرچه ميخواهندبگويــند.28 امردادماه نه تنهايک کودتا نبود؛ بلکـه يک ضد کودتا بود که اميـد کمونيستها و اربابانشان رادردستيابی بکشورمان حـداقل برای مدت 25سال ازميان بردوايـن داد و فـريادها و نـنه من غريبم بازيهائی که حضرات درمورد28 امرداد راه مياندازند؛ يا بخاطرآنستکه نتوانسته اند ميـوه رسيده را از درخـت بچيـنند و يا آنکه فکرميکردند اگرآن ماجرارخ نـداده بود؛ هـنوز وزير و وکيـل وصدراعـظم بودند. غافـل ازاينکه اين عاليجنابان اگرامروزبرايشان مجالی مانده است که نفسی بکشندوبه سبک خودشان مبارزه بکننـد؛ ازتصدق سرهمان ضدکودتای مردم و ارتش اسـت؛ وگـرنه امروزنـه ازتـاک نشـان بود؛ ونـه از تـاک نـشان.

به استناد مدارکی که از خانه سدان بدست آمده و به استناد يادداشت های خصوصی بسياری از خانواده ها و تاريخ نگاران در روز های بين 25 و 28 امرداد تشنج و نگرانی در بين مردم و بسياری از افسران و درجه داران ارتش رواج پيدا کرد. بطوريکه همه فکر ميکردند اگر حکومت بدست کومونيست ها و توده ای ها بيافتد قتل عام بزرگی رخ خواهد داد و همه ميهن پرستان و بسياری از مردم عادی از دم تيغی مشابه آنچه توسط استالين و لنين در روسيه جاری شد براه خواهد افتاد. لذا نگران از جان خود و آينده فرزندان و استقلال کشورشان خود جوش بهم پيوستند و با مصدق که کاملا در آغوش کومونيست ها افتاده بود مقابله کردند.

بعضی هاسعی ميکنندچنين بمردم الغاء و تفسيرکنندکه "حکومت جبهه ملی" گرچه بسيار کوتاه و نا کام بود ولی همان حاکميت ملـی اسـت. درحاليکه از ملی بودن اين گروه و يا بقول خودشان جبهه فقط لقب آن به يدک کشيده می شود. چه اگر واقعا ملی بود که هرازچندی تعدادی ازياران وفادارش راازدست نميداد. درابتدای کارعبدالقديرآزاد؛ و يوسف مُشـار کنارکشيدند وبعد دکتربـقائی ها ومکی ها؛ دررديف دشمنان «پيشوا» درآمدند؛ وسرانجام آيـت الله کاشانـی وبازاری ها علم مخالفت بلند کردند؛ تا آنجاکـه درروزهای واپسين کسی نمانده بودجزاعضای حزب توده که مجبوربودند صبح ها بعنوان طرفدار جبهه ملی علم وکتل وبوق وکرنا راه بياندازند ودر ميدان بهارستان جمع شوند و عصرها درميدان توپخانه شعارهای چپی و سنتی خودشان را فرياد بزنند وبا اين کار ميخواستند قدرت وصلابتشان رابه رخ مردم بکشند و زمينه را آماده کنند تا بقول خروشچف سيب رسيده ازدرخت بيفتد. همين کاری را که 27 سال است در اينجا و آنجا در مقابل سفارت خانه های آمريکا، جمهوری اسلامی در اين ميدان و يا آن خيابان راه می اندازند. در28 امردادماه وحتی خيلی قبل ازآن؛ ديگرکسی گمان آنرانداشت که مصدق وباقيمانده يــارانش بتوانند درمقابل توده ای ها تاب بياورندواينکه عده ای ازآقای ترومن رئيس جمهوری فريفته وآچسن وزيرخارجه انگلستـان نـقل قول ميکردندکه مصدق ميتواند اوضاع راکنترل کند و ايران رابعنوان دوست غرب نگاهدارد کاملا اشتباه ميکردند؛ همچنـانکه اين اشتباه رادرچکسلواکی هـم کردنـدونتيجه اش را
40سـال بعد به روشنی مشـاهده کردند.

آقای دونـالـد ويلبـر نيـزدر ادعـاهای دروغ دسـت کـم ازکـرميت روزولـت نـدارد. مـدعـی اسـت فتوکپـی فرمـان شـاه رادرموردنخست وزيری فضل الله زاهدی او بخبـرنـگاران داده اسـت. ايـن ادعـادرحاليسـت که امـروزه روشـن شده ايـن آقای اردشيـرزاهـدی بـود که باتکثيـرفـرمان ورسانيـدن آن درتپه های ولنجـک بخبرنـگاران خارجـی؛ دنيـا را ازصـدورچنيـن فرمانـی آگاه کرد. بهتـريـن مـدرک تلگـراف شـماره 344 مـورخ 19 اوت 195
3 کاردارسـفارت آمـريـکا درتهـران وآقای ماتيسـون به وزارتخـارجه است (نقل از اسناد محرمانه وزارت خارجه آمريکا که پس ازگـذشت زمان قانونی منتشرشـده است).

دروغ های زيادی پراکنده شده و چون مردم ايران کمتر به تحقيق و پرس و جو علاقه نشان می دهند هرچيزی را در مورد تاريخ چشم بسته قبول کرده اند. جای تاسف اينجاست که همين زود باوران خوش اشتها با نيرنگی وقيحانه ای بعضی ديگر را هم از حقايق تاريخی دور کشيده اند و نمی گذارند تا اين اشخاص به حقايق واقعی دست يابند.

اينها مدعی هستند که در سال 1953 بی بی سی پيامی را بصورت رمز در برنامه پارسی خود پخش کرده است. جالب ايـن اسـت که درعصـرروز22اوت سـال 2003 آقای راجـــرهـاردی تحليـل گـر مسائـل خاورميـانه «بی بی سـی» طـی گفتـاری کـه درسـاعـت 45/16 بـه وقـت گـريـن ويـچ پخـش گرديـد؛ دربـاره پخـش پيـام رمـز تـوسـط «بی بی سـی» دربرنـامـه فارسـی با اضـافه کـردن کلمـه "دقيقـــا" بـه اعـلام سـاعـت نيمه شـب اظهـارداشت؛ درآن تـاريخ اصـلا" «بی بی سی» درنيمـه شـب بـرنـامـه فارسـی نـداشـت کـه با آن پيـام رمز بفـرسـتد. نکته ای که کرميت روزولت در نوشته های خود بدان استناد می کند و بدنبال اين خودنمائی "ضد ملی ها، توده ای ها و وابستگان اين تار عنکبوتی" با کف زدن های خود روزولت را تشويق هم ميکنند.

مشاهده می شود که قبول کور کورانه چه عواقب وخيمی ببار می آورد. تحريف وقايع در زمانی که بسياری از دست اندکاران زنده هستند وقاحت خاصی می طلبد که دربعضی ها به اندازه فراوان يافت می شود.

فردا روز رستاخيز ايرانيان است... فردا روز بپا خيزی است... همانطور که مردم در 28 امرداد سال 1332 (1953) از آنچه می گذشت بتنگ آمدند و خود اراده کردند اينبار هم با درايت و خردگرائی که در ايرانيان موجود است در هنگامه ای بموقع يکبار ديگر تاريخ ساز خواهند شد.

به اميد روز های بهتر...

ح-ک
آگوست 18، 2005
27 امرداد 1384 (25
44)
Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |