ColumView
A Clip of History...

AmirFeyz

امير فيض - حقوقدان
TopBridge 
   
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

ازبرگ  دهم  فايل های کهنه تر پايين گنجانده شده
1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect
قصد آمريکا و قصد ايران از برجام - 1- 04 نوامبر 2017

آقای ک ر درباره حسين دباغ = سروش 30 اکتبر 2017

پيرو فيس بوک- پيشگاه اعليحضرت - زادروز شاهنشاه 29 اکتبر 2017

صلاحيت 1+5 در رابطه با برجام (2) 28 اکتبر 2017

جزم انديشان - تداوم سلطنت - قانون اساسی آرياسب باوند 28 اکتبر 2017

هرج و مرج حقوقی اقليت های مذهبی و مجلس 27 اکتبر 2017

سالگرد اعلام سلطنت رضا شاه دوم و غم بزرگ 26 اکتبر 2017

آقای سياوش آذری- فخرآور-بی اهميت بودن و عدم همکاری 25 اکتبر 2017

هديه ای در لفافه نامه بمناسبت زادروز شاهنشاه آريامهر 25 اکتبر 2017

موضوع اتهام فخرآور به شهبانو، آ-باقی-مسعود صدر- س- آذری 24 اکتبر 2017

صلاحيت 5+1 در رابطه با برجام (1) 22 اکتبر 2017

شورای تجزيه طلبان فرار از جلو 21 اکتبر 2017

برجام به نفع کيست؟ آمريکا يا ايران؟ 20 اکتبر 2017

لوحه در مراسم يادبود حبيب القانيان و والاحضرت اشرف 19 اکتبر 2017

دبه و بهانه های رژيم اسلامی در رابطه با برجام 18 اکتبر 2017

قباحت دروغ درد آور آقای نادر درمانی انکار طرح هنری پرشت 16 اکتبر 2017

سپاس و تشکر از اعليحضرت و دفاع از تماميت ارضی خليج پارس 15 اکتبر 2017

آقای مسعود صدر و نادانی شما دليل نيست 15 اکتبر 2017

راهکار ترامپ برای برجام - مسئله خليج پارس 15 اکتبر 2017

راهکار ترامپ برای برجام 14 اکتبر 2017

معظلات در مسير اجرای برجام 13 اکتبر 2017

آشوب حق سرنوشت و تجزيه طلبی و تفاوت آن - 1- 09 اکتبر 2017

بيانات اعليحضرت و اصرار موجه و نا موجه- 06 اکتبر 2017

فعاليت موشکی جمهوری اسلامی - اتينای رژيم -2- 04 اکتبر 2017

ايستــــگاه ديـــــدار آقای احمد بهارلو.... 03 اکتبر 2017

راه امير حکمتی برای ايرانيان دارای تابعيت مضاعف 01 اکتبر 2017

فعاليت موشکی- هراس کشور های از جمهوری اسلامی-1- 01 اکتبر 2017

ضميمه درباره کناره گيری از برجام و عواقب حقوقی آن-2 27 سپتامبر 2017

درباره کناره گيری از برجام و عواقب حقوقی آن 24 سپتامبر 2017

تحريم های آخير آمريکا عليه ايران - مشکل ايران (2) 22 سپتامبر 2017

پاسخ آقای سلامی، در رابطه با مجمع عموی شورای ملی 19 سپتامبر 2017

تحريم های آخير آمريکا عليه ايران - هواپيما (1) 19 سپتامبر 2017

مجمع عمومی شورايملی ماده 11 را حذف کند (بدون شناسایی شورا) 17 سپتامبر 2017

دولت ملی شهرام همايون - چه شد؟ معرفی برديا قلابی - چه شد؟ 15 سپتامبر 2017

لايحه ای در باره فخرآور قانون اساسی و تاکيد بانوی ناشناس (2) 13 سپتامبر 2017

لايحه ای به آقای درمانی (1) 11 سپتامبر 2017

بيانيه اعليحضرت وکولبران اهميت مرزداری 10 سپتامبر 2017

ابهام ها در بيانيه اعليحضرت و کناره گيری از شورا 07 سپتامبر 2017

تبديل به احسن شدن اعليحضرت و انتظار تصميم 04 سپتامبر 2017

موقعيت حقوقی کناره گيری اعليحضرت از شورا (بودن شما و ما) 02 سپتامبر 2017

نقد بيانيه اعليحضرت، ترک شورای ملی از پست رياست شورا 02 سپتامبر 2017

به درک واصل شدن ابراهيم يزدی - دستآورد مهم 30 آگوست 2017

شهادت مهم در باره برجام و تحريم ها خيانت بزرگ (2) 30 آگوست 2017

شهادت مهم در باره برجام و تحريم ها خيانت بزرگ (1) 29 آگوست 2017

رستاخيز يا کودتای 28 امرداد- سنگر 129 -تقی زاده 26 آگوست 2017

اسنادی در رابطه با رستاخير بودن 28 امرداد 25 آگوست 2017

ضميمه طرح هنری پرشت در رابطه با تحقيق 24 آگوست 2017

پيشگاه اعليحضرت رضاشاه دوم - دبيرخانه 23 آگوست 2017

سينما رکس آبادان و فتوای کشتار جمعی 23 آگوست 2017

سابقه ای از طرح هنری پرشت روند وبی اعتنایی ها 21 آگوست 2017

خط قرمز آريا باقری و مسئله هنری پرشت و بی اعتنایی 20 آگوست 2017

شکمباره های مبارز - ايرانيار ک-ر- طرح هنری برشت 19 آگوست 2017

ممنوع المعامله بودن کارمندان بی بی سی - شمشير داماکلس توجه 18 آگوست 2017

قانون متقابل تحريم های آمريکا 16 آگوست 2017

آقای مسعود صدر - پايان دادن به برنامه فخرآور و شرم کاری که شده 12 آگوست 2017

پيام اعليحضرت در رابطه با مرگ بختيار و نادرستی حقوقی 11 آگوست 2017

صلاحيت سياسی- تشکيل اتحاديه و گروه با تابعيت دوگانه 09 آگوست 2017

مدعی موجود، ادعای موهوم دکترنصراحمدی در مناظره (3) 07 آگوست 2017

پيام اعليحضرت بمناسبت سالگرد مشروطيت- تداوم سلطنت و قانون 06 آگوست 2017

تفيذ رييس جمهور يا تنفيذ رای مردم 04 آگوست 2017

راديو فردا و برداشت ناشيانه کناره گيری اعليحضرت مورد قانون= 02 آگوست 2017

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years


کتابی که هر ايرانی بايد آنرا بخواند


  برگ های پيشين و پسين را با کليد روی شماره های زير بخوانيد      
امير فيض Amir Feyz 1400 Years

ArrowL Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 |
Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | ArrowR

 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |