ColumViewTopBridge 
   

A Clip of History...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

پاسخ به تاریخ

نوشته: محمدرضا شاه فقید

پیش گفتار:

اکنون بیش از یک سال از انتشار آخرین کتابم در تهران می گذرد. کتابی آکنده از امید که در آن عقاید و آرمانهای خود را درباره آینده مردم ایران ارائه داده بودم. آینده ای که ارزو داشتم تا حد امکان نیک فرجام و سعادتمند و پررونق باشد و زیبنده کشوری شود که با تاریخ چند هزار ساله اش همواره یکی از پایه گذاران اصلی تمدن جهانی بوده است.

دلم می خواست در آستانه ورود به هزاره سوم، ایران به صورت کشوری درآید کاملا مدرن با ملتی پیشرفته و جامعه ای متحول. مردمانش از سطح آموزشی مترقی برخوردار شوند؛ اقتصادشان پر رونق؛ و بنیاد حاکمیتشان بر یک دموکراسی واقعی استوار باشد.

آرزو داشتم نسلهای آینده ملت ایران بتوانند با سربلندی جایگاهی را که در میان خانواده بزرگ بشری شایسته آنان است به دست آورند و موفق شوند با افتخار به مسئولیت های خود عمل کنند.

امیدوار بودم سایه قرون وسطایی که نیم قرن پیش ایران از سر خود دور کرده بود؛ برای همیشه از کشور دورباشد و نوری بر ایران بتابد که از تمدن و فرهنگ ایرانی نشات گرفته است.

در تمام مدت سلطنتم همواره برای دستیابی به همین آرزو زیسته ام و بایدبگویم که این آرزو نیز در اواخر سلطنتم می رفت تا جامه عمل به خود بپوشد.

در راه نیل به این هدف من تلاش فراوانی کردم و با موانع و مشکلات متعدد به مبارزه برخاستم. ناگزیر بودم با انواع توطئه گری ها و تحریکات چه در داخل و چه در خارج کشور مقابله کنم. با شرکتهای چند ملیتی قدرتمند در حالی ستیز می کردم که بسیاری از مشاورانم مرا از این کار باز می داشتند. البته ممکن است طی این مدت اشتباهاتی مرتکب شده باشم اما اطمینان دارم که مبارزات طولانی من هرگز در زمره خطاهایم نبوده است.

در این کتاب قصد دارم نشان بدهم که چرا در راه رسیدن به اهداف پافشاری می کردم؛ چرا می خواستم جامعه ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه مبارزه طبقاتی بنا کنم؛ جامعه ای که همه در آن یکپارچه و وابسته به یکدیگر باشند. و گفتنی است که چون با همه کشورهای جهان چه دنیای غرب چه کشورهای بلوک شرق و چه جهان سوم، حسن تفاهم داشتم، این امکان برایم فراهم آمد که بتوانم در محیطی آکنده از صلح و صفا؛ کوشش خود را برای رساندن ایران به تمدن بزرگ دنبال کنم.

در نهایت وظیفه خود می دانستم که نشان دهم چگونه یک ملت می تواند رو به سراشیبی زوال برود. و چگونه آنچه به لطف پروردگار و با همت و سخت کوشی ملتی فراهم آمده بود، نابود شد و از بین رفت تا شاهدی در مقابل تاریخ باشد.

برای ادامه به اينجا کليک کنيد


با سپاس از: اتحاد جهانی ايرانيان هوادارپادشاهی

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |