ColumView


TopBridge 
   

History Truths...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

اجنه از آتش متولد شده اند! (سوره الرحمن)

در چند آيه قرآن – جن، 1 و 2، ، 13 – 17 – از نقش مهم اجنه چه در زندگی پيامبر و چه در زندگانی شخصی او سخن به ميان رفته است در سوره احقاق آمده است "گروهی اجنه با شنيدن آيات قرآن مسلمان شدند و برای تبليغ قوم خودشان از ميان اقوام اجنه به نزد آنان بازگشتند (احقاق 29 و 30)

از قرار اجنه عرب بوده اند و اسامی عربی داشته اند؛ در نخستين آيه سوره جن به اسامی حس و مس، شاصر و ناصر و ايناالارد و ابنين و الاقعم اشاره شده.

ابن سينا نخستين فيلسوف اسلام شناس ايرانی ميباشد که وجود جن را بصورتی قاطع مردود شناخته است. پژوهندگان ديگری مانند Noldeke و Wellhausen , Hurgronge در باره خرافاتی که از اعراب جاهليت وارد اسلام شده صحبت ميکنند که از جمله آنان سحر و جادو بدچشمی است که از تاثيرات بت پرستی اعراب بدوی در اسلام محمد است. يک سوره کامل در قران به جن اختصاص دارد (سوره 72) در آيه 158 سوره صافات آمده است که اهالی مکه ميان الله و اجنه قائل به خويشاوندی شده اند. در آيه ديگری شمار اجنه را بيش از آدميان ميداند.

برگ 235 پس از 1400 سال – دکتر شجاع الدين شفا-

اسلام برای عرب نه ساير ملل

 ·         «ما قرآن را به زبان عربی بر تو وحی کرديم تا با آن مردم ام القری (مکه) و پيرامون آنرا هشداد دهی» (شوری 7)  «اين است کتاب مبارکی که با آن مردم ام القری و پيرامون آنرا بيم دهی و آن کسانی را که به آخرت ايمان آوردند و نماز خويش را بر پا دارند نويد بخشی» (انعام 92)

·         « برای هر قومی گواهی از ميان خودشان برانگيزيم تا در روز جزا به خوب و بد آنان شهادت دهد، و ترا بر قوم خودت گواه بر گزيده ايم» (نحل 89)

·         «آنگاه که در روز حساب بر هر قوم و طايفه ای گواهی آوريم تو بر اين امت (عرب) گواه خواهی بود» (نسا 113)

·         «همانا که برای شما رسولی از ميان خودتان فرستاديم که به رستگاری شما مشتاق و نسبت به همه آنان که ايمان ميآورند رئوف و مهربان است» (توبه 128)

·         «او خدائی است که برای مردم نا خوان پيامبری از ميان خودشان مبعوث کرد تا آيات ما را برای آنان بخواند و دلهاشان را صفا بخشد و بدانها حکمت آموزد» (جمعه 2) { برخلاف ادعا، نشان ميدهد که پيامبر بيسواد نبوده}

·         «آيا مردمان تعجب نکنند از اينکه يکی از ميان خودشان به رسالت خويش بر آنها برگزيده ايم تا آنان را هم نويد بخشد و هم هشدار دهد؟» (يونس 20)

·         «بتو افترا ميزنند که دعوی بيجا ميکنی؛ درصورتيکه تو به حق از جانب خداوند بر قومی که رسولی پيش از تو به سويش نيامده بود فرستاده شده ای تا آنان را به رستگاری هدايت کنی» (سجده 3)


در باره اينکه محمد رسالتی برای انتشار دين خود به خارج از قوم عرب داشته يا نه با مطالعه پژوهش های دانشمندان و اسلام شناسانی مانند آنانی که در بالا از آنان نام برده شد بخصوص «کائتانی» اسلام شناس بزرگ با توجه به فهرست بندی دقيق از تقدم و تاخر سوره های 114 گانه قرآن در دوران مکی و مدنی و در نظر گرفتن سوره شوری و سبا و سوره انعام نشان از آن دارد که محمد رسالتی جز ابلاغ اسلام به ام القری (مردم مکه و پيرامون آن) و بخصوص نزول آيه ها به زبان عربی ماموريت ديگری نداشته. و اگر امروز اسلام به ساير نقاط گيتی پراکنده شده فقط زير نفوذ شــــمشير و جـــهان گشائی های حاکمان بعد از محمد و بيشتر برای ارضاء اميال شخصی بوده است.

اگر کسی مراد از « الناس » را در بعضی آيات قرآن ملاک قرار دهد باز هم به اين نتيجه تحقيقی خواهد رسيد که مردم عربستان آن زمان مورد نظر بوده و پيام قرآن منحصرا" خطاب به آنها آست، يعنی کسانی که قرآن عربی برای آنان نازل شده است (يوسف 12، رعد 13، طه 20 زمر 39 فصلت 41 شوری 42، زخرف 43، احقاف 46) واقعيت از نظر همه پزوهشگران اين است که برچسب « جهانی بودن » بعد از درگذشت محمد توسط جانشينان « خود ساخته » و به اقتضای مصالح و حسابگری ها و بخصوص نياز های الزامی و فوری روز به محمد چسبانده شده است همانطور که بعد از عيسی حواريون به رسالت او برچسب هائی زدند تا به منافع شخصی خود برسند.

فراموش نکنيم که تمام 000، 124 پيغمبر از زمان آدم ابوالبشر تا زمان ظهور اسلام در همين منطقه نيل تا دجله صورت گرفته. خوانندگان گرامی توجه خواهند نمود که اين رقم سخافت آشکاری است که به پيامبر نسبت داده اند.

قابل ذکر است که تنها آئينی که با هدف جهانی شدن ايجاد شد آئين مانی بود، خود مانی آنرا ترکيبی از آئين های زرتشتی، مسيحی و بودائی با گنوس Gnose يونانی ساخته بود با اين هدف که جانشين همه اديان ديگر شود.

اقتباس و خلاصه شده از کتاب پس از 1400 سال – شجاع الدين شفا.

 ح-ک

 


Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |